Ringsaker kommune - Kommuneplan 2001-2004(2012) (boligområder/offentlig formål - landbruk)

Avgjørelse i innsigelsessak, 11. oktober 2005

Kommuneplan 2001-2004(2012) for Ringsaker kommune

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 14. oktober 2004 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd.

Departementet godkjenner ikke boligområdene B12 Nydalsenga, B48 Klingenberg og B49 Frydenlund/Skjelve vest i kommuneplanen. Departementet tilrår at kommunen arbeider videre med tilrettelegging for fortetting og planlagt spredt utbygging i Nydal og Tingnes.

Departementet utvider bestemmelsene til kommuneplanen med to punkter om henholdsvis samlet planlegging for Hamar nord og om utbyggingsrekkefølge og premisser for utbygging av Rudshøgda næringspark, slik de er formulert i retningslinjene til Fylkesdelplan for Samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging (SMAT) 2000-2030.

Bakgrunn

Kommuneplanen 2001-2004(2012) for Ringsaker kommune ble vedtatt av kommunestyret
14. april 2004. Planen er en samlet kommuneplan, med samfunnsdel og arealdel. Planarbeidet startet i 1999, og det har vært en omfattende planprosess der en rekke merknader og innsigelser er avklart undervegs. Etter at det er avholdt mekling og uformelle drøftingsmøter, gjenstår fire innsigelser til arealdelen, alle fra Hedmark fylkeslandbruksstyre. Det var opprinnelig fremmet flere innsigelser fra fylkeslandbruksstyret og andre, men disse er løst gjennom plan- og meklingsprosessen.

Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret er alle begrunnet med jordvernhensyn. For området B12 Nydalsenga er innsigelsen også begrunnet med at området ikke er i tråd med Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging (SMAT) 2000-2030, som ble godkjent i Miljøverndepartementet 6. juli 2001.

Befaring og drøftingsmøte ble avholdt 24. april 2005.

De enkelte områdene med innsigelse

Boligområde B12 Nydalsenga

Området ligger i Furnes og er på 75 daa fulldyrket areal. Nærheten til Hamar gjør at det er stort press for tilrettelegging av flere boliger i dette området. Kommunen mener det er bedre å samle boligbyggingen i ett sentralt område, enn å legge opp til flere spredte områder. Nydalsenga vurderes av kommunen til å ha begrenset landbruksverdi, og området vil gi gode tomter direkte inntil eksisterende tettbebyggelse. Nydal har god bussforbindelse til Hamar og Brumunddal.

Hedmark fylkeslandbruksstyre har innsigelse til området. Området vurderes å ha høy landbruksverdi, og det ligger i et sammenhengende landbrukslandskap der det i dag er en naturlig utbyggingsgrense. I forhold til jordvern vurderes dette ikke som en ønsket utviklingsretning. Fylkeslandbruksstyret viser også til at området var vurdert som utbyggingsområde i fylkesdelplanen for SMAT, men at det ikke er vist som utbyggingsområde i denne planen. Nydal hører inn under delplanområdet Hamar stortettsted i fylkesdelplanen.

Fylkesmannen i Hedmark anbefaler i sin oversendelse av kommuneplanen til Miljøverndepartementet at innsigelsen mot B12 Nydalsenga tas til følge, da den er begrunnet både i jordvernhensyn og fylkesdelplanen for SMAT.

Boligområdene B48 Klingenberg og B49 Frydenlund/Skjelve vest

Disse to områdene på Nes ligger ved siden av hverandre og utgjør til sammen 28 dekar med høyproduktive jordbruksarealer. Det er stort sett sammenhengende jordbrukslandskap i hele dette området, og kommunen viser til at det er svært vanskelig å finne nye byggeområder som ikke berører landbruksinteresser. Kommunen mener det er bedre å samle ny bebyggelse i ett konsentrert område, enn å få et press for spredt utbygging over større områder. Kommuneplanen legger også opp til fortetting innenfor eksisterende boligområder. Nes har tilbakegang i folketallet, og kommunen ønsker å sikre arealer for å dekke lokalt boligbyggebehov i planperioden.

Hedmark fylkeslandbruksstyre har innsigelser til begge områdene. Begrunnelsen er at det er høyproduktiv jord i et verdifullt kulturlandskap, og at det er stort potensial for fortetting på Tingnes innenfor eksisterende byggeområder. Selv om områdene er redusert i størrelse gjennom planprosessen, fastholder fylkeslandbruksstyret sin innsigelse til områdene.

Fylkesmannen i Hedmark tilrår å ta innsigelsen til følge. Områdene bør etter fylkesmannens syn forbli LNF-områder, av hensyn til jordvern og for å bevare et helhetlig og særpreget kulturlandskap på Tingnes. Fylkesmannen tilrår at kommunen i neste kommuneplanrevisjon arbeider med å finne fram til områder for spredt boligbygging i Tingnesområdet.

