Havvind

Sørlige Nordsjø II

Olje- og energidepartementet kunngjorde 29. mars 2023 konkurranse om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II, første fase. Arealet Sørlige Nordsjø II ligger helt sør i Nordsjøen, nær grensen til Danmark, og ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020.

Sørlige Nordsjø II ligger sør i Nordsjøen på grensen mellom Norge, Danmark og Storbritannia.
Sørlige Nordsjø II ligger sør i Nordsjøen nær grensen til Danmark. Området er åpnet for en kapasitet på 3000 MW. Foto: NVE

Konkurransen om prosjektområder gjennomføres i samsvar med havenergiloven § 2-3, og havenergilovforskrifta kapittel 2A. Vinnerne av konkurransen får tildelt et prosjektområde med en tidsavgrenset enerett til å gjennomføre en prosjektspesifikk konsekvensutgreiing og å søke om konsesjon etter havenergiloven § 3-1, jf. havenergiloven § 2-3 (4). Utlysning, prekvalifisering og auksjon gjennomføres i henhold til følgende dokumenter og reglene i havenergilova og havenergiforskrifta.

Utlysningsdokument første fase av Sørlige Nordsjø II

Vedlegg om differansekontrakt vil bli sendt til aktører som vurderer å delta i konkurransen for kommentar. Interesserte aktører som ønsker å få tilsendt utkastet til differansekontrakt bes melde seg til havvind@oed.dep.no.

Utlysning av prosjektområde

Installert effekt i prosjektområdet skal være minimum 1 400 MW og maksimalt 1 500 MW.

Illustrasjon av prosjektområdet for første fase av Sørlige Nordsjø II.
Illustrasjon av prosjektområdet for første fase av Sørlige Nordsjø II.

Om konkurransen

Det vil gjennomføres en prekvalifisering hvor kriteriene gjennomføringsevne (60 %), bærekraft (20 %) og positive lokale ringvirkninger (20 %) vektlegges:

Aktører som oppfyller minimumskriteriene, vil bli rangert. Basert på en samlet helhetsvurdering, vil departementet prekvalifisere minimum seks, maksimalt åtte aktører i henhold til rangeringen. Aktørene som blir prekvalifisert, får delta i konkurranse om tildeling av prosjektområde.

Søknaden om prekvalifisering må være levert innen 4. august 2023.

Konkurranse om tildeling av prosjektområde vil foregå gjennom en auksjon, jf. havenergilova § 2-3.

Aktøren med lavest budpris (NOK-øre/kWh) vinner auksjonen, og vil bli tildelt en tidsavgrenset enerett til prosjektområdet og til å sende inn melding med forslag til prosjektspesifikt utredningsprogram og å søke om konsesjon.

Spørsmål og svar om utlysningen

Etter utlysning skal all kommunikasjon om utlysningen med departementet kun foregå via epost til havvind@oed.dep.no - henvendelser knyttet til utlysningen via andre kanaler vil ikke bli besvart.

Søkere kan stille skriftlige spørsmål til utlysningsdokumentene i perioden fra 17. april til 1. juni 2023. Spørsmålene kan kun stilles via epost til havvind@oed.dep.no - og vil besvares fortløpende og gjøres tilgjengelig i anonymisert form her på regjeringen.no.

Om statsstøtte

Departementet vil fremme en proposisjon for Stortinget med forslag om fullmakt til å inngå en tosidig differansekontrakt. Eventuell statsstøtte er betinget av Stortingets samtykke.

Differansekontrakten vil bli ferdigstilt og offentliggjort i god tid før søknadstidspunktet. En overordnet beskrivelse av støttemodellen vil publiseres som vedlegg 5.

Inngåelse av differansekontrakten er videre betinget av et positivt vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan, ESA, etter forutgående notifikasjon av støttetiltaket.

Bakgrunnsrapporter

Tidsplan for Sørlige Nordsjø II, første fase

Utlysning kunngjøres

29. mars 2023

Periode for innsendelse av spørsmål 

17. april – 1. juni 2023

Frist for søknad om prekvalifisering

4. august 2023, kl. 12:00

Forventet offentliggjøring av detaljerte auksjonsregler

august 2023

Forventet vedtak om prekvalifisering

oktober 2023

Forventet auksjonstidspunkt

desember 2023

Kart over Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II på norsk sokkel
Regjeringens ambisjon er å innen 2040 tildele områder for 30 000 MW havvindproduksjon i Norge. Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II blir de første områdene som lyses ut for fornybar energiproduksjon til havs. Foto: NVE