OG21 – Olje og gass i det 21. århundre

OG21 ble etablert i 2001 og er en nasjonal teknologistrategi for olje- og gassvirksomheten i Norge. Hovedmålsettingen for OG21 er økt verdiskaping på norsk kontinentalsokkel og økt eksport av norsk olje- og gassteknologi.

OG21 ble etablert i 2001 og er en nasjonal teknologistrategi for olje- og gassvirksomheten i Norge. Strategien er organisert gjennom et departementsoppnevnt styre og et sekretariat. Hovedmålsettingen for OG21 er økt verdiskaping på norsk kontinentalsokkel og økt eksport av norsk olje- og gassteknologi.

OG21 har greid å få oljeselskaper, universiteter, forskningsinstitusjoner, leverandørindustri og myndigheter til å samle seg om en felles nasjonal teknologistrategi for olje og gass. OG21-samarbeidet er med på å sikre en mest mulig effektiv og målrettet forskningsinnsats i den norske petroleumssektoren. Dette samarbeidet regnes som unikt i sitt slag i verden.

I Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet finnes store potensialer for videre utvinning av de norske petroleumsressursene. Oljedirektoratet anslår mindre enn halvparten av ressursene på den norske kontinentalsokkelen ennå ikke er utnyttet. En betydelig del av petroleumsressursene er ennå ikke påvist. En av  de største utfordringene for petroleumssektoren er å utvikle  nye, effektive lete-teknologier for å finne nye drivverdige felt, samt øke utvinningen fra eksisterende felt. Forskning og teknologiutvikling vil være avgjørende for både ressursutnyttelsen på norsk sokkel og næringens internasjonale konkurransekraft.

Strategien har definert fire teknologiområder som vil være avgjørende for den videre utviklingen av petroleumsaktiviteten:

  • Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi
  • Leting og økt utvinning
  • Kostnadseffektiv boring og intervensjon
  • Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport

OG21 er i ferd med å revidere sin strategi. Den nye strategien vil bli presentert i november 2016.

Hovedmålet for OG21 er bidra til en bedre og mer målrettet prioritering av den offentlige forskningsinnsatsen så vel som næringens egeninnsats. OG21 skal også styrke samarbeidet mellom de ulike forskningsmiljøer i industri og akademia.

De offentlige midler blir i hovedsak kanalisert gjennom programmene PETROMAKS og Demo 2000 i Norges forskningsråd. Disse programmene er myndighetenes viktigste virkemiddel for å følge opp den nasjonale teknologistrategien.

Til toppen