Fornybar energi

Illustrasjonsbilde vindkraftmeldingen

Vindkraft på land — Endringer i konsesjonsbehandlingen

Regjeringen strammer inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner, der lokal og regional forankring forbedres og det tas mer hensyn til miljø og naboer. Formålet med meldingen er å gi forutsigbare rammer for langsiktig utvikling av vindkraft på land.

'

Vindkraft til havs

Regjeringen besluttet ved kongelig resolusjon 12. juni 2020 å åpne områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for fornybar energiproduksjon til havs. Områdene ble åpnet for konsesjonsbehandling fra 1. januar 2021. Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag om endringer i havenergiloven, havenergilovforskriften og en veileder for konsesjonsprosessen for havvind. Høringsfristen er 20. august 2021.

Vannkraftverk

Norsk vannkrafthistorie på 5 minutter

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Aktuelt nå

'

Slik vil regjeringen elektrifisere Norge

Regjeringen ønsker mer elektrifisering og fortsatt sikker tilgang på strøm for bedrifter og husholdninger i Norge. Derfor ble det lansert en strategi for smart og effektiv elektrifisering i stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser som ble lagt frem 11. juni 2021. Et viktig mål er å trygge og skape arbeidsplasser i Norge, samtidig som naturen blir ivaretatt. Det ble også opprettet et offentlig utvalg som skal foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Det kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet.

'

Stortingsmeldingen "Energi til arbeid" om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Regjeringen la 11. juni 2021 frem stortingsmeldingen "Energi til arbeid" om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser (Meld. St. 36 (2020-2021). Meldingen viser hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser.