2010

 • Lillehammer kommune - innsigelse til reguleringsplan for Lillehammer sentrum

  Miljøverndepartementet legger vekt på helheten i det sammenhengende industrimiljøet langs Mesnaelva, samt lesbarheten av bygningene utvendig. Innsigelsen tas derfor til følge for tidligere verkstedsbygning og støperibygning i Mesnasenteret, med nærmere konkretisering som følger i dette vedtaket. De resterende fire bygningene innsigelsen gjelder, i Løkkegata og Storgata, utgjør viktige deler av den småskala trehusbebyggelsen med bakgårdsbygninger i denne bydelen. Innsigelsen tas til følge for disse bygningene, med unntak av uthuset i Løkkegata 27. Denne bygningen er i så dårlig forfatning at det tillates revet og erstattet av et tilsvarende bygg i småskala utforming.

 • Kvæfjord kommune - - innsigelse til reguleringsplan for hyttefelt på eiendommen GNR28 BNR9, Skjellviknesset

  Departementet stadfester ikke reguleringsplan for Skjellviknesset. Departementet legger til grunn at hyttefeltet vil kunne få negative konsekvenser for reindriftsnæringen. Det vektlegges også at den planlagte utbyggingen er i strid med kommuneplanens arealdel, og at det er avsatt flere områder til fritidsbebyggelse i kommunen som foreløpig ikke er fullt utbygget. Innsigelsen fra Områdestyret i Troms er dermed tatt til følge.

 • Granvin herad – motsegn mot hytteområde SF9 Grostøl i kommu-neplanen sin arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner ikkje hytteområde SF9 Grostøl i kommu-neplanen sin arealdel 2009-2019. Motsegna frå Fylkesmannen i Hordaland er med dette teken til følgje.

 • Tysvær kommune - motsegn til reguleringsplan for steinbrot i Espevik

  Departementet stadfestar ikkje Tysvær kommunestyre sitt vedtak av 19. juni 2008 om reguleringsplan for steinbrot i Espevik. Departementet legg vekt på at den reduksjon som er foreslått i omfang og uttak ikkje er av en slik karakter at den vesentlig endrar dei skadeverknader steinbrotet vil få for friluftsliv og landskap.

 • Nord- Aurdal kommune – innsigelse til kommunedelplan for bygdene

  Miljøverndepartementet mener hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer må veie tungt i saken, men likevel ikke gå på bekostning av kommunens behov for anlegg til teknisk drift og beredskap. Departementet tar derfor innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning til følge for byggeområde E6, men godkjenner område for offentlige anlegg O2.

 • Longyearbyen planområde – innsigelse til delplan for Haugen

  Miljøverndepartementet legger stor vekt på at Haugen representerer et viktig kulturmiljø i Longyearbyen, og mener verdiene blir best ivaretatt ved at innsigelsen til Sysselmannen tas til følge. Dette medfører at planen ikke godkjennes, og at hele området må avsettes som kulturminneområde, eventuelt et kombinert formål med bolig/næring/kulturminneområde.

 • Tinn kommune - kommunedelplan for Hovin - motsegn til to område med hyttebygging

  Miljøverndepartementet tek delvis til følgje motsegn frå Fylkesmannen i Telemark til kommunedelplan for Hovin. Departementet meiner at ytterlegare hyttebygging inn mot trekk-korridoren for villrein mellom Hardangervidda og Blefjell ikkje kan aksepterast i så stort omfang som kommunedelplanen legg opp til. Motsegna til byggeområde F9 Sølset tas difor til følgje. Motsegna til byggeområde F10 Grønli tas delvis til følgje ved at byggeområdet blir avgrensa til arealet nedanfor vegen, og at talet på hytter blir redusert frå 50 til 25.

 • Larvik kommune - innsigelse til kommunedelplan for E18 Bommestad - Sky

  I medhold av plan- og bygningsloven av 1985, § 20-5, femte ledd, godkjenner Miljøverndepartementet kommunedelplanen for E18 Bommestad – Sky, alternativ 3Y (lang tunnel), i samsvar med Larvik kommunestyres vedtak av 30. mars 2009. Departementet finner at kostnadene ved lang tunnel er akseptable i forhold til nytteverdien for byutvikling, støy, bomiljø og befolkningens tilgang til rekreasjonsområder. Innsigelse fra Statens vegvesen Region sør er dermed ikke tatt til følge. Innsigelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og Vestfold fylkeskommune mot alternativ 3X er samtidig tatt til følge. Kommunen kan etter dette legge den bearbeidete løsningen 3Z til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplanen.

