Forsiden

Energi21 – Nasjonal strategi for forskning og utvikling av ny energiteknologi

Energi21 er Norges nasjonale strategi for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Den ble opprettet første gang i 2008 og revideres jevnlig. Målet er økt verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse i energisektoren gjennom satsing på forskning, utvikling og ny teknologi.

Energi21 gir mål og anbefalinger til myndighetene og næringslivet for norsk satsing på forskning og teknologiutvikling for fornybar energi, energieffektivisering og CO2-håndtering. Strategien utarbeides av representanter fra næringslivet, forskningsinstitusjoner og myndighetene, på oppdrag fra olje- og energiministeren.

Energi21 skal bidra til en samordnet, effektiv og målrettet forsknings- og teknologiinnsats, der økt engasjement i energinæringen står sentralt. Olje- og energidepartementets bevilgninger til Norges forskningsråd og Gassnova, samt relevante virkemidler under Enova og Innovasjon Norge står sentralt i oppfølgingen av strategien.

Departementet har opprettet et styre for Energi21 som skal følge opp strategiarbeidet og komme med råd til innretningen av departementets forskningsbevilgninger. Næringslivet dominerer i styret, men forskningsinstitusjoner og myndigheter er også representert.

En revidert strategi ble lagt fram av styret sommeren 2022. Den reviderte strategien baserer seg på innspill fra nærmere 700 representanter fra næringslivet og forskningsmiljøet. Med utgangspunkt i visjonen «Videreutvikle Europas beste energisystem», peker Energi21 på tre hovedutfordringer som må løses for å oppnå strategiens visjon:

  • Avkarbonisere transport og industri.
  • Sikker, konkurransedyktig og miljøvennlig energiforsyning.
  • Utvikle nye grønne industrier og marine erngiteknologier.

Strategien trekker frem åtte prioriterte satsingsområder: Havvind, hydrogen, solenergi, CO2-håndtering, batterier og vannkraft, samt satsingsområdene «Integrerte og effektive energisystemer» og «energimarkeder og regulering» som løftes frem spesielt.

Blant anbefalingene til strategien er:

  • Raske og fleksible virkemidler og grønn risikovillig kapital.
  • Styrkede budsjetter til energiforskningen.
  • At næringslivet tar ansvar for teknologilederskap.
  • Utdanningskapasitet og utdanningsprogrammer som speiler fremtidens energisystem.
  • En bred og solid teknologi- og kompetanseplattform innen energiområdet.
  • Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid som styrker konkurransekraften til energinæringen, der særlig økt deltakelse i relevante EU-programmer løftes frem.

Ytterligere informasjon finnes på Energi 21s nettsider.