Energi- og petroleumsforskning

Forskning og utvikling (FoU) innenfor energi- og petroleumssektoren er et prioritert område for Regjeringen. Regjeringens visjon er at Norge skal være verdensledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi.

OG21 – Olje og gass i det 21. århundre

OG21 ble etablert i 2001 og er en nasjonal teknologistrategi for olje- og gassvirksomheten i Norge. OG21 skal bidra til økt verdiskaping på norsk kontinentalsokkel og økt eksport av norsk olje- og gassteknologi.

Energi21 – Nasjonal strategi for forskning og utvikling av ny energiteknologi

Energi21 er Norges nasjonale strategi for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Den ble opprettet første gang i 2008 og revideres jevnlig. Målet er økt verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse i energisektoren gjennom satsing på forskning, utvikling og ny teknologi.

kart over aktører og organisering

Forskningspolitikken på energi- og petroleumsområdet

Målet med forskning og utvikling (FoU) på energi- og petroleumssektoren er å bidra til en effektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske energi- og petroleumsressursene.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

'

Over 150 millioner kroner til hydrogenprosjekter i 2020

I 2020 fikk 13 prosjekter tildelinger på til sammen over 150 millioner kroner gjennom Forskningsrådets programmer for å utvikle hydrogenbasert teknologi. Særlig maritim sektor og industri er sentrale i disse tildelingene, som er gitt både gjennom Forskningsrådets program ENERGIX og PILOT-E.

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

120 millioner til nytt forskningssenter for miljøvennlig energi

Regjeringen foreslår å doble bevilgningene til hydrogen i revidert nasjonalbudsjett. I årets statsbudsjett ligger det allerede 100 millioner kroner, og nå foreslås ytterligere 100 millioner. Pengene skal gå til infrastruktur og markedsutvikling, samt et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).