 • Gjøvik kommune - innsigelse til reguleringsplan for Gjøvik skysstasjon

  Miljøverndepartementet vektlegger i denne sak at Gjøvik er en endestasjon og at reguleringsplanen for Gjøvik skysstasjon legger opp til sentrums- og transportnyttige formål som er viktige for Gjøvik. Departementet stadfester med visse endringer Gjøvik kommunestyres vedtak av 19.6.2008 når det gjelder Gjøvik skysstasjon. Departementets vedtak medfører at innsigelsen fra Jernbaneverket ikke blir tatt til følge.

 • Molde kommune – innsigelser til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Molde kommune for de sjøarealene som er vist som NFFF-områder (områder for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske). Departementet er enig med kommunen i at det ikke er grunnlag for å åpne hele kommunens sjøarealer for akvakultur. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet tas dermed ikke til følge. Departementet mener imidlertid at spørsmålet om utvikling av mulighetene for akvakulturnæringen bør vurderes grundigere i forbindelse med neste rullering av kommuneplanen. Miljøverndepartementet godkjenner ikke boligområde ved Geitnesvågen på Skåla, av hensyn til jordvern og bevaring av kulturlandskapet. Innsigelsen fra fylket tas derfor til følge.

 • Oslo kommune- endret reguleringsplan for adkomstvei til Wyllerløypa

  Miljøverndepartementet viser til at reguleringsplanen for adkomstveien til Wyllerløypa med parkeringsplass i utgangspunktet forbudt etter markaloven § 5, men omfattes av unntaksbestemmelsen om offentlig infrastrukturanlegg, jfr § 7 nr 4. Ny adkomstvei med tilhørende vinterparkeringsplasser tillates da tiltaket lar seg forene med lovens formål. Atkomsten vil bedre trafikksikkerheten for beboerne i området og vil gi en lettere og tryggere atkomst både for bilister og for kollektivtransport inn til alpinanlegget.

 • Oslo kommune - reguleringsplan for Tryvann Vinterpark. Stadfesting i henhold til markaloven

  Miljøverndepartementet legger til grunn at en utvikling av Tryvann Vinterpark til et tidsmessig helårsanlegg faller inn under markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for idrett. Departementet mener reguleringsplanen både vil øke kapasiteten og kvaliteten på dagens tilbud og gi mulighet til å drive idrett i anlegget både sommer og vinter.

 • Melhus kommune – innsigelse til kommunedelplan LNF 2007-2017

  Miljøverndepartementet anser Flåmarka som et viktig friluftsområde for Trondheimsregionen, og planene om ny fritidsbebyggelse ligger i utkanten av et av de siste villmarkspregete områdene i regionen. Departementet mener derfor at antall hytter og størrelsen på disse må reduseres. Innsigelsene tas derfor delvis til følge for dette området. Når det gjelder planene for utvidelse av fritidsbebyggelse ved Litlkrokuttjønna og Skoldadalen, mener Miljøverndepartementet at disse kan godkjennes. Innsigelsene her tas derfor ikke til følge.

 • Rennesøy kommune - innsigelse til reguleringsplan for Askje Vest, nærings - og boligområde

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for nærings- og boligområde i Askje Vest. Den planlagte utbyggingen er i strid med fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, ved at arealet overstiger maksimalt tillatt forretningsareal i et nærsenter. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland tas til følge.

 • Fjell kommune – motsegn til reguleringsplan for Solsviksundet, Misje

  Miljøverndepartementet finn ikkje å kunne stadfesta framlegget til reguleringsplan for Solsviksundet slik det nå ligg føre. Departementet viser til at deler av planen kjem i konflikt med nasjonal strandsonepolitikk og med arealdel til gjeldande kommuneplan.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Forus næringspark- felt C1 i Stavanger og Sola kommuner

  Departementet stadfester ikke reguleringsplan for IKEA på område C1 i Forus næringspark. Departementet legger avgjørende vekt på at C1 er i strid med fylkesdelplan for langsiktig byutvikling for Jæren og nasjonal politikk for lokalisering av handel. Departementet mener at en lokalisering til C1 bidrar til en utvikling som fører til en videre byspredning og bilavhengighet, som medfører økt biltransport og utslipp av klimagasser fra samferdselssektoren.

