Planlegging

Tønsberg kommune - innsigelse til reguleringsplan for Åshaugveien 10 (forretning for plasskrevende varer - trafikksikkerhet/samordnet areal- og transportplanlegging)

Avgjørelse i innsigelsessak, 21. februar 2005

Innsigelse til reguleringsplan for Åshaugveien 10, Tønsberg kommune

Det vises til fylkesmannes oversendelse av saken ved brev av 29.04.2004.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Statens vegvesen til vedtatt reguleringsplan. Innsigelsen er begrunnet med at omdisponering av areal inntil E 18 og andre deler av hovedveinettet til forretningsvirksomhet vil være uheldig i forhold til trafikksikkerhet og samordnet areal- og transportplanlegging.

Miljøverndepartementet stadfester kommunens vedtak om reguleringsplan for Åshaugveien 10 med enkelte endringer. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at saken gjelder et eksisterende bygg med store glassfasader, og at tillatelse til forretning for plasskrevende varer i denne saken ikke vil medføre vesentlig større ulemper for trafikksikkerhet og samordnet areal- og transportavvikling enn ved bruk av eiendommen til industri/lager. Departementet vil likevel presisere at det er uheldig ut fra ovennevnte hensyn at det er gitt tillatelse til det eksisterende bygget med store eksponerte glassfasader mot E 18. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Tønsberg kommune vedtok reguleringsplan for Åshaugveien 10 i møte 10.03.2004. Reguleringsplanen endrer reguleringsformålet for eiendommen fra "byggeområde -industri/lager" til "byggeområde- industri/lager/forretning for plasskrevende varer ". Plasskrevende varer er definert som biler, motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, planteskoler og hagesentre samt lystbåter. Det er tidligere gitt tillatelse til og oppført et lagerbygg med store glassflater, og reguleringsplanen er fremmet på bakgrunn av initiativ fra AB Cars Eiendom AS med sikte på bruk til bilforretning.

Kommunen fremhever i brev av 01.04.2004 at dette er en enkeltstående plan som ikke har til hensikt å endre handelsmønsteret i og omkring Tønsberg sentrum. Videre uttales at resten av Ås - området ikke skal utvikles med handelsvirksomhet, heller ikke med plasskrevende varer. Kommunen kan ikke se at tiltaket vil føre til noen uheldige presedensvirkninger, og mener tiltaket heller ikke er i strid med Fylkesdelplan for etablering av kjøpesenter og sentrumsutvikling eller Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP).

Statens vegvesen fremmet innsigelse ved brev av 19.08.2003. Innsigelsen er begrunnet ut fra hensyn til samlet areal- og transportplanlegging i tillegg til trafikk og trafikksikkerhetsinteressene. Statens vegevesen mener det er viktig å holde fast ved de sentra som er pekt ut i kommuneplanen for næring, og ikke tillate næringsetablering som på sikt vil undergrave transportårenes evne til god avvikling og ivaretakelse av trafikksikkerhet. Det vises også til at forretningsvirksomhet er vesentlig mer trafikkskapende enn industri/lager- virksomhet.

Videre vises til at eiendommen ligger tett inntil E 18, og i tillegg ligger den inntil en av hovedinnfartsårene mot Tønsberg og et stort og viktig kryssområde. De trafikksikkerhetsmessige konsekvensene er knyttet til distraksjonsfare og impulshandlinger i trafikken.

Fylkesmannen har oversendt saken ved brev av 29.04.2004. Fylkesmannen tilrår at innsigelsen ikke tas til følge. Fylkesmannen mener det er viktig at man så langt mulig bør unngå randbebyggelse rundt det sentrale veinettet, og at det er uheldig at det oppføres nye bygg nær E 18 og drives handelsvirksomhet fra disse. Fylkesmannen viser imidlertid til at dette er en eksisterende bygning og at dagens muligheter til bruk av bygningen til lager/industri også kan være uheldig sett i lys av et trafikksikkerhetsperspektiv. Fylkesmannen legger vekt på at faremomenter knyttet til bygningens eksponering kan reduseres ved at en i reguleringsplanen inntar bestemmelser om lyssetting, reklame etc. Videre vektlegges at planen etter fylkesmannens vurdering ikke vil endre kommunens handelsmønster eller være i strid med RPR-ATP.

Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelse til planen ut fra at forslaget kunne være i strid med føringer i RPR-ATP og fylkesdelplanen for kjøpesentre og sentrumsutvikling. Fylkesmannen trakk sin innsigelse under meglingen, ut fra at planen ikke var "kvalifisert" i strid med RPR-ATP eller fylkesdelplanen.

Samferdselsdepartementet har avgitt uttalelse til saken i brev av 04.11.2004. Samferdselsdepartementet støtter innsigelsen. Det legges vekt på hensynet til trafikksikkerhet og samordnet areal- og transportplanlegging. I likhet med Statens vegvesen Region Sør og Vegdirektoratet sine vurderinger legges det vekt på å følge opp utviklingsmønsteret som er nedfelt i de overordnede planer for å sikre forutsigbarhet i planleggingen. Samferdselsdepartementet uttaler at det ikke bør gis tillatelse til næringsetablering som på sikt kan undergrave transportårenes evne til god trafikkavvikling og ivaretakelse av trafikksikkerhet. Det vises til sakens forhistorie og forutsetning om at tomten ikke skal brukes til forretning. Det legges særlig vekt på å hindre presedensvirkninger.

