Historisk arkiv

Regjeringens hydrogenstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringens hydrogenstrategi ble i dag lagt frem av olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Strategien, som er den første av sitt slag noensinne, skal legge grunnlaget for regjeringens videre arbeid med hydrogen.

Les strategien her.

Hydrogen er en energibærer som kan bidra til å redusere utslipp og til å skape verdier for norsk næringsliv. Regjeringen ønsker å prioritere innsatsen på de områdene der Norge har særlige fortrinn, hvor Norge og norske bedrifter og teknologimiljøer kan påvirke utviklingen, og hvor det er muligheter for økt verdiskapning og grønn vekst.

For at hydrogen skal være en lav- eller utslippsfri energibærer, må det produseres med ingen eller svært lave utslipp, som ved elektrolyse av vann med ren kraft, eller fra naturgass med CO2-håndtering.

Teknologimodenhet og høye kostnader er i dag sentrale barrierer for økt bruk av hydrogen, særlig i transportsektoren og som en innsatsfaktor i deler av industrien. Skal hydrogen og hydrogenbaserte løsninger som grønn ammoniakk tas i bruk på nye områder, må teknologien og løsningene bli mer modne. Det er viktig med videre teknologiutvikling.

- Et viktig mål for regjeringen er å øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge, gjennom å bidra til og støtte teknologiutvikling og kommersialisering. Det er en bred satsing på nullutslippsteknologier og løsninger i hele virkemiddelapparatet. I tillegg er det en betydelig styrket satsing på hydrogen i Norge i den grønne omstillingspakken som regjeringen la frem forrige uke, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Den 29. mai foreslo regjeringen blant annet å bevilge 120 mill. kroner til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd. Hydrogenrelaterte teknologer og løsninger vil ha en sentral plass i denne satsingen.

Utslippsfri transport og industri

I Norge i dag peker maritim sektor, tungtransport og industrielle prosesser seg ut som de mest aktuelle bruksområdene for hydrogen.

Regjeringen har en bred satsing på nullutslippsløsninger i transportsektoren gjennom hele virkemiddelapparatet. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova bidrar til utvikling og demonstrasjon, blant annet gjennom felles utlysninger i PILOT-E.

Gjennom Nullutslippsfondet bidrar Enova dessuten til tidlig markedsintroduksjon av hydrogenløsninger i næringskjøretøy- og fartøy. Enova er også betydelig styrket som del av den grønne omstillingspakken. Det for å forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien og bidra til grønn omstilling i tråd med overgangen til lavutslippsamfunnet, inkludert teknologiutvikling på områder som hydrogen.

- Hydrogen vil være et viktig bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet, særlig i transport og industri. Vi har styrket flere av virkemidlene som bidrar til å bringe hydrogenløsninger nærmere markedet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Regjeringen foreslår som del av den grønne omstillingspakken å øke bevilgningen til hurtigbåtsatsingen under Klimasats med 20 millioner kroner. Ordningen styrker fylkeskommunenes arbeid med å fremme null- og lavutslipps hurtigbåter, inkludert hydrogendrevne båter.

Ordningen støtter blant annet utviklingskontrakter som vil kunne være viktig for skape gode økonomiske forhold for at teknologimiljøer kan konkurrere om å utvikle de beste nullutslippsløsningene for utvalgte hurtigbåtsamband.