Nærøy kommune - reguleringsplan for Arnøya hyttefelt (strandsone/landskap)

Avgjørelse i innsigelsessak, 31. mai 2006

Nærøy kommune – innsigelse til reguleringsplan for Arnøya hyttefelt.

Vi viser til brev av 31. august 2005 fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag om denne saken.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøvern-departementet for avgjørelse. Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen har innsigelse mot plasseringen av 3 hytter i strandsonen.

Miljøverndepartementet slutter seg til de vurderinger som fremkommer fra fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning (DN). Området der de 3 aktuelle hyttene er planlagt plassert fremstår i dag som et uberørt, nakent kystlandskap med både strand- og landskapsmessige kvaliteter. Hyttene vil utgjøre et uheldig estetisk innslag i dette landskapet. Innsigelsen fra fylkes-mannen ved miljøvernavdelingen tas derfor til følge. Miljøverndepartementet stadfester imidlertid den øvrige del av reguleringsplanen for Arnøya hyttefelt.

Bakgrunn for saken

Privat reguleringsplanen for et hyttefelt med 12 hytter og 1 bolighus på Arnøya i Nærøy kommune ble første gang fremmet 1. mars 2002. Grunneier ønsker å legge til rette for hyttebygging på sine eiendommer for å styrke inntekstgrunnlaget.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen reiste innsigelse til 5 av hyttene ut fra at disse ligger i 100-metersbeltet langs sjøen i et området som utgjør et nakent kystlandskap med både strand- og landskapsmessige kvaliteter. Avstanden til sjøen er 30-60 meter.

Med henvisning til fylkesmannens innsigelse vedtok kommunen i juni 2003 å utsette 2. gangs behandling av reguleringsplanen i påvente av den påfølgende rullering av kommuneplanens arealdel.

I sin reviderte arealdel fastholdt kommunen sitt forslag til arealbruk på Arnøy, og fylkesmannen ved miljøvernavdelingen opprettholdt sin innsigelse. I meklingsmøte om arealdelen ble det enighet om at byggeområde på Arnøya kunne utvides til å omfatte et område på andre siden av vegen, men at nærmere planlegging av hele området skulle skje gjennom reguleringsplan.

Reguleringsplanen for Arnøya hyttefelt ble deretter fremmet på nytt, og nå med 17 byggeenheter. 3 av de 5 hyttene som det var knyttet innsigelse til er opprettholdet, og 2 er flyttet til det utvidede byggeområde utenfor strandsonen. I tillegg er det plassert inn 3 nye boligtomter utenfor strandsonen.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen fremmet i brev av 16. august 2004 igjen innsigelse til 3 av de i alt 12 foreslåtte hyttene på Arnøya. Innsigelsen er som tidligere begrunnet med at hyttene ligger i strandsonen, og at området hvor hyttene er planlagt plassert består av et åpent eid utover i sjøen. Fra et platå med noen bergrabber og myr skråner terrenget ned mot sjøen. Området utgjør et nakent kystlandskap, og har strand- og landskapsmessige kvaliteter. Etter miljøvernavdelingens oppfatning vil hyttebygging her omdisponere strandarealer av kvalitet, og være skjemmende i en åpen kystnatur.

Nærøy kommune behandlet saken i møte den 3. februar 2005 og vedtok planen uten å imøtekomme innsigelsen fra fylkesmannen ved miljøvernavdelingen. Når det gjelder plasseringen av de 3 hyttetomtene som det er fremmet innsigelse mot, og som ligger i den østre delen av planområdet, mener kommunen at terrenget gjør at strandsonen ikke vil bli privatisert. Sjøsiden består også her av grunne områder og lang fjære. Dette gjør mesteparten av området lite attraktiv og lite tilgjengelig for ilandstigning. Kommunen hevder videre at det ut fra en faglig vurdering og lokalkunnskap er vanskelig å se at dette begrensede området skiller seg ut med strand- og landskapsmessige kvaliteter av en slik nasjonal eller regional betydning at det ikke kan plasseres 3 hytter der.

