Beredskap i petroleumssektoren

Energidepartementet (ED) har som sektordepartement et overordnet ansvar for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Ansvaret omfatter herunder helse, miljø og sikkerhet (HMS), sikring og arbeidsmiljø i petroleumssektoren. Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for oljevernberedskapen, herunder akutt forurensning i norske farvann.

ED er ansvarlig for å utforme et ressursforvaltningssystem (rammeverk), som blant annet skal ivareta hensynet til leveransesikkerhet. Leveransesikkerhet er først og fremst knyttet til gass.

Det er oljeselskapene og Gassco som har det operative ansvar for leveransesikkerhet for gass. Oljeselskapenes evne til å yte leveransesikkerhet knytter seg både til enkeltfelt på sokkelen, selskapenes samlede feltportefølje og deres evne til å sikre seg nedstrøms ved kommersielle arrangementer, gasslager med mer. Gassco er operatør for transport og behandlingsanleggene for gass. Gassco er ansvarlig for kvaliteten på transportnettet og foretar inspeksjoner og vedlikehold.ED er, jf. Kgl. res av 11. mai og 20. juni 2023, også ansvarlig departement for HMS-reguleringen i petroleumsvirksomheten. Ved hendelser med konsekvenser for helse, miljø eller sikkerhet (HMS) på norsk sokkel rapporterer operatøren til Havindustritilsynet, som viderevarsler til departementet.  .

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for oljevernberedskapen, herunder akutt forurensning i norske farvann. Det operative ansvaret er delegert til Kystverket.