ENERGIX – utvikling av et helhetlig energisystem

ENERGIX ble opprettet i 2013 og støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. ENERGIX skal bidra til å realisere energi- og næringspolitiske mål og er et viktig virkemiddel i implementeringen av forskningsstrategien Energi21. Programmet dekker både teknologisk, naturvitenskaplig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning og utvikling.

ENERGIX er rettet inn mot å realisere regjeringens gjeldende energi- og klimapolitikk, men bidrar også til å støtte opp om andre viktige politikkområder som transport og næringsutvikling. Programmet henvender seg til norske bedrifter og forsknings- og kompetanseinstitusjoner som kan bidra til langsiktig kompetanseoppbygging for å videreutvikle energinæringen og andre tilknyttede næringer, eksempelvis kraftintensiv industri og leverandørindustri.

Programmet skal støtte utvikling av et helhetlig energisystem som ivaretar bærekraft og naturmiljø.

ENERGIX skal legge til rette for bredde i forskningen, slik at nye, gode ideer og konsepter har mulighet til å bli vurdert og realisert.

Programmet skal bidra til:

  • Bærekraftig utnyttelse og effektiv bruk av de fornybare energiressursene
  • Reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
  • Å styre nasjonal forsyningssikkerhet
  • Å styrke innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
  • Å videreutvikle norske forsknings- og utdanningsmiljøer

Les mer om energiforskning på Norges Forskningsråd sine hjemmesider