Fornybar energi

Illustrasjonsbilde vindkraftmeldingen

Vindkraft på land — Endringer i konsesjonsbehandlingen

Med denne stortingsmeldingen legger regjeringen frem forslag til endringer i konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land. Regjeringen foreslår å stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner, der lokal og regional forankring skal forbedres og det skal tas mer hensyn til miljø og naboer. Formålet med meldingen er å gi forutsigbare rammer for langsiktig utvikling av vindkraft på land.

Energimeldingen - forside

Stortingsmelding om energipolitikken: Kraft til endring

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen om energipolitikken, Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring - energipolitikken mot 2030. Hovedbudskapet i meldingen er at forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling må sees i sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig energiforsyning.

Vannkraftverk

Norsk vannkrafthistorie på 5 minutter

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Aktuelt nå

Stortingsmelding om vindkraft på land

Regjeringen vil før sommeren legge fram en melding for Stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft framover.

NVEs vurdering av søknader fra NorthConnect sendes på høring

Olje- og energidepartementet (OED) mottok i dag Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin samlede vurdering av NorthConnects søknader knyttet til etablering av en ny overføringsforbindelse for strøm mellom Norge og Storbritannia. Vurderingene sendes nå på høring.