Beredskap i energisektoren

Olje- og energidepartementet (OED) har det overordnede ansvaret for å ivareta hensynet til leveransesikkerhet av petroleumsprodukter, landets kraftforsyning, for å forebygge flom og vassdragsrelaterte skred og fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg. Departementet har også et overordnet ansvar for forebygging av øvrige typer skred.

Flom og skred

Som vassdragsmyndighet er Olje- og energidepartementet (OED) ansvarlig for forvaltning av landets vannressurser. OED har det statlige forvaltningsansvaret for flom og skred.

Kraftforsyningen

Olje- og energidepartementet har det overordnende ansvaret for landets kraftforsyning. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskapen er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Beredskap i petroleumssektoren

Olje- og energidepartementet (OED) har som sektordepartement et overordnet ansvar for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. OED er ansvarlig for å utforme et ressursforvaltningssystem (rammeverk), som blant annet skal ivareta hensynet til leveransesikkerhet. Leveransesikkerhet er først og fremst knyttet til gass.