Fornybar energi

'

Vindkraft på land - tidslinje

19. juni 2020 ble stortingsmeldingen 'Vindkraft på land – Endringer i konsesjonssystemet' lagt frem. Stortingsmeldingen behandlet av Stortinget 1. desember 2020. Olje- og energidepartementet ba NVE i mars 2021 om å følge opp flere punkter i stortingsmeldingen. Arbeidet gjøres i samråd med Miljødirektoratet og berørte fagmyndigheter.

'

Vindkraft til havs - tidslinje

Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020. Olje- og energidepartementet sendte forslag om endringer i havenergiloven, havenergilovforskriften og en veileder for konsesjonsprosessen for vindkraft til havs på høring da stortingsmeldingen "Energi til arbeid" om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser (Meld. St. 36 (2020-2021) ble lagt frem 11. juni 2021. Departementet arbeider nå med å vurdere innkomne høringssvar til forslagene om lov- og forskriftsendringer og forslag til veileder.

Vannkraftverk

Norsk vannkrafthistorie på 5 minutter

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde til Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Styrkjer satsinga på havvind

Regjeringa vil styrkje satsinga på havvind og foreslår å auke løyvingane til dette arbeidet med til saman 10 millionar kroner i statsbudsjettet for 2022.

'

Åpningen av IFEs solpark

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen åpnet Institutt for Energiteknikk (IFE) sitt testanlegget for solcellemoduler på Kjeller 20. oktober 2021. Les innlegget hennes her. Foto: IFE.