ENERGIX – utvikling av et helhetlig energisystem

ENERGIX etterfølger RENERGI-programmet (Fremtidens rene energisystemer) fra og med 2013. Det nye programmet har en varighet på ti år og støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. ENERGIX skal bidra til å realisere energi- og næringspolitiske mål og er et viktig virkemiddel i implementeringen av FoU-strategien Energi21. Programmet dekker både teknologisk, naturvitenskaplig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning og utvikling.

ENERGIX er rettet inn mot å realisere regjeringens gjeldende  energi- og klimapolitikk, men bidrar også til å støtte opp om andre viktige politikkområder som transport og næringsutvikling. Programmet henvender seg til norske bedrifter og forsknings- og kompetanseinstitusjoner som kan bidra til langsiktig kompetanseoppbygging for å videreutvikle energinæringen og andre tilknyttede næringer, eksempelvis kraftintensiv industri og leverandørindustri.

Programmet skal støtte utvikling av et helhetlig energisystem som ivaretar bærekraft og naturmiljø. ENERGIX skal legge til rette for bredde i forskningen, slik at nye, gode ideer og konsepter har mulighet til å bli vurdert og realisert.

Programmet skal bidra til:

  • Bærekraftig utnyttelse og effektiv bruk av nasjonale fornybare energiressurser
  •  Reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
  • Å sikre nasjonal forsyningssikkerhet
  • Å styrke innovasjon i næringslivet på områder hvor aktører i Norge har spesielle fortrinn
  • Å utvikle norske forskningsmiljøer

Mer informasjon om programmet finnes på Forskningsrådets nettsider.