Samferdselsdepartementet har forelagt saken for Vegdirektoratet til vurdering. Vegdirektoratet anser ikke denne saken isolert sett for å innebære store negative konsekvenser i forhold til trafikksikkerhet. Problemet er etter deres vurdering den samlede virkningen av mange etableringer av nye forretningsområder ved kryssområdene langs E 18. Vegdirektoratet understreker at det ikke kan brukes som et argument for å tillate forretningsdrift at bygget allerede står der, ettersom forutsetningene hele tiden har vært at forretningsdrift ikke skulle tillates.

Befaring og møte ble avholdt 11.10.2004. Tilstede på møtet var representanter fra Tønsberg kommune, fylkesmannen, Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet. I tillegg stilte representanter fra AB Cars.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet.

Miljøverndepartementet finner å kunne stadfeste reguleringsplanen med enkelte endringer i reguleringsbestemmelsene. Departementet legger vekt på at saken gjelder et eksisterende bygg og at ulempene knyttet til trafikkfare i stor grad er relatert til bygningen slik den nå fremstår med eksponerte glassfasader. Selv om bruken til forretning vil medføre noe økt trafikk, vil distraksjonsfaren og faren for impulshandlinger i trafikken etter departementets vurdering ikke bli vesentlig større verken for dette tilfellet isolert sett eller når man ser på den samlede effekten av alle tiltakene langs stamvegnettet.

For å redusere de negative virkningene forretningsdrift kan få for trafikken, legges det inn nye reguleringsbestemmelser om begrensning av reklame, skiltbruk og lyssetting. Med de endringer som gjøres i reguleringsbestemmelsene finner departementet at hensyn til trafikksikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt.

Miljøverndepartementet er enig med samferdselsmyndighetene i at det er viktig med en langsiktig og forutsigbar arealplanlegging knyttet til transportsystemet og trafikkårenes evne til god avvikling. "Fylkesdelplan for etablering av kjøpesentre og sentrumsutvikling i Vestfold" ble godkjent i departementet 10.10.2003 og legger opp til at salg av plasskrevende varer fortrinnsvis bør skje i et av avlastningssentrene i kommunen. Miljøverndepartementet mener at lokaliseringen ikke er den beste sett i forhold til fylkesdelplanen, men finner likevel ikke tilstrekkelig grunnlag for å overprøve kommunens vurdering i denne saken.

Miljøverndepartementet understreker at det er uheldig at det er tillatt oppført et bygg med eksponerte glassfasade på denne eiendommen, som ligger i et kryssområde ved E 18, inntil en av hovedinnfartsårene mot Tønsberg. Det vises til Samferdsels­departementets uttalelse til saken, der det fremgår at utbygging inntil stamvegnettet kan medføre uønskede virkninger i forhold til trafikkavvikling og trafikkfare. Det vises videre til at det ikke nødvendigvis er det enkelte tiltaket som skaper ulemper eller fare i seg selv, men at man må vurdere virkningen av alle tiltakene totalt sett.

Etter en samlet vurdering mener departementet at det i denne saken ikke er grunnlag for å ta innsigelsen fra Statens vegvesen til følge. Departementet finner at saken ikke berører nasjonale eller viktige regionale interesser på en slik måte at det er grunnlag for å sette kommunens planvedtak til side.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet å kunne stadfeste Tønsberg bystyrets vedtak av 10.03.2004 for reguleringsplan for Åshaugveien 10 med følgende endringer:

Reguleringsbestemmelsene endres ved at det tilføyes ny § 5:

"Det tillates ikke skilt, reklameinnretninger, lyssetting eller lignende som kan virke forstyrrende med hensyn til trafikk og trafikksikkerhet."

I tillegg gjøres følgende endringer i § 2:

§ 2 første avsnitt gis følgende tillegg: "Plasskrevende varer defineres som biler, motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, planteskoler og hagesentre samt lystbåter."

I § 2 tredje avsnitt endres "gjennomsnittlig ferdig planert terrenghøyde" til "gjennomsnittlig planert terreng", for at definisjonen av høyder skal være i samsvar med Teknisk forskrift § 4-2.

Departementets vedtak innebærer at det gjøres endringer i planen. I henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr 2 kan departementet etter at kommunen er gitt høve til å uttale seg gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Miljøverndepartementet har informert kommunen om de aktuelle endringene, og kommunen har ikke merknader til endringene.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn til merknader.

Det stadfestede reguleringsplankartet med reguleringsbestemmelser følger vedlagt.

For kunngjøring av stadfestet reguleringsplan vises til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Knut Arild Hareide

Kopi:
Tønsberg kommune
Vestfold fylkeskommune
Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen Region Sør