Energi- og petroleumsforskning

DEMO 2000-programmet

Demo 2000 er et program som har som mål å bidra til å redusere kostnader og risiko for industrien og kommersialisere ny teknologi gjennom støtte til pilotering og demonstrasjon.

En viktig forutsetning for å oppnå økt utvinning av olje og gass, mer miljøvennlig produksjon samt reduserte lete- og utvinningskostnader, er at industrien tar i bruk ny teknologi og tester ut nye løsninger. Erfaringsmessig har dette vist seg å være en utfordring. Årsaken er ofte at ny teknologi er forbundet med høye kostnader og høy risiko.

Gjennom programmet DEMO 2000 kan teknologiutviklere få støtte til pilotering og demonstrasjon, og dermed kunnet redusere sine kostnader og risiko. Slik skal programmet bidra til å utløse eller fremskynde utvikling, anvendelse og kommersialisering av ny teknologi.  

DEMO 2000 er rettet mot prosjekter der ny teknologi kan demonstreres gjennom piloter og utprøving på felt, og er særlig knyttet til utfordringen med å få forskningsbaserte innovasjoner i den norske petroleumsnæringen ut i markedet. Pilotprosjektene innebærer et tett samarbeid mellom leverandørbedrifter, forskningsinstitusjoner og oljeselskaper.

Gjennom kvalifisering av teknologi for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel vil programmet også bidra til eksport av norsk teknologi.

Les mer om DEMO 2000 og petroleumsforskning på nettsidene til Norges forskningråd.