Energi- og petroleumsforskning

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Ordningen med Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) ble etablert i 2009 som et ledd i oppfølgingen av Klimaforliket og Energi21-strategien. Ordningen administreres av Norges forskningsråd og innebærer støtte til forskningssentre (konsortier) bestående av utvalgte forskningsmiljøer og næringsliv som samarbeider innenfor prioriterte forskningsområder.

I 2009 fikk de åtte første norske forskningsgrupperingene status som forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Ordningen ble videreført og fra 2016-17 fikk åtte nye teknologiske forskningsmiljøer tildeling som FME-senter.

Disse er:

I tillegg ble det tildelt et eget senter for vindenergi med hovedvekt på havvind i 2020:

FME NorthWind – Norwegian Research Centre on Wind Energy

Forskningssentrene bidrar til et bredt og forpliktende samarbeid mellom ledende forskningsinstitusjoner og innovative bedrifter i Norge og et tett samarbeid med internasjonale aktører. FME-sentrene kan ha en varighet på åtte år, men vil bli vurdert etter fem års virksomhet.

I 2011 ble ordningen utvidet til også å gjelde samfunnsvitenskapelig energi- og klimaforskning. Da ble det tildelt tre sentre. Deres periode utløp i 2019 og ble erstattet av to nye samfunnsfaglige FME-sentre.

Disse er: