Beredskap i energisektoren

Beredskap i petroleumssektoren

Olje- og energidepartementet (OED) har som sektordepartement et overordnet ansvar for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Arbeids- og sosialdepartementet er ansvarlig departement for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumssektoren, og hendelser med konsekvenser for HMS. Samferdselsdepartementet har ansvaret for oljevernberedskapen, herunder akutt forurensning i norske farvann.

OED er ansvarlig for å utforme et ressursforvaltningssystem (rammeverk), som blant annet skal ivareta hensynet til leveransesikkerhet. Leveransesikkerhet er først og fremst knyttet til gass.

Det er oljeselskapene og Gassco som har det operative ansvar for leveransesikkerhet for gass. Oljeselskapenes evne til å yte leveransesikkerhet knytter seg både til enkeltfelt på sokkelen, selskapenes samlede feltportefølje og deres evne til å sikre seg nedstrøms ved kommersielle arrangementer, gasslager med mer. Gassco er operatør for transport og behandlingsanleggene for gass. Gassco er ansvarlig for kvaliteten på transportnettet og foretar inspeksjoner og vedlikehold.

Arbeids- og sosialdepartementet er ansvarlig departement for HMS-reguleringen i petroleumsvirksomheten. Ved en hendelse med konsekvenser for helse, miljø eller sikkerhet (HMS) på norsk sokkel rapporterer operatøren til Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet rapporterer videre til blant annet Oljedirektoratet. Ved hendelser uten HMS-innslag rapporterer operatøren direkte til Oljedirektoratet. I alle tilfeller er det Oljedirektoratet som varsler og orienterer OED fortløpende om hendelser som inntreffer.

Samferdselsdepartementet har ansvaret for oljevernberedskapen, herunder akutt forurensning i norske farvann. Det operative ansvaret er delegert til Kystverket.