CLIMIT - Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi

CLIMIT er et program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst, transport og lagring av CO2 fra fossil kraftproduksjon og industri. Det dekker hele kjeden fra langsiktig, kompetansebyggende grunnforskning til prosjekter som demonstrerer CO2-håndteringsteknologier.

CLIMIT er et program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst, transport og lagring av CO2 fra fossil kraftproduksjon og industri. Det dekker hele kjeden fra langsiktig, kompetansebyggende grunnforskning til prosjekter som demonstrerer CO2-håndteringsteknologier.

Programmet startet opp i 2005 og administreres av Gassnova i samarbeid med Norges forskningsråd. Ansvaret er fordelt slik at Norges forskningsråd har ansvaret for forskningsprosjektene og Gassnova for prototyp- og demonstrasjonsprosjektene.

Prosjektporteføljen er innrettet mot teknologiløsninger for kostnadseffektiv og sikker fangst, transport og lagring av CO2.
 
På kort sikt er målene å kvalifisere og få ned kostnadene knyttet til CO2-fangst fra fossilt baserte kraftverk og industri og etablere metodikk for sikker geologisk lagring av CO2. På lengre sikt er målene å forbedre eller utvikle teknologier med potensial for signifikant forbedring i virkningsgrad og lønnsomhet for CO2-fangst, transport og lagring.
 
CLIMIT legger vekt på å få frem innovative prosjekter, og muligheter for fremtidig industrialisering og verdiskaping i norsk industri. Samarbeid med utenlandske forskningsmiljø og industri vektlegges også. Det finnes i Norge svært få teknologileverandører innenfor CO2-håndtering. Internasjonalt samarbeid kan derfor gi forskningsresultater fra Norge et større nedslagsfelt, med flere leverandører, som i samarbeid med norske forskningsmiljø kan videreutvikle teknologi.

CLIMIT hadde opprinnelig som formål å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering for gasskraftverk. I 2009 ble programmets virkeområde utvidet til å gjelde fossil kraftgenerering generelt. Bakgrunnen var at CO2-utslipp fra kullkraftverk er den største utfordringen internasjonalt. I 2010 ble virkeområdet utvidet til også å gjelde industriutslipp.

Mer informasjon om programmet finnes på www.climit.no.