O41 Nes bo- og aktivititetssenter

Området er på 27 daa, og er avsatt som reserveareal for framtidig utvidelse av bo- og aktivitetssenteret på Tingnes og ny skoletomt. Det ligger i et jordbruksområde av svært høy verdi i tilknytning til Ullinshov prestegård. Gården og deler av områdene rundt er foreslått båndlagt for regulering til jordbruksdrift og sikring av kulturlandskapsverdier og kulturminner.

Hedmark fylkeslandbruksstyre har innsigelse mot at området vises i kommuneplanen, som opprettholdes inntil det foreligger konkrete utbyggingsplaner for bo- og aktivitetssenteret. Området har svært høy verdi, både som jordressurs og som kulturlandskap.

Fylkesmannen i Hedmark peker i sitt oversendelsesbrev på at det foreligger et meglingsresultat som innebærer en reduksjon av arealet på O41. Fylkesmannen anbefaler at avgrensingen i pågående reguleringsplan for området legges til grunn for avgrensing i kommuneplanen.

Oppfølging av SMAT i planbestemmelsene

Hedmark fylkeskommune fremmet i 2001 innsigelse til kommuneplanen, og ba om at det ble tatt initiativ til et samarbeid for videre oppfølging av de regionale og nasjonale føringer i fylkesdelplan for SMAT.

Innsigelsen ble trukket ved fylkesutvalgets vedtak av 20. mai 2003. Fylkesutvalget forutsatte at retningslinjene fra fylkesdelplan for SMAT, punkt 6.1.6, utbygging av Hamar nord (Stavsberg) og 6.3.1, utbyggingsrekkefølge i Rudshøgda næringspark, følges ved at de videreføres i kommuneplanens bestemmelser.

Retningslinjene i fylkesdelplanen har følgende ordlyd:

Utbygging av bydelen Hamar nord må skje etter en samlet kommunedelplan for hele bydelen i samarbeid mellom Hamar og Ringsaker kommuner. I kommunedelplanen tas det stilling til utbyggingsrekkefølgen for de enkelte områder.

I Rudshøgda næringspark skal en vesentlig del av det planavklarte næringsareal bygges ut før nye kan tas i bruk. Næringsområdet kan videreutvikles sørøstover, sør for E6, når det planavklarte området har fått en tilfredsstillende utnyttelse, eller dersom det kan dokumenteres spesielle arealbehov som ikke kan dekkes innenfor det planavklarte området. Øst for Rudshøgda stasjon kan det, mellom Prestvegen og Dovrebanen, utvikles et næringsområde for bedrifter som dokumenterer spesielle behov for jernbanetilknytning. I skogområde sør for Prestvegen, nord for E6, kan det etableres et næringsområde som kun kan benyttes til én stor nyetablering som er av regional betydning, og som krever tilnærmet hele arealet forutsatt at det etter en helhetlig vurdering, ikke er noe annet tilfredsstillende næringsareal i regionen.

Av brev fra Hedmark fylkeskommune, fylkesdirektøren av 29. september 2004, framgår at dette punktet ikke anses oppfylt i vedtatt kommuneplan. Fylkesdirektøren ber derfor om at retningslinjene slik de er formulert i SMAT, tilføyes i planbestemmelsene.

Fylkesmannen i Hedmark viser til at det er et spørsmål om i hvilken grad det er behov for at de to retningslinjene i SMAT får en juridisk forpliktende karakter ved at de tas inn i planbestemmelsene. Fylkesmannen viser til at det ikke synes å være uenighet om realitetene i saken, og at det ikke er grunn til å tro at kommunen ikke vil føle seg tilstrekkelig forpliktet av retningslinjene.

Uttalelse fra Landbruks- og matdepartementet

Som grunnlag for sin avgjørelse har Miljøverndepartementet innhentet uttalelse fra Landbruks- og matdepartementet (LMD).

LMD viser i sin uttalelse av 8. juni 2005 til den avklaring av langsiktig arealbruk som har skjedd gjennom godkjenning av fylkesdelplan for SMAT. Denne planen er ment å legge premisser for kommunal planlegging i et 30-årsperspektiv. Planen innebærer at det fra landbrukets side er avgitt store arealer for å sikre langsiktige utbyggingsretninger og forutsigbarhet.

LMD viser til at Regjeringen i St.prp. nr. 1(2004-2005) fra LMD gir viktige signaler om kommunens forvaltning av jordbruksareal:

”Regjeringa legg opp til ein styrkt og samla strategi for å ta vare på viktige kulturlandskap og verne om dyrka og dyrkbar jord. Målet er å halvere den årlege omdisponeringa av verdifulle jordbruksareal innan 2010.”