Fylkeskommunen anbefaler i brev av 7. juli 2005 at departementet godkjenner reguleringsplanen for hyttefelt på Arnøya. Det planfaglige rådet fra fylkeskommunen er at de 3 aktuelle hyttene søkes samlokalisert med bebyggelsen vest i planområdet, og at landskapsrommet øst i planområdet ikke bebygges. Fylkeskommunen ser imidlertid ikke at de 3 hyttene berører nasjonale eller regionale interesser.

Mekling i saken ble avholdt 19. november 2004 og 21. januar 2005 uten at det ble oppnådd enighet.

Fylkesmannen finner i sitt oversendelsesbrev av 31. august 2005 etter en samlet vurdering å kunne slutte seg til miljøvernavdelingens begrunnelse og standpunkt i saken. Det vises til at også fylkeskommunen planfaglig anbefaler at området hvor de 3 hyttene er foreslått plassert holdes fri for bebyggelse. Fylkesmannen tilrår således at innsigelsen tas til følge.

Befaring i saken ble avholdt 14. november 2005 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, grunneieren, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) avga uttalelse i saken 28. november 2005 og pekte blant annet på at Nærøy kommune i sin kommuneplan har fått gjennomslag for lokalt skjønn når det gjelder å tillate bygging i 100-metersbeltet. Kommuneplanens arealdel åpner for ca. 600 hytter, noe som er en stor planreserve sett i forhold til etterspørselen på ca. 10 hytter i året. Med en vesentlig del av hyttene liggende i strandsonen, utfordres de nasjonale målsettingene for strandsoneforvaltningen. DN tar likevel fylkesmannens vurdering av kommuneplanens arealdel til etterretning, men konstaterer at fylkesmannen har strukket seg langt i å imøtekomme kommunens ønsker.

DN tilrår at innsigelsen tas til følge. Reguleringsplanens lokalisering av de 3 hyttene er ikke i samsvar med prinsippene som er lagt til grunn i kommuneplanen for en differensiert og bærekraftig forvaltning av strandsonen.

Miljøverndepartementets vurdering

Konflikten i denne saken dreier seg om plasseringen av 3 hytter i strandsonen.

Av opplysningen i saken fremgår at Nærøy kommune har lagt inn ca. 600 nye hytter i sin gjeldende kommuneplan. En stor del av disse hyttene er plassert i strandsonen. Det er også opplyst at den årlige utbygging av hytter ligger på ca. 10 hytter.

I foreliggende plan har fylkesmannen akseptert bygging av 7 hytter, samt 1 bolighus i strandsonen. Disse hyttene og boligen ligger konsentrert vest i planområdet. Oppføring av de 3 hyttene som fylkesmannen har innsigelse til i den østre del av planområdet, vil etter departementets mening være uheldig, da disse hyttene vil bli betydelig mer eksponert og gripe inn i et ellers uberørt og nakent kystlandskap.

Miljøverndepartementet viser i denne forbindelse til at det er et viktig nasjonalt mål å hindre utbygging i 100-metersbeltet langs sjøen, blant annet for å sikre allmenn ferdsel og hensynet til landskap og natur. Det er nødvendig med en offensiv og fremtidsrettet forvaltning av strandsonen. Dette er også uttrykt i St. meld. Nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.

Et bredt flertall i Stortinget støttet opp om politikken i meldingen. Nåværende regjering ønsker en skjerpet praksis når det gjelder bygging i 100-metersbeltet langs sjøen.

Miljøverndepartementet er på denne bakgrunn kommet til at de 3 hyttene som det er reist innsigelse mot må tas ut av planen. Den øvrige del av reguleringsplan for Arnøya hyttefelt kan stadfestes.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 finner Miljøverndepartementet å kunne stadfeste vedtak av Nærøy kommunestyre i møte den 3. februar 2005 om reguleringsplan for Arnøya hyttefelt med unntak av de 3 hyttene H 11, H 12 og H 13, som vist på plankartet med svart skravur. Innsigelsen fra fylkesmannen er dermed tatt til følge. Samtidig stadfester departementet de tilhørende reguleringsbestemmelser.

Det stadfestede plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og saksbehandlingen gir ikke grunn til merknader.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved gjenpart at dette brev.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Nærøy kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning

Vedlegg:
Saksdokumenter