Samarbeidsforum for havvind

Samarbeidsforum for havvind ble opprettet av Energidepartementet (daværende Olje- og energidepartementet) i 2021, med formål om å samle, styrke og synliggjøre næringen rundt havvind. Gjennom systematisk samarbeid vil arbeidsgruppene heve kompetansen, styrke konkurransekraften og bidra til økt verdiskaping både fra eksport av teknologi og tjenester, samt utvikling av egne havvindressurser. Samarbeidsforum består av tre arbeidsgrupper som jobber med henholdsvis sameksistens, infrastruktur og utvikling av nett til havs, og industri- og teknologiutvikling.

Samarbeidsforum består av tre arbeidsgrupper:

Sameksistensgruppen ledes av statssekretær i Energidepartementet sammen med en statssekretær fra Nærings- og fiskeridepartementet. Arbeidsgruppen består for øvrig av Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Offshore Norge, Fornybar Norge, WWF, DNV, og Havforskningsinstituttet. Norges vassdrags- og energidirektorat og Miljødirektoratet deltar som observatører i gruppen.

Sameksistensgruppen er en av tre arbeidsgrupper under Samarbeidsforum for havvind. Gjennom sameksistensgruppen legger Energidepartementet til rette for dialog mellom representanter fra havvindnæringen, fiskerinæringen, natur- og miljøbevegelsen, og Havforskningsinstituttet.

Arbeidsgruppen bidrar til å etablere forutsigbare spilleregler for sameksistens med eksisterende næringer ved utbygging av vindkraft til havs i norske farvann. Sameksistensgruppen bidrar også til å få en felles forståelse av kunnskapsgrunnlaget for havvind. Arbeidsgruppen er ikke et beslutningsorgan.

Arbeidsgruppen for infrastruktur og utvikling av nett til havs er ledet av Statnett. 

Arbeidsgruppen er et fora der interessenter kan drøfte og gi innspill til nettløsninger og infrastruktur til havs, og er en av tre arbeidsgrupper i Samarbeidsforum for havvind. 

Arbeidsgruppen for industri- og teknologiutvikling er ledet av Norsk Industri med støtte fra mer enn 50 organisasjoner i Norge. Organisasjonene representerer industriutviklere, leverandører, virkemiddelapparat, eksportindustri, klynger, forskningsinstitusjoner og akademia.

Arbeidsgruppen for Industri - og teknologiutvikling er igjen delt inn i tre temagrupper:

  • Industriutvikling og leverandørkjeder
  • Internasjonalisering og eksport
  • Forskning, teknologiutvikling og kompetanse.