Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Ordningen med Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) ble etablert i 2009 som et ledd i oppfølgingen av Klimaforliket og Energi21-strategien. Ordningen administreres av Norges forskningsråd og innebærer støtte til forskningssentre (konsortier) bestående av utvalgte forskningsmiljøer og næringsliv som samarbeider innenfor prioriterte forskningsområder.

Ordningen med Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) ble etablert i 2009 som et ledd i oppfølgingen av Klimaforliket og Energi21-strategien. Ordningen administreres av Norges forskningsråd og innebærer støtte til forskningssentre (konsortier) bestående av utvalgte forskningsmiljøer og næringsliv som samarbeider innenfor prioriterte forskningsområder.

 

 

I 2009 fikk åtte norske forskningsgrupperinger status som forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Disse er innenfor områdene karbonfangst og -lagring (to sentre), vindkraft til havs (to sentre), energieffektivisering i bygninger, solceller, bioenergi og miljøvennlig innfasing av ny fornybar energi i vannkraftsystemet. Forskningssentrene bidrar til et bredt og forpliktende samarbeid mellom ledende forskningsinstitusjoner og innovative bedrifter i Norge og et tett samarbeid med internasjonale aktører.

I 2011 fikk ytterligere tre sentre status som FME, hvorav to mottar støtte over Olje- og energidepartementets budsjett. Dette er forskningssentre innenfor samfunnsvitenskaplig energi- og klimaforskning. Formålet med sentrene er å bidra til et bedre grunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima, energi og industri, og å øke kunnskapsgrunnlaget for nasjonal og internasjonal energipolitikk.

FME-sentrene kan ha en varighet på åtte år, men vil bli vurdert etter fem års virksomhet.

Mer informasjon om ordningen og sentrene finnes på Forskningsrådets nettsider.