Til de konkrete innsigelsene viser LMD til at boligområde B12 Nydalsenga ikke er med i fylkesdelplan for SMAT, og at dette må være utslagsgivende for vurdering av området. Hamarområdet har meget store arealer av svært god landbruksmessig kvalitet, noe som gir utfordringer i arealpolitikken. Det er derfor viktig at det holdes fast ved de langsiktige føringene for SMAT. LMD anbefaler at innsigelsen til boligområde B12 tas til følge.

Boligområde B48 Klingenberg og B49 Frydenlund/Skjelve berører i følge LMD arealer av høyeste landbruksmessige verdi. Et arealbeslag i dette området vil være uheldig arronderingsmessig, og vil kunne utløse framtidig utbyggingspress. LMD viser til det ubrukte fortettingspotensialet i områder regulert til boliger, som bør utnyttes før en kan vurdere å ta i bruk nye områder. LMD anbefaler at innsigelsen til B48 og B49 tas til følge.

Offentlig område O41 Nes bo- og aktivitetssenter er et jordbruksområde med svært høy verdi, både jordressurs- og kulturlandskapsmessig. LMD viser til at området opprinnelig skulle være reserveareal for bo- og aktivitetssenter og skole, men at det ikke lenger er aktuelt å plassere skole på tomta. Områdets størrelse er likevel uendret. LMD viser til at områdene er viktig del av kulturlandskapet i tilknytning til Ullinshov prestegård, og at en utbygging av 27 dekar i forkant av prestegården er svært uheldig. LMD tilrår derfor at innsigelsen tas til følge.

Miljøverndepartementets vurdering.

Miljøverndepartementet viser til at arealavklaringene i kommuneplan for Ringsaker 2001-2004 (2012) har vært en omfattende prosess, og at en rekke planspørsmål er avklart undervegs. Utbyggingsmønsteret følger i all hovedsak opp nasjonale og regionale mål knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging. For Hamarregionen er disse målene konkretisert i Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging (SMAT) 2000-2030.

I sin godkjenning av fylkesdelplanen 6. juli 2001 sa Miljøverndepartementet bl.a.:

”Innenfor Hamarregionen ligger store arealer med høyproduktiv landbruksjord, noe som kan medføre vanskelige valg i arealdisponeringsspørsmål. I noen tilfeller medfører dette at hensynet til bevaringen av dyrka arealer må vike. Slike omdisponeringer forutsetter imidlertid at mulighetene for fortetting og arealøkonomisering utnyttes optimalt. …”

I St.meld. nr. 21(2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand er det trukket opp nye nasjonale arealpolitiske mål og retningslinjer. Ett av de nasjonale resultatmålene er at den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene skal halveres, og at spesielt verdifulle kulturlandskap skal være dokumentert og ha fått en særskilt forvaltning innen 2010. Departementet legger bl.a. disse målene til grunn ved sin vurdering av kommunale arealplaner.

Boligområde B1 Nydalsenga Dette er det eneste området med innsigelse innenfor SMAT-planens virkeområde. Nydal er med sin nærhet til Hamar og gode kollektivforbindelse utsatt for utbyggingspress. Kommunen viser til at det vil være bedre å samle boligbyggingen i et sentrumsnært område, enn å spre utbyggingen på mindre områder over større avstander. Departementet viser til at presset på Nydal må ses i sammenheng med det samlede bolig- og arbeidsmarkedet i Hamarregionen. Området er i SMAT definert som et lokalsenter, og det er ikke forutsatt lagt opp til noe nytt boligområde i Nydal i denne planen. SMAT-planen legger opp til at omdisponering til nye boligområder først bør skje etter at mulighetene for fortetting og arealøkonomisering er utnyttet optimalt. Departementet forutsetter at et eventuelt press på nye områder i form av spredt boligutbygging styres av kommunen gjennom kommuneplanen.

Departementet viser til Landbruks- og matdepartementets uttalelse i saken, der Nydalsenga vurderes som et høykvalitets landbruksområde. Det vises også til at området er i tråd med fylkesdelplan for SMAT.

Miljøverndepartementet mener at SMAT-planen bør tillegges vesentlig vekt ved vurdering av nye boligområder i Hamar stortettsted. Denne planen var resultat av en grundig faglig og politisk prosess. Selv om den ikke er juridisk bindende, bør den legges til grunn for kommunale og statlige arealvurderinger, inntil den eventuelt er avløst av revidert fylkesdelplan.

