Beredskap i energisektoren

Olje- og energidepartementet (OED) har det overordnede ansvaret for å ivareta hensynet til leveransesikkerhet av landets kraftforsyning, for å forebygge flom og vassdragsrelaterte skred og fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg. Departementet har også et overordnet ansvar for forebygging av øvrige typer skred.

Flom og skred

Som vassdragsmyndighet er Olje- og energidepartementet (OED) ansvarlig for forvaltning av landets vannressurser og har det statlige forvaltningsansvaret for flom og skred.

Kraftforsyningen

Olje- og energidepartementet har det overordnende ansvaret for landets kraftforsyning. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskapen er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Beredskap i petroleumssektoren

Olje- og energidepartementet (OED) har som sektordepartement et overordnet ansvar for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Samferdselsdepartementet har ansvaret for oljevernberedskapen, herunder akutt forurensning i norske farvann.

Aktuelt nå

'

Gjerdrumutvalget

Solberg-regjeringen oppnevnte ved Kongen i statsråd 5. februar 2021 et eksternt ekspertutvalg som skal finne årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Gjerdrumutvalget skal vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet, og vurdere risikobildet for bebyggelse og fare for kvikkleireskred i Norge, ansvarsdeling, regelverk og forvaltningspraksis. Den første rapporten om årsakene til skredet ble lagt frem 29. september 2021. En samlet utredning i form av en offentlig utredning (NOU) skal leveres innen 31. januar 2022.