Nord- Aurdal kommune – innsigelse til kommunedelplan for bygdene

Miljøverndepartementet mener hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer må veie tungt i saken, men likevel ikke gå på bekostning av kommunens behov for anlegg til teknisk drift og beredskap. Departementet tar derfor innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning til følge for byggeområde E6, men godkjenner område for offentlige anlegg O2.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 26. februar 2010 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven (1985) § 20-5 femte ledd.

Miljøverndepartementet mener hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer må veie tungt i saken, men likevel ikke gå på bekostning av kommunens behov for anlegg til teknisk drift og beredskap. Departementet tar derfor innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning til følge for byggeområde E6, men godkjenner område for offentlige anlegg O2.

Bakgrunn
Nord-Aurdal kommune egengodkjente kommunedelplan for bygdene 12. november 2009 med områdene E6 og O2 unntatt fra rettsvirkning. Vedtaket ble fattet av et enstemmig kommunestyre 12. november 2009. Mekling ble foretatt av fylkesmannen 23. september 2009, men man kom ikke i mål med innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning(SLF) til områdene E6 og O2.

Nord- Aurdal kommune mener de to områdene er viktige for å sikre videre utviklingsmuligheter i Fagernes, og mener det ikke finnes gode alternative områder for dette. Kommunen ser det som et viktig grep å flytte brannstasjonen ut av sentrum for å frigjøre areal til næringsutvikling, og at det er en stor fordel å samle kommunale tjenester på ett sted.

Statens landbruksforvaltning (SLF) begrunner innsigelsene med hensynet til jordverninteressene, og det vises til det nasjonale målet om å halvere omdisponering av de mest verdifulle jordbruksarealene innen 2010. Det vises til fylkesmannens innspill om at kommunen i større grad må vise til hvilke virksomheter som kan ligge nær sentrum, og hvilke som kan lokaliseres lengre unna, før man omdisponerer jordbruksarealer som her.

Fylkesmannen i Oppland anbefaler i sin oversendelse at innsigelsene tas til følge. Fylkesmannen er enig med kommunen i at det ikke finnes tilsvarende arealer for utbygging nær Fagernes, men mener det ikke er riktig tidspunkt å ta i bruk arealene nå. Jordvernpolitikken er innskjerpet, og kommunen bør bli flinkere til å se på mulighetene for fortetting i eksisterende næringsområder før nye områder legges ut.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) viser i sin uttalelse til at hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer må veie tyngst i saken, og anbefaler derfor at begge innsigelsene tas til følge. LMD mener det skal sterke samfunnsmessige argumenter til for å bygge ned så mye dyrka mark. Det synes ikke å være klare nok argumenter for å skulle tilby konkurransedyktige, sentrumsnære næringstomter så lenge det finnes lite utnyttede næringsarealer andre steder i området.

Befaring ble avholdt 19. mai 2010 med representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Nord- Aurdal kommune til stede.

Miljøverndepartementets vurderinger
Byggeområdene O2 og E6 som det gjenstår innsigelse til, ligger inntil hverandre på vestsiden av riksveien (rv51)nordover fra Fagernes. Område O2 er på 18 dekar, og E6 på 72 dekar. Henholdsvis 17 og 52 dekar av disse arealene er dyrka jord. Totalt er O2 og E6 ledd i et større sammenhengende landbruksområde på ca 100 dekar.

Nord- Aurdal kommune mener begge områdene er svært viktige for å sikre videre utvikling av regionsenteret Fagernes, og mener det ikke finnes andre gode nok alternative plasseringer av slike områder.

Miljøverndepartementet støtter Landbruks- og matdepartementet i at det skal foreligge klare samfunnsmessige argumenter for å bygge ned et såpass stort område med dyrka jord. I tillegg vil en full utbygging her vanskeliggjøre utnyttelse av de resterende 30 dekar som da gjenstår i det sammenhengende området. Departementet ser at det også er viktig for kommunen å kunne tilby konkurransedyktige og sentrumsnære næringstomter for å sikre videre utvikling av regionsenteret Fagernes.

Sørøst for område O2 ligger i dag deler av teknisk tjeneste i kommunen, men bygningene og området er ikke oppgradert i tråd med kravene til slike bygg. Departementet mener det er nødvendig å sikre de beredskapsmessige tjenestene i kommunen, og ser det som en fordel å samle brannstasjon/uteseksjon/teknisk drift. Det er et ønske fra et enstemmig kommunestyre å flytte dagens brannstasjon i sentrum ut og samle tjenestene på ett sted. Dette vil igjen frigjøre områder i sentrum hvor dagens brannstasjon ligger. Departementet mener en slik løsning vil være god for kommunen, ettersom det da kan tilbys attraktive næringsarealer i sentrum. Det bør likevel vurderes en bedre utnyttelse av de frigjorte og omkringliggende næringsarealer i sentrum, slik at utnyttelsen blir optimal og sentrumsområdene blir mer attraktive. Departementet mener det er viktig at brannstasjon og teknisk drift ligger sentrumsnært, og mener dette er et viktig argument for den valgte lokaliseringen av kommunen. Miljøverndepartementet mener således at det er klare samfunnsmessige argumenter for å si ja til kommunens ønske om utvikling av område O2, og imøtekommer derfor ikke innsigelsen fra SLF til dette området. Departementet godkjenner omdisponering av området under forutsetning av bruk til samlokalisering av ny brannstasjon/uteseksjon/teknisk drift og forutsetter høy utnyttelsesgrad på området.

Når det gjelder område E6, utgjør dette et vesentlig større areal enn O2, og de jordbruksfaglige argumentene synes tydeligere her. E6 henger sammen med det resterende jordbruksområdet som ikke er planlagt avsatt til næring. Det vil derfor være av større betydning å bevare dette sammenhengende området som jordbruksareal, selv om området ikke har optimale solforhold for landbruksproduksjon slik LMD også påpeker. E6 er avsatt til næring og skal sees i sammenheng med eksisterende næringsvirksomhet på østsiden av riksveien. Departementet ser ikke at det foreligger like klare samfunnsmessige behov for å omdisponere landbruksarealene, og tar derfor innsigelsen fra SLF til følge for E6.


Vedtak
Miljøverndepartementet godkjenner Nord-Aurdal kommune sitt vedtak av 12. november 2009, under forutsetning av at område O2 brukes til samlokalisering av ny brannstasjon/uteseksjon/teknisk drift. Unntatt fra godkjennelsen er område E6. Dette avsettes som LNF-område i kommunedelplanen.

 

Miljøverndepartementet forutsetter at kommunen endrer plankartet og bestemmelsene i tråd med dette vedtaket.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen

Erik Solheim

 


Kopi:
Oppland fylkeskommune
Nord-Aurdal kommune
Landbruks- og matdepartementet