 • Kristiansand kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Hamreheia Nord

  Miljøverndepartementet fremhever at reguleringsplan for Hamreheia Nord ikke gir noen optimal løsning for barn og unge. Departementet legger likevel til grunn at planen innebærer en forbedring for barn og unge i forhold til de eksisterende forholdene i planområdet. Det vises til at planen tilfører området et opparbeidet lekeareal, samt at de trafikale forholdene i svingen ved Bergstien 5 vil bli noe bedre. Etter departementets syn løser ikke innsigelsen problemet med manglende og utilfredsstillende arealer for barn og unge. Innsigelsen fra Vest-Agder fylkeskommune tas derfor ikke til følge.

 • Bergen kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner Bergen kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder Riple, B46 Nordvik og B37 Harafjellet. Til B37 Harafjellet forutsettes det imidlertid justeringer i tråd med føringer gitt i dette brev. Miljøverndepartementet godkjenner ikke Bergen kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder B31 Blomsterdalen, I/K/L 10 Liland, Dolviken, Tverrmeisa, Haakonsvern, Flesland og samtlige jernbanearealer. Departementets vedtak medfører at innsigelsene til disse arealene tas til følge.

 • Norddal kommune - motsegn til reguleringsplan for Murigrandane

  Miljøverndepartementet stadfester med nokre tillegg til og endringar av reguleringsføresegnene reguleringsplan for Murigrandane i Valldal. Departementet finn, etter endring av dei Tekniske føresegnene 4. september 2009 og det atterhald som gjeng fram av reguleringsføresegnene, ikkje lenger grunn til å gå mot nemnde plan ut frå tryggleiksomsyn.

 • Vestby kommune, innsigelse til reguleringsplan for Sole skog skole og idrettsanlegg

  Miljøverndepartementet stadfester kommunens vedtak om reguleringsplan for Sole skog skole og idrettsanlegg. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at saken gjelder lokalisering av viktige offentlige funksjoner som tilrettelegger for et godt aktivitetstilbud til barn og unge. Departementet legger også vekt på at lokaliseringen er sentral, med innbyrdes god tilgjengelighet mellom skoler og idrettsanlegg og nærhet til sentrum og Vestby stasjon. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.

 • Flå kommune- Innsigelse til reguleringsplan for veg fra HV3 til eksisterende veg ved Sauvaldammen

  Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak om reguleringsplan. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at det alt er vegadkomst til hyttene, og at det ikke er ønskelig med flere inngrep som reduserer og fragmenterer naturområdene opp mot Sauvalnatten. Departementet viser til at det er et betydelig utbyggingspress i området. De nye hyttefeltene, som ble planavklart i 2004, bør derfor danne en endelig grense for bygge- og anleggstiltak mot snaufjellet. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette tatt til følge.

 • Giske kommune – motsegn til reguleringsplan for Ålesund lufthamn, Vigra

  Miljøverndepartementet finn ikkje å kunne stadfesta Giske kommunestyre sitt vedtak av 12. mai 2009 om reguleringsplan for Ålesund lufthamn, Vigra med den vegløysing for fylkesveg 135 som planen legg opp til. Departementet legg stor vekt på omsynet til Blindheimsvik fuglefredingsområde, som er oppført på Ramsarlista. Motsegna frå Møre og Romsdal fylke vert teken til følgje. Miljøverndepartementet legg til grunn at det knyter seg viktige nasjonale og regionale samfunnsmessige interesser til Ålesund lufthamn, Vigra. Det er såleis viktig at det vert lagt til rette for ei utviding av sikkerheitssona for lufthamna mot vest. Dette inneber at noverande fylkesveg 135 må leggast ned. Ut frå dei opplysningane som ligg føre i saka, og etter ei heilskapleg vurdering, finn departementet at ny fylkesveg bør leggast på nordsida av lufthamna. Giske kommunestyre har i uttale den 9. februar 2010 gjeve uttrykk for at det i tilfelle reguleringsplanvedtaket av 12. mai 2009 ikkje vert stadfesta bør det vedtakast statleg reguleringsplan. På denne bakgrunn har Miljøverndepartementet med heimel i § 18 i plan- og bygningslova av 1985 fatta vedtak om bruk av statleg reguleringsplan for Ålesund lufthamn med vegløysing for ny fylkesveg nord for lufthamna. Dette er og i samsvar med oppmodinga frå Samferdselsdepartementet.

