Sørlige Nordsjø II

Olje- og energidepartementet kunngjorde 29. mars 2023 konkurranse om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II, første fase. Utlysningen ble oppdatert 17. oktober 2023. Arealet Sørlige Nordsjø II ligger helt sør i Nordsjøen, nær grensen til Danmark, og ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020.

Sørlige Nordsjø II ligger sør i Nordsjøen på grensen mellom Norge, Danmark og Storbritannia.
Sørlige Nordsjø II ligger sør i Nordsjøen nær grensen til Danmark. Området er åpnet for en kapasitet på 3000 MW. Foto: NVE

Konkurransen om prosjektområder gjennomføres i samsvar med havenergiloven § 2-3, og havenergilovforskrifta kapittel 2A. Vinnerne av konkurransen får tildelt et prosjektområde med en tidsavgrenset enerett til å gjennomføre en prosjektspesifikk konsekvensutgreiing og å søke om konsesjon etter havenergiloven § 3-1, jf. havenergiloven § 2-3 (4). 

Utlysningsdokument første fase av Sørlige Nordsjø II

Vedlegg om differansekontrakt vil bli sendt til aktører som vurderer å delta i konkurransen for kommentar. Interesserte aktører som ønsker å få tilsendt utkastet til differansekontrakt bes melde seg til havvind@oed.dep.no.

Auksjonsregler for første fase av Sørlige Nordsjø II

Møte om oppdatert utlysning

Departementet inviterte aktører, som vil å søke om deltakelse i auksjon eller tildeling av område, til et informasjonsmøte hvor departementet redegjorde for endringene i utlysning. Møtet fant sted i Olje- og energidepartementets lokaler tirsdag 24. oktober 09.00-10.00. 

Brev

Utlysning av prosjektområde

Installert effekt i prosjektområdet skal være minimum 1 400 MW og maksimalt 1 500 MW.

Illustrasjon av prosjektområdet for første fase av Sørlige Nordsjø II.
Illustrasjon av prosjektområdet for første fase av Sørlige Nordsjø II.

Om konkurransen

Departementet har oppstilt minimumskrav til bærekraft og positive ringvirkninger for utførelsen av prosjektet. Søkere som ikke dokumenterer oppfyllelse av disse minimumskravene i søknaden, vil bli avvist fra konkurransen. Minimumskravene og fremgangsmåten for departementets vurdering av oppfyllelsen av kravene er nærmere spesifisert i vedlegg 11. Minimumskravene vil også inngå i differansekontrakten. 

Departementet vil også foreta en prekvalifisering av søkerne. Søkerne må oppfylle prekvalifiseringskriteriet til Gjennomføringsevne for å kunne bli prekvalifisert. Prekvalifiseringskriteriet og fremgangsmåten for departementets rangering og utvelgelse er nærmere spesifisert i vedlegg 4.

Aktørene som oppfyller minimumskravene og blir prekvalifisert, får delta i konkurranse om tildeling av prosjektområde.

Inngåelse av differansekontrakten er betinget av et positivt vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan, ESA, etter forutgående notifikasjon av støttetiltaket.

Oppdatert 17.10.23: Søknaden om prekvalifisering må være levert innen 15. november 2023 klokken 12.00.

Les mer: Svar på henvendelse om behovet for aktørmangfold i havvindnæringen og frist for prekvalifisering

Konkurranse om tildeling av prosjektområde vil foregå gjennom en auksjon, jf. havenergilova § 2-3.

Aktøren med lavest budpris (NOK-øre/kWh) vinner auksjonen, og vil bli tildelt en tidsavgrenset enerett til prosjektområdet og til å sende inn melding med forslag til prosjektspesifikt utredningsprogram og å søke om konsesjon.

Teknisk løsning for innlevering av søknad

Søknad med vedlegg skal sendes inn digitalt via Søknadsportal havvind. I dette dokumentet gis det mer informasjon om format og krav til dokumentene, og bruken av søknadsportalen.

Spørsmål og svar om utlysningen

Etter utlysning skal all kommunikasjon om utlysningen med departementet kun foregå via epost til havvind@oed.dep.no - henvendelser knyttet til utlysningen via andre kanaler vil ikke bli besvart.

Søkere kan stille skriftlige spørsmål til utlysningsdokumentene i perioden fra 17. april til 1. juni 2023. Spørsmålene kan kun stilles via epost til havvind@oed.dep.no - og vil besvares fortløpende og gjøres tilgjengelig i anonymisert form her på regjeringen.no. Departementet vil så snart som mulig publisere en oppdatert versjon av dette dokumentet med nødvendige endringer etter oppdatert utlysning.

Bakgrunnsrapporter

Tentativ tidsplan for Sørlige Nordsjø II, første fase

Departementet påpeker at det er første gang det gjennomføres konkurranse om prosjektområder for fornybar energiproduksjon til havs på norsk kontinentalsokkel. Departementet er opptatt av at det settes av tilstrekkelig tid til å gjennomføre vurderingen av søkere.

Utlysning kunngjøres

29. mars 2023

Periode for innsendelse av spørsmål 

17. april – 1. juni 2023

Frist for søknad om prekvalifisering

15. november 2023, klokken 12.00

Forventet offentliggjøring av detaljerte auksjonsregler

oktober/november 2023

Forventet vedtak om prekvalifisering

februar 2024

Forventet auksjonstidspunkt

18. mars 2024

Kart over Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II på norsk sokkel
Regjeringens ambisjon er å innen 2040 tildele områder for 30 000 MW havvindproduksjon i Norge. Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II blir de første områdene som lyses ut for fornybar energiproduksjon til havs. Foto: NVE