Fornybar energi

Energimeldingen - forside

Stortingsmelding om energipolitikken: Kraft til endring

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen om energipolitikken, Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring - energipolitikken mot 2030. Hovedbudskapet i meldingen er at forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling må sees i sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig energiforsyning.

Inspillsmøter nasjonal ramme for vindkraft

Nasjonal ramme for vindkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget har vært på en bred høring. Regjeringen har besluttet å ikke gå videre med forslaget om å peke ut de 13 mest egnede områdene for vindkraft. Olje- og energidepartementet vurderer endringer i konsesjonssystemet. Kunnskapsgrunnlaget fra NVEs forslag til nasjonal ramme og høringsinnspillene er sentralt i dette arbeidet.

Vannkraftverk

Norsk vannkrafthistorie på 5 minutter

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Energimeldingen: Mer effektiv og klimavennlig bruk av energi

I stortingsmeldingen Kraft til endring – energipolitikken mot 2030 (Meld. St. 25 (2015-2016)) legger regjeringen til rette for mer effektiv og klimavennlig bruk av energi i Norge. Den gode tilgangen på klimavennlig fornybar energi gir gode forutsetninger for omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Energibruk, energiomlegging og effektivisering

Norsk energibruk har ligget ganske stabilt siden 1990, blant annet på grunn av politiske virkemidler for å begrense energibruken. Utslipp fra bygg og energisektoren står for om lag syv prosent av fastlands-Norges klimagassutslipp.

Dokumenter

Høring - forslag til endring av lov om elsertifikater

Høringsnotatet innholder fire hovedelementer: utvide overgangsordningen til å inkludere vannkraftverk med installert effekt under 10 MW, kraftforbruk i raffinerier fritas for elsertifikatplikten, justering av elsertifikatkvotene og oppmykning av sluttdatoen for når anlegg kvalifiserer for rett til elsertifikater.

Til toppen