Energi21 – Nasjonal strategi for forskning og utvikling av ny energiteknologi

Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Den ble opprettet i 2008 og har fokus på økt verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse i energisektoren gjennom satsing på FoU og ny teknologi.

Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Den ble opprettet i 2008 og har fokus på økt verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse i energisektoren gjennom satsing på FoU og ny teknologi.

Energi21 gir mål og anbefalinger for norsk satsing på forskning og teknologiutvikling for fornybar energi, energieffektivisering og CO2-håndtering. Strategien er utarbeidet av representanter fra næringslivet, forskningsinstitusjoner og myndighetene, på oppdrag fra Olje- og energiministeren. Den skal bidra til en samordnet, effektiv og målrettet forsknings- og teknologiinnsats, der økt engasjement i energinæringen står sentralt. Olje- og energidepartementets bevilgninger til Norges forskningsråd og relevante virkemidler under Enova står sentralt i oppfølgingen av strategien.

Departementet har opprettet et styre for Energi21 som skal som følger opp strategiarbeidet og kommer med råd til innretningen av departementets forskningsbevilgninger. Næringslivet dominerer i styret, men forskningsinstitusjoner og myndigheter er også representert.

En revidert strategi ble lagt fram av styret 12. september 2014. Denne anbefaler en økt satsing på forskning, utvikling og demonstrasjon innen seks prioriterte satsingsområder. 

  • Vannkraft
  • Fleksible energisystemer
  • Solkraft
  • Offshore vindkraft
  • Energieffektivisering
  • CO2-håndtering

Satsingsområdene representerer fagområder der Norge har komparative fortrinn gjennom naturgitte energiressurser, en sterk teknologi- og kompetansebase, samt industriell erfaring.  Blant strategiens satsingsområder anbefaler Energi21 spesielt å løfte frem «Vannkraft» og «Fleksible energisystemer». I tillegg understreker Energi21 behovet for å sikre og videreutvikle en kompetanseplattform med relevans for hele den tematiske bredden til energiområdet.  

Ytterligere informasjon finnes på Energi 21s nettsider.

 

Til toppen