Etter en samlet vurdering av nasjonale jordvernhensyn, forholdet til fylkesdelplan for SMAT og de kommunale hensyn som taler for utbygging, finner departementet ikke å kunne godkjenne område B12 Nydalsenga til boligbygging. Fylkeslandbruksstyrets innsigelse er etter dette tatt til følge.

Boligområdene B48 Klingenberg og B49 Frydenlund/Skjelve vest

Ringsaker kommune har nedlagt et stort arbeid for å prøve å finne fram til egnede områder for boligbygging på og i nærheten av Tingnes. Det har ikke lykkes å komme fram til konfliktfrie områder, noe som skyldes de særlig store kulturlandskaps- og jordbruksverdier i området. Departementet har forståelse for det lokale behovet for slike områder. Samtidig mener departementet at fortettingspotensialet som ligger innenfor eksisterende boligområder, og i planlagt spredt utbygging, ikke er tilstrekkelig utredet og utnyttet. Departementet slutter seg til Landbruks- og matdepartementets tilråding om at disse områdene bør utnyttes før en kan vurdere å ta i bruk nye områder.

Departementet godkjenner derfor ikke boligområdene B48 Klingenberg og B49 Frydenlund/Skjelve vest. Fylkeslandbruksstyrets innsigelse er etter dette tatt til følge.

O41 Nes bo- og aktivititetssenter
Departementet viser til at Ullinshov prestegård er et særlig verdifullt kulturlandskapsområde, som er vedtatt båndlagt i kommuneplanen for regulering til vern av kulturlandskap og landbruk. Den framtidige avgrensingen mellom utbyggingsområder og kulturlandskap bør vurderes i denne reguleringsplanen.

I meglingen om kommuneplanen ble det vist til at avgrensingen av byggeområdet skulle søkes løst gjennom reguleringsplan. Det ble bl.a. vist til at skolen vil bli bygd på Stavsjø, ikke på Tingnes.

Departementet viser til at det er under utarbeidelse en reguleringplan for Tingnes, der det er avsatt et mindre areal (9 daa) til byggeområde for offentlig virksomhet. Landbruks­myndighetene har i forbindelse med høring av reguleringsplanforslaget akseptert en slik avgrensing av byggeområdet. På bakgrunn av de store landbruks- og kulturlandskapsinteressene i området, og usikkerheten om framtidig utbyggingsbehov, vedtar departementet at utbyggingsområdet skal avgrenses til de 9 daa som omfattes av foreliggende reguleringsplanforslag.

Departementet godkjenner derfor bare del av byggeområde O41 Nes bo- og aktivitetssenter. Fylkeslandbruksstyrets innsigelse er etter dette tatt delvis til følge.

Oppfølging av SMAT i planbestemmelsene

Hedmark fylkeskommune har som forutsetning for å trekke sin innsigelse at kommunen tar inn to retningslinjer i Fylkesdelplan for SMAT som bestemmelser til kommuneplanen. De omhandler henholdsvis samlet planlegging for Hamar nord og rekkefølgebestemmelser og premisser for utbygging i Rudshøgda næringspark.

Departementet viser til fylkesmannens merknad om at disse to punktene synes å være i tråd med kommunens intensjoner. I henhold til fylkesutvalgets vedtak, og for å sikre oppfølging av fylkesdelplanen i kommunen, vedtar departementet at de to retningslinjene tas inn som bestemmelser i kommuneplanen. Bestemmelsene tas inn som nye punkter 1.8 og 1.9 i bestemmelsene.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd finner Miljøverndepartementet å kunne godkjenne kommuneplan 2001 – 2004 (2012) for Ringsaker kommune vedtatt i kommunestyremøte den 14. april 2004. Unntatt fra godkjenningen er boligområdene B 12 Nydalsenga, B48 Klingenberg og B49 Frydenlund/Skjelve vest. Offentlig område O41 Nes bo- og aktivitetssenter reduseres til 9 daa, tilsvarende foreliggende utkast til reguleringsplan for Tingnes datert 1. april 2004.

Bestemmelsene til kommuneplanen tilføyes to nye punkter, om henholdsvis samlet planlegging i Hamar nord og om utbyggingsrekkefølge og premisser for utbygging i Rudshøgda næringspark, slik de er formulert i retningslinjene til Fylkesdelplan for Samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging (SMAT) 2000-2030.

Departementet forutsetter at kommunen selv endrer plankart og bestemmelser i samsvar med departementets vedtak. Om kunngjøring av endelig kommuneplan vises til reglene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Kopi:
Ringsaker kommune v/ordføreren, Postboks 13, 2380 Ringsaker
Fylkeslandbruksstyret i Hedmark, Statens hus, postboks 4034, 2306 Hamar
Hedmark fylkeskommune, Samferdsel, miljø og plan, Fylkeshuset, 2325 Hamar