Beredskap i energisektoren

Energidepartementet (ED) har det overordnede ansvaret for å ivareta hensynet til leveransesikkerhet av landets kraftforsyning, for å forebygge flom og vassdragsrelaterte skred og fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg. Departementet har også et overordnet ansvar for forebygging av øvrige typer skred.

Kraftforsyninga

Energidepartementet har det overordnende ansvaret for landets kraftforsyning. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskapen er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Beredskap i petroleumssektoren

Energidepartementet (ED) har som sektordepartement et overordnet ansvar for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Samferdselsdepartementet har ansvaret for oljevernberedskapen, herunder akutt forurensning i norske farvann.