Nærøy - Reguleringsplan, Hundhammerfjellet

Avgjørelse i innsigelsessak, 06.07.2001

Nærøy - Reguleringsplan, Hundhammerfjellet

Nærøy kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Hundhammerfjellet

Miljøverndepartementet avgjorde 6. juli 2001 en innsigelse fremmet fra Reindriftsforvaltningen i Nordland ved Områdestyret mot at det skal etableres en vindmølle i et område som brukes til vinterbeite for tamreinen. Områdestyret viser til en rapport som dokumenterer at tre andre lokaliteter innen samme område har mindre ulemper for reindriften, og henstiller derfor om å finne en annen lokalisering for møllen. I tillegg mener Områdestyret at man ved å gi tillatelse for den nye vindmøllen på Hundhammerfjellet, hvor det står en vindmølle fra før, åpner for trinn 2 i etableringen av en større vindmøllepark som er meldt i det samme området.

Miljøverndepartementet fant å kunne stadfeste nevnte plan. Innsigelsen fra Reindrifts-forvaltningen i Nordland v/Områdestyret ble ikke tatt til følge. Det er vedtatt politikk at det skal satses på vindkraft i Norge, og det er en målsetning at en slik satsning skal kunne bidra til kompetanse- og næringsutvikling. Den foreslåtte vindmøllen inngår i et prosjekt for å utvikle en norsk vindmølle som skal kunne konkurrere med de utenlandske vindmøllene som pr. i dag benyttes. Prosjektet har potensiale til å utvikle norsk teknologi og kompetanse og til å skape et betydelig antall arbeidsplasser i regionen. Samtidig fremgår det at utnyttelsen av området til reinbeite har vært begrenset grunnet vanskelige driftsforhold, og at størstedelen av området vil være tilgjengelig for reindriften også etter etablering av vindmøllen. Departementets avgjørelse i denne konkrete saken vedrørende en vindmølle, betyr ikke at det er gitt aksept for etablering av den meldte vindmølleparken på Hundhammerfjellet.