PETROMAKS2 – stort program for petroleumsforskning

PETROMAKS2 etterfølger PETROMAKS-programmet som ble avsluttet i 2012. Programmet administreres av Norges forskningsråd og omfatter både strategisk grunnleggende forskning og kompetanseutvikling samt anvendt forskning og teknologiutvikling.

PETROMAKS2 (2013-2022) etterfølger PETROMAKS-programmet som ble avsluttet i 2012. Programmet administreres av Norges forskningsråd og omfatter både strategisk grunnleggende forskning og kompetanseutvikling samt anvendt forskning og teknologiutvikling. PETROMAKS2 har som hovedmål å bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

Programmet vil bidra til å nå målsetninger i næringens egen strategi for forskning og teknologiutvikling, OG21 – Olje og gass i det 21. århundre og til å nå prioriterte mål for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Som Stort program skal PETROMAKS 2 ha et helhetlig ansvar for forskning som fører til en best mulig forvaltning av de norske petroleumsressursene og en framtidsrettet næringsutvikling i sektoren. Gjennom grunnleggende og anvendt forskning skal programmet bidra til ny kompetanse og innovasjoner som vil føre til:

  • Reduksjon av miljøpåvirkning og risikonivå tilknyttet petroleumsaktiviteter på norsk sokkel
  • Økt utvinning fra eksisterende og nye felt
  • Flere funn av olje og gass
  • Mer miljøvennlig og kostnadseffektiv boring og brønnteknologi
  • Kostnads- og energieffektive produksjonsløsninger for norsk sokkel
  • Forbedrete løsninger for helse-, arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Styrket petroleumsrelatert næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt 
  • Kompetanseutvikling og rekruttering tilpasset samfunnets og næringslivets behov

Programmet vil i særlig grad legge til rette for forskning og teknologiutvikling for økt utvinning fra felt i drift, leting i umodne områder, energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp, samt utslipp til sjø.

Mer informasjon om programmet finnes på Forskningsrådets nettsider.