Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fornybar energi

Energimeldingen - forside

Stortingsmelding om energipolitikken: Kraft til endring

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen om energipolitikken, Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring - energipolitikken mot 2030. Hovedbudskapet i meldingen er at forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling må sees i sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig energiforsyning.

Meld. St. 25 Energimeldingen

Meld. St. 25 (2015–2016)

Stortingsmeldingen gir en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen. Den legger frem en energipolitikk mot 2030, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

Vannkraftverk

Norsk vannkrafthistorie på 5 minutter

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Aktuelt nå

Energimeldingen: Mer effektiv og klimavennlig bruk av energi

I stortingsmeldingen Kraft til endring – energipolitikken mot 2030 (Meld. St. 25 (2015-2016)) legger regjeringen til rette for mer effektiv og klimavennlig bruk av energi i Norge. Den gode tilgangen på klimavennlig fornybar energi gir gode forutsetninger for omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Energibruk, energiomlegging og effektivisering

Norsk energibruk har ligget ganske stabilt siden 1990, blant annet på grunn av politiske virkemidler for å begrense energibruken. Utslipp fra bygg og energisektoren står for om lag syv prosent av fastlands-Norges klimagassutslipp.

Konsesjon til strømkabler til Tyskland og Storbritannia

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til to nye utenlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia. Til sammen vil dette øke Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet med nesten 50 prosent.

Alle saker om Fornybar energi

Dokumenter

Høring - forslag til endring av lov om elsertifikater

Høringsnotatet innholder fire hovedelementer: utvide overgangsordningen til å inkludere vannkraftverk med installert effekt under 10 MW, kraftforbruk i raffinerier fritas for elsertifikatplikten, justering av elsertifikatkvotene og oppmykning av sluttdatoen for når anlegg kvalifiserer for rett til elsertifikater.

Til toppen