CLIMIT - Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi

CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Det dekker hele kjeden fra langsiktig, kompetansebyggende grunnforskning til prosjekter som demonstrerer CO2-håndteringsteknologier.

Programmet administreres av Gassnova i samarbeid med Norges forskningsråd. Ansvaret er fordelt slik at Norges forskningsråd har ansvaret for forskningsprosjektene og Gassnova for prototyp- og demonstrasjonsprosjektene.

Prosjektporteføljen er innrettet mot teknologiløsninger for kostnadseffektiv og sikker fangst, transport og lagring av CO2.

Olje- og energidepartementet opprettet CLIMIT i 2005 for å støtte utvikling av teknologi for CO2-håndtering for gasskraftverk. I 2008 ble støtteordningen utvidet til kraftproduksjon basert på alle fossile brensler, og i 2010 ble også industriutslipp inkludert. Fra 2021 innbefatter ordningen støtte til alle mulige CO2-kilder.

Det har skjedd en vesentlig teknologiutvikling gjennom prosjekter finansiert av CLIMIT-programmet, og det er bygget opp en betydelig kompetanse i Norge, både i forskningsmiljøene og hos industripartnerne. CLIMIT legger vekt på å få frem innovative prosjekter, og muligheter for fremtidig industrialisering og verdiskaping i norsk industri.

Samarbeid med utenlandske forskningsmiljø og industri vektlegges også. Det finnes i Norge svært få teknologileverandører innenfor CO2-håndtering. Internasjonalt samarbeid kan derfor gi forskningsresultater fra Norge et større nedslagsfelt, med flere leverandører, som i samarbeid med norske forskningsmiljø kan videreutvikle teknologi.

Mer informasjon om programmet finnes på Climit sine nettsider.