Energi21 – Nasjonal strategi for forskning og utvikling av ny energiteknologi

Energi21 er Norges nasjonale strategi for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Den ble opprettet første gang i 2008 og revideres jevnlig. Målet er økt verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse i energisektoren gjennom satsing på forskning, utvikling og ny teknologi.

Energi21 gir mål og anbefalinger til myndighetene og næringslivet for norsk satsing på forskning og teknologiutvikling for fornybar energi, energieffektivisering og CO2-håndtering. Strategien utarbeides av representanter fra næringslivet, forskningsinstitusjoner og myndighetene, på oppdrag fra olje- og energiministeren.

Energi21 skal bidra til en samordnet, effektiv og målrettet forsknings- og teknologiinnsats, der økt engasjement i energinæringen står sentralt. Olje- og energidepartementets bevilgninger til Norges forskningsråd og relevante virkemidler under Enova står sentralt i oppfølgingen av strategien.

Departementet har opprettet et styre for Energi21 som skal følge opp strategiarbeidet og komme med råd til innretningen av departementets forskningsbevilgninger. Næringslivet dominerer i styret, men forskningsinstitusjoner og myndigheter er også representert.

En revidert strategi ble lagt fram av styret sommeren 2018. Den anbefaler økt satsing på forskning, utvikling og demonstrasjon innen følgende seks prioriterte satsingsområder:

  • Digitaliserte og integrerte energisystemer
  • Klimavennlige energiteknologier til maritim transport
  • Havvind for et internasjonalt marked
  • Solkraft for et internasjonalt marked
  • Vannkraft som ryggraden i norsk energiforsyning
  • Klimavennlig og energieffektiv industri inklusive CO2 håndtering

Satsingsområdene representerer fagområder der Norge har komparative fortrinn gjennom naturgitte energiressurser, en sterk teknologi- og kompetansebase, samt industriell erfaring. "Digitaliserte og integrerte energisystemer" fungerer som en overordnet og sentral prioritering. Dette området har stor betydning for fremtidig forsyningssikkerhet, integrasjon av klimavennlige energiteknologier og samfunnets verdiