Energi

Beredskap i energisektoren

Olje- og energidepartementet (OED) har det overordnede ansvaret for å ivareta hensynet til leveransesikkerhet av landets kraftforsyning, for å forebygge flom og vassdragsrelaterte skred og fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg. Departementet har også et overordnet ansvar for forebygging av øvrige typer skred.

Kraftforsyningen

Olje- og energidepartementet har det overordnende ansvaret for landets kraftforsyning. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskapen er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Beredskap i petroleumssektoren

Olje- og energidepartementet (OED) har som sektordepartement et overordnet ansvar for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Samferdselsdepartementet har ansvaret for oljevernberedskapen, herunder akutt forurensning i norske farvann.