Fornybar energi

Illustrasjonsbilde vindkraftmeldingen

Vindkraft på land — Endringer i konsesjonsbehandlingen

Regjeringen strammer inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner, der lokal og regional forankring forbedres og det tas mer hensyn til miljø og naboer. Formålet med meldingen er å gi forutsigbare rammer for langsiktig utvikling av vindkraft på land.

'

Vindkraft til havs

Regjeringen besluttet ved kongelig resolusjon 12. juni 2020 å åpne områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for fornybar energiproduksjon til havs. Områdene åpnes for konsesjonsbehandling fra 1. januar 2021. Olje- og energidepartementet vil komme med en veileder om søknadsprosessen samtidig med stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser 11. juni 2021.

Vannkraftverk

Norsk vannkrafthistorie på 5 minutter

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Aktuelt nå

'

Stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Regjeringen vil 11. juni 2021 legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Målet med meldingen er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser. I årene fremover vil det norske kraftsystemet og vår tilgang på fornybar kraft legge grunnlaget for omstilling og verdiskaping, både på land og på norsk sokkel. Kraftsystemet på land og olje- og gassproduksjonen knyttes tettere sammen gjennom elektrifiseringen av norsk sokkel

'

Elektrifisering av sokkelen

— Verden skal nå sine klimamål, og vi får stadig flere rapporter som vitner om at det grønne skiftet går raskere og raskere. Derfor har den norske olje- og gassindustrien selv satt et ambisiøst mål på 40 % utslippskutt innen 2030, og Stortinget forsterket dette målet til 50 %. For å nå dette er elektrifisering nødvendig. Olje- og energiminister Tina Bru om hvorfor det er nødvendig å legge til rette for elektrifisering av norsk sokkel.