OG21 – Olje og gass i det 21. århundre

OG21 ble etablert i 2001 og er en nasjonal teknologistrategi for olje- og gassvirksomheten i Norge. OG21 skal bidra til økt verdiskaping på norsk kontinentalsokkel og økt eksport av norsk olje- og gassteknologi.

OG21 ble etablert i 2001 og er en nasjonal teknologistrategi for olje- og gassvirksomheten i Norge. Strategien er organisert gjennom et styre oppnevnt av olje- og energiministeren og et sekretariat.

Hovedmålsettingen for OG21 er:

  • Effektiv, sikker og miljøvennlig verdiskaping på norsk sokkel.
  • Kompetanse og industri i verdensklasse
  • Petroleumsnæringens deltakelse i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

OG21 har greid å få oljeselskaper, universiteter, forskningsinstitusjoner, leverandørindustri og myndigheter til å samle seg om en felles nasjonal teknologistrategi for olje og gass. OG21-samarbeidet er med på å sikre en mest mulig effektiv og målrettet forskningsinnsats i den norske petroleumssektoren. Dette samarbeidet regnes som unikt i sitt slag i verden.

I Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet finnes store potensialer for videre utvinning av de norske petroleumsressursene. Oljedirektoratet anslår mindre enn halvparten av ressursene på den norske kontinentalsokkelen ennå ikke er utnyttet. En betydelig del av petroleumsressursene er ennå ikke påvist.

En av de største utfordringene for petroleumssektoren er å utvikle nye, effektive lete-teknologier for å finne nye drivverdige felt, samt øke utvinningen fra eksisterende felt. Samtidig skal industrien arbeide for å redusere det miljømessige fotavtrykket og sikre et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet.  Forskning og teknologiutvikling vil være avgjørende for både ressursutnyttelsen på norsk sokkel og næringens internasjonale konkurransekraft.

OG21 har fem teknologigrupper som arbeider med teknologiområder som vil være avgjørende for den videre utviklingen av petroleumsaktiviteten:

  1. Klima og miljø
  2. Undergrunnsforståelse
  3. Boring, komplettering, intervensjon og nedstengning av brønner
  4. Produksjon, prosessering og transport
  5. Sikkerhet og arbeidsmiljø

OG21 er i ferd med å revidere sin strategi. Den nye strategien vil bli presentert i november 2021.

Hovedmålet for OG21 er bidra til en bedre og mer målrettet prioritering av den offentlige forskningsinnsatsen så vel som næringens egeninnsats. OG21 skal også styrke samarbeidet mellom de ulike forskningsmiljøer i industri og akademia.

De offentlige midler blir i hovedsak kanalisert gjennom programmene PETROMAKS, DEMO 2000 og PETROSENTRE  i Norges forskningsråd. Disse programmene er myndighetenes viktigste virkemiddel for å følge opp den nasjonale teknologistrategien.