 • Enebakk kommune - Innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner Kommuneplan for Enebakk 2007-2018. Plan- og bygningsloven (1985) § 20-4 andre ledd bokstav b) gir ikke adgang til å gi rekkefølgebestemmelser til LNF-områder der spredt utbygging er tillatt. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst tas derfor ikke til følge.

 • Os kommune – motsegn til reguleringsplan for Leirvika Søvik

  Miljøverndepartementet stadfestar ikkje reguleringsplan for Leirvika Søvik i Os kommune fordi utbygginga ikkje er i samsvar med nasjonal strandsone-politikk. Motsegna frå fylkesmannen blir såleis tatt til følgje. Utbygginga er i tillegg uheldig ut frå trafikkomsyn, jfr. motsegna frå Statens vegvesen.

 • Kommuneplan for Sandnes 2007 - 2020 - Jernbaneverkets innsigelse til arealdisponering på Brueland og Ganddal

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke at områdene ved Brueland og Ganddal er avsatt til annet enn jernbaneareal/viktig ledd i kommunikasjons-systemet, i kommuneplan for Sandnes 2007-2020. Jernbaneverket må sammen med Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune avklare hvilke arealer som trengs for å sikre driften på Jærbanen i samsvar med ”Utviklings-plan for Jærbanen” og ”Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren”. Jernbaneverkets innsigelser er dermed tatt til følge.

 • Eidfjord kommune - motsegn frå fylkesmannen til reguleringsplan for Garen, Sysendalen, del av gnr. 18, bnr. 1 og 5, m.fl.

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland til reguleringsplan for Garen, Sysendalen, del av gnr. 18, bnr. 1 og 5, med fleire i Eidfjord kommune. Planen tek ikkje nok omsyn til viktige landskapsverdiar og friluftsinteresser. Departementet legg vekt på at Sysendalen er eit område som er nasjonalt viktig for reiseliv og friluftsliv, samt nærleiken til Hardangervidda nasjonalpark og villreinområde.

 • Eide kommune - innsigelse til bebyggelsesplan Roparhaugen Vest

  Miljøverndepartementet stadfester bebyggelsesplan for Roparhaugen, under forutsetning av at naustene på holmen N2 endres til mønehøyde maks 5 meter over gjennomsnittlig terreng (bestemmelsene pkt 5.3), og at bestemmelsene pkt 5.4 tas ut. Naustene skal ikke benyttes til overnatting. Innsigelsen fra Møre og Romsdal fylke er således tatt delvis til følge.

 • Klæbu kommune, reguleringsplan for Fjæremsaunet - innsigelse til utvidelse av næringsområde

  Departementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for at jordvernhensynet skal måtte vike for næringsområdet ved Fjæremsaunet, og innsigelsen tas derfor til følge. Reguleringsplanen for Fjæremsaunet i Klæbu kommune stadfestes ikke.

 • Rennesøy kommune – innsigelse til reguleringsplan for Dalaker næringsområde, Vikevåg

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Dalaker næringsområde, Vikevåg i Rennesøy kommune. Departementet mener etableringen av et større forretningssenter her er i strid nasjonale mål for handel og styrking av eksisterende tettstedsstruktur. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed til følge.

 • Selbu kommune- Innsigelse til reguleringsplan Pålhaugene

  Miljøverndepartementet stadfester kommunens vedtak om reguleringsplan for Pålhaugene. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at det er akseptert utbygging av et felt med 22 hytter, med en størrelse på inntil 150 m2 BRA, og at dette allerede innebærer et betydelig inngrep. Departementet mener derfor at den interne hytteveien i seg selv i dette tilfellet ikke utgjør en avgjørende ytterligere belastning på naturmangfold, landskap, eller friluftsliv i området. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.

 • Jondal kommune - motsegn til endring av område OT1 og VB1 i reguleringsplan for Kvernurdi (steinbrot)

  I medhald av § 27-2 i plan- og bygningslova av 14. juni 1985 stadfestar Miljøverndepartementet Jondal kommune sitt vedtak av 1. april 2009 om endring av reguleringsplan for del av Kvernurdi, Jondal kommune.

 • Farsund kommune - reguleringsplan for Mosvold småbåthavn. Innsigelse fra fylkesmannen mot 23 planlagte båthus.

  Miljøverndepartementet har lagt vekt på de strenge nasjonale føringene for å stanse nedbygging av strandsonen. På bakgrunn av landskapshensyn og hen-synet til god arealutnytting finner departementet å måtte unnta båthusene BH 8 – 11 fra stadfesting av planen. Fylkesmannens innsigelse er dermed tatt til følge.