Lillesand kommune - reguleringsplan for ny motorveg E-18 Grimstad grense - Gaupemyr/Tingsaker (friluftsliv/naturvern/kulturmiljø - vegøkonomi)

Avgjørelse i innsigelsessak, 4. mars 2004

Lillesand kommune - innsigelse til reguleringsplan for ny motorveg E-18 Grimstad grense – Gaupemyr/Tingsaker

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Aust-Agder, datert 29. september 2003.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2, nr. 2 sendt Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse fordi Statens vegvesen Region Sør har innsigelse til planen .

Miljøverndepartementet har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å stadfeste kommunestyrets vedtak av regu­lerings­plan for ny motorveg E-18 Grimstad grense – Gaupemyr/Tingsaker, tunnelalternativet. Innsigelsen fra Statens vegvesen er dermed tatt til følge. Det legges vekt på at alternativet med daglinje over Kaldvellheia, med avbøtende tiltak, oppfyller gjeldende miljøkrav. Dagalternativet er lagt dypt i terrenget, med tilstrekkelige barrieredempende tiltak og tiltak mot støy. Løsningen for kryssing av Kaldvellelva er tilpasset for å gi minimal virkning på omgivelsene. Hensynet til friluftslivs­interesser, naturverninteresser og det kulturhistoriske miljøet i området blir dermed tilfredsstillende ivaretatt. Den merkostnaden tunnelalternativet innebærer vil dessuten innvirke negativt på nasjonale og viktige regionale interesser knyttet til gjennomføringen av stamvegutbyggingen i landsdelen.

Bakgrunn for saken

Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av ny motorveg E-18 på strekningen Grimstad grense til Gaupemyr, med arm til Tingsaker, i Lillesand kommune. Planen omfatter også omlegging av dagens E-18 langs Tingsaker senter.

Konflikten i saken gjelder valg av trasé for framføring av vegen over Kaldvellheia. Reguleringsplanen er fremmet av Statens vegvesen med alternative traséløsninger, et tunnelalternativ og et dagalternativ med bru over Kaldvellvassdraget. Når det gjelder trasévalget er reguleringsplanen i tråd med kommunedelplan for ny E-18 fra 1998, som er inntatt i gjeldende kommuneplan av 1999. Det foreligger konsekvensutredninger av januar 1998 og februar 2003, der begge de aktuelle traséalternativene er utredet.

Det er friluftslivs- og rekreasjonsinteresser knyttet til Kaldvellheia, i tillegg til naturverninteresser og kulturhistoriske verdier i Kaldvellområdet. Kyststrandsonen, vassdraget og Olashei naturreservat er viktige elementer i dette. Kulturmiljøet og kulturlandskapet tilknyttet bebyggelse og anlegg helt tilbake til 1500-tallets trevirke- og trelastindustri og miljøet rundt dette preger området. Vestlandske Hovedveg går gjennom hele området. Kaldvellelva er et varig vernet vassdrag.

Det er sulfidholdige mineraler i planområdet. Svovelsulfider i berget vil oksideres til sulfat dersom det kommer i kontakt med luft. Kommer svovelsulfid i kontakt med vann vil det dannes svovelsyre, som vil medføre at vannet blir svært surt.

Lillesand kommune vedtok 10. september 2003 reguleringsplan for ny motorveg E-18
Grimstad grense - Gaupemyr/Tingsaker, med tunnelalternativet under Kaldvellheia. Tunnelen vil bli på ca. 3,5 kilometer. Allerede i kommunens høringsuttalelse til planen av 28. mai 2003 går det frem at Lillesand kommune og Statens vegvesen er uenige om trasévalg for den aktuelle strekningen.

Kommunen minner om at skånsom kryssing av Kaldvellområdet har stått i fokus under hele arbeidet med ny motorveg gjennom området. Det har hele tiden vært en forutsetning at begge traséalternativene på Kaldvell skulle følge planen frem til sluttbehandlingen. Det har vært vektlagt at avbøtende tiltak skulle ses i sammenheng med ny arealdisponering i området.

Kommunen begrunner sitt vedtak om tunnel med at de langsiktige konsekvensene av et dagalternativ, uten tilstrekkelige avbøtende tiltak, ikke i nødvendig grad ivaretar friluftslivs- og rekreasjonsinteressene, bomiljøet, naturkvalitetene, vassdraget og de kulturhistoriske verdiene i området.

Kommunen mener at dagalternativet, selv med avbøtende tiltak, vil innebære en vesentlig verdiforringelse av Kaldvellområdet.

En lang tunnel gjennom Kaldvell vil føre til at de negative konsekvensene for landskap, natur og kulturmiljø reduseres til et minimum ved at vegen ikke blir synlig på en 3,5 kilometer lang strekning.

Statens vegvesen Region Sør har i brev av 30. mai 2003 reist innsigelse til regulerings­planen med tunnelalternativet. Statens vegvesens begrunnelse for å reise innsigelse, er at de anser dagalternativet som den beste løsningen for passering av Kaldvellheia. Vegvesenet viser til at tunnelen, i forhold til dagalternativet, vil gi redusert sikkerhet i forhold til brann og havari, spesielt fordi tunnelen får et lavbrekk. Vegvesenet anfører videre at tunnelen vil gi dårligere veg- og trafikkmiljø enn dagalternativet. Tunnel­alternativet vil også gi ca. 300-340 millioner kroner i økte kostnader for vegstrekningen. Vegvesenet mener at denne merkostnaden ikke står i forhold til den samfunnsmessige gevinsten som oppnås. Det vises til at E-18/E-39 har den dårligste stamvegstandard i landet, og at trafikkøkningen langt overstiger vegmyndighetenes tidligere prognoser.

Aust-Agder fylkeskommune mener utbyggingen av ny motorveg E-18 er svært viktig. Fylkeskommunen har fokusert på ny E-18 i fylkesplanen, og de har påtatt seg et økonomisk ansvar i forbindelse med prosjektet. Fylkeskommunen har ikke fremmet innsigelse mot noen av alternativene.

Mekling i saken ble avholdt 24. og 25. juni 2003, uten at det ble oppnådd enighet.

Befaring ble avholdt 11. desember 2003 med representanter fra Lillesand kommune, fylkesmannen i Aust-Agder, Aust-Agder fylkeskommune, Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen Region Sør, Vegdirektoratet og Miljøverndepartementet.

Samferdselsdepartementet har i brev av 13. januar 2004 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen tas til følge. Departementet viser til at utbyggingen av E-18 har som hovedmålsetting å redusere ulykkesnivået, bedre trafikkavviklingen og regulariteten, løse miljøproblemene langs eksisterende E-18 og sikre en ensartet standard på stamvegruten. Samferdselsdepartementet presiserer at prosjektet Grimstad grense – Gaupemyr er en del av utbyggingen av E-18 fra Grimstad til Kristiansand som inngår i Aust-Agderpakken, jf. St.prp. nr. 30 (2000-2001). Vegutbyggingen på strekningen Grimstad – Kristiansand består av 7 reguleringsplaner, hvorav de øvrige 6 er vedtatt av de respektive kommuner.

Samferdselsdepartementet mener at de negative konsekvensene av dagalternativet ikke er av en slik karakter at det kan forsvare å velge tunnelalternativet, med en merkostnad på 300-340 millioner kroner. Departementet går derfor inn for dagalternativet.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene. Avveining av ulike lokale interesser er foretatt gjennom den kommunale planprosessen og kommunestyrets behandling.

Konflikten i saken knytter seg til valg av trasé for framføring av ny motorveg E-18 over Kaldvellheia i Lillesand kommune. Lillesand kommune har vedtatt tunnel, mens Statens vegvesen ønsker en vegtrasé i dagen.

Ny firefelts motorveg E-18 mellom Grimstad og Kristiansand er et tiltak av stor regional og nasjonal betydning. Miljøverndepartementet er kjent med at det er drevet et langsiktig og godt planarbeid i flere kommuner, med sikte på å ferdigstille en "vegpakke" for strekningen tidsnok til å komme med i kommende NTP-periode.

Når det gjelder vegstrekningen Grimstad grense - Gaupemyr, har det vært en god planprosess mellom Lillesand kommune og Statens vegvesen. Likevel kom en til et punkt der det oppsto uenighet om trasévalg for passering av Kaldvellheia.

Kryssingen av Kaldvellvassdraget er en vanskelig sak, som det er lagt ned mye arbeid i gjennom planprosessen. Den planlagte buebroen på ca. 120 meter i en høyde av ca. 20 meter over vassdraget er maksimalt tilpasset for å gi minimal virkning på omgivelsene. Vannstrengen vil ikke bli berørt verken av landkar eller pillarer. Motorvegen vil merkes i turområdet ca. 100 meter på hver side av broen. Det er lagt opp til så mye støydemping som mulig, men støy kan ikke elimineres helt.

Departementet er i denne sammenheng opptatt av at områdets attraktivitet og allmennhetens tilgjengelighet til området blir opprettholdt, særlig fordi Lillesand kommune gjennom flere år har gjennomført opprustningstiltak i og ved vassdraget, noe som er medvirkende til at området i dag fremstår som svært attraktivt for lokalbefolkningen og andre brukere.

Miljøverndepartementet vurderer det slik at det mest sentrale spørsmålet er om de ekstra investeringene tunnelalternativet innebærer, kan forsvares ut i fra reduserte negative konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.

Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og fylkesmannen mener at tunnelalternativet innebærer for store merkostnader, og at kryssing av Kaldvellheia i daglinje vil være den beste løsningen. Videre understreker både Statens vegvesen, fylkeskommunen og fylkesmannen at forsinkelse i planarbeidet må unngås, på grunn av vegens store regionalpolitiske betydning. Miljøverndepartementet legger i den sammenheng vekt på at merkostnaden som de meget høye kravene og standarden kommunen ønsker vil kunne vanskeliggjøre prioriteringen og gjennomføringen av prosjektet. I uttalelser fra Statens vegvesen framgår det at en tunnel også vil være et dårligere alternativ med hensyn til veg- og trafikksikkerhet, vegmiljø og trafikkmiljø enn daglinje. I tillegg vil en ved valg av tunnel trolig vil få overført færre kjøretøyer fra eksisterende E-18 til ny motorveg, for den del av trafikken som skal fra Lillesand og østover.

Verken Norges vassdrags- og energidirektorat, Aust-Agder fylkeskommune eller fylkesmannen i Aust-Agder har hatt innsigelse til dagalternativet. Dette må forstås slik at ingen av disse myndighetene mener at dagalternativet er i alvorlig konflikt med forvaltningen av Kaldvellelva som varig vernet vassdrag, viktige friluftslivsinteresser, bevaring av naturverdier eller kulturhistoriske kvaliteter i området.

Når det gjelder faren for frigivelse av svovelsulfider fra berget, er det viktig at det gjøres en kartlegging av omfang og risiko. Departementet forutsetter at en, før det iverksettes tiltak som kan medføre frigivelse av svovelsulfider, har en plan for gjennomføring av avbøtende tiltak, dersom det skulle oppstå en situasjon der slike tiltak er påkrevet.

Miljøverndepartementet legger vekt på at dagalternativet er lagt tilstrekkelig dypt i terrenget, med tilfredsstillende støyskjerming, slik at gjeldende miljøkrav vil bli oppfylt. Kryssingen av Kaldvellelva i buebro er tilpasset for å gi minimal virkning på omgivelsene, samtidig som det vil bli lagt inn nødvendige kryssingspunkter, som barrieredempende tiltak. Hensynet til friluftslivsinteresser, naturverninteresser og det kulturhistoriske miljøet i området blir dermed tilfredsstillende ivaretatt. Departementet mener dessuten at den merkostnaden tunnelalternativet innebærer vil innvirke negativt på viktige regionale interesser knyttet til gjennomføringen av stamvegutbyggingen på Sørlandet, gjennom Aust-Agderpakken.

Miljøverndepartementet tar med dette innsigelsen fra Statens vegvesen til følge. Departementets avgjørelse innebærer at det er dagalternativet for passering av Kaldvellheia og kryssing av Kaldvellvassdraget med bro, som skal legges til grunn for utbygging av E-18 på strekningen Grimstad grense – Gaupemyr i Lillesand kommune.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet ikke å kunne stadfeste Lillesand kommunestyres vedtak i møte den 10. september 2003 om reguleringsplan for ny motorveg E-18 Grimstad grense – Gaupemyr/Tingsaker, tunnelalternativet, i Lillesand kommune.

Miljøverndepartementet anbefaler at planforslaget med vegtrasé i dagen legges til grunn for utbyggingen av ny motorveg E-18 Grimstad grense - Gaupemyr/Tingsaker, i Lillesand kommune. Departementet anmoder Lillesand kommunestyre om å ta saken opp til ny behandling med sikte på å fatte nødvendige planvedtak, slik at omhandlede vegprosjekt ikke forsinker gjennomføringen av stamvegutbyggingen på strekningen Grimstad - Kristiansand.

Miljøverndepartementet mener det er viktig at en søker å finne løsninger som reduserer støyen, barrierevirkningen og de negative landskapseffektene som dagalternativet innebærer, slik at kommunens interesser i større grad kan innfris. I samråd med Samferdseldepartementet har Miljøverndepartementet derfor kommet til at en som avbøtende tiltak vil anmode Statens vegvesen om å akseptere følgende:

- bygging av en miljøtunnel på 250 meter vest for Kaldvellbroen, ved passering av Egelund, mot 200 meter i det fremlagte dagalternativ.

- gjennomføring av mest mulig støyreduserende tiltak på og ved Kaldvellbroen, og at det i anleggsfasen vises stor forsiktighet i forhold til miljøet, ved at inngrep i og ved vassdraget unngås.

Planlegging og gjennomføring av ovennevnte tiltak bør skje i et nært samarbeid mellom kommunen, Statens vegvesen og fylkesmannen.

Departementet har i også merket seg, og legger til grunn, at Statens vegvesen som avbøtende tiltak tilbyr tilretteleggingstiltak på Tingsaker utover rent vegarbeid, planeringsarbeider på industriområdet på Gaupemyr, samt legging av vann- og avløpsledning til planlagt båthavn på Kaldvell og planering av området der. Det forutsettes at gjennomføringen av dette arbeidet skjer i nært samarbeid med kommunen.

Departementet legger for øvrig til grunn at Statens vegvesen, i samarbeid med kommunen, gjennomfører nødvendige tiltak langs nåværende E-18 og lokalt vegnett, for å oppnå en miljøtilpasning i samsvar med fremtidig bruk.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim

Vedlegg:
Saksdokumentene

Kopi:
Lillesand kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Statens vegvesen Region Sør
Samferdselsdepartementet
Vegdirektoratet
Prosjekt "Bedre Stamvei på Sørlandet"
Norsk Ornitologisk Forening avdeling Aust-Agder