Regjeringens hydrogenstrategi

På vei mot lavutslippssamfunnet

Denne hydrogenstrategien er et bidrag til arbeidet med å utvikle ny lavutslippsteknologi og nye lavutslippsløsninger. En styrket satsing på hydrogen i Norge er i tråd med målet om å ha et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv som utvikler teknologi og løsninger som svarer på morgendagens utfordringer. Vi skal utnytte mulighetene i det grønne skiftet.

Hydrogen er en energibærer som har betydelig potensial til å bidra til å redusere utslipp, lokalt, nasjonalt og globalt, og til å skape verdier for norsk næringsliv. For at hydrogen skal være en lav- eller utslippsfri energibærer, må det produseres med ingen eller svært lave utslipp, som ved elektrolyse av vann med ren kraft, eller fra naturgass med CO2-håndtering. Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon.

Utgitt av:
Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet
Publikasjonskode: Y-0127 B
Foto forside: NEL ASA
Design og ombrekking: Konsis Grafisk

Rettelse i strategien: I figur 3.1 på side 25 skal utslipp forbundet med "Oppvarming i andre næringer og husholdninger" være 0,9 mill. tonn CO2-ekv (2% av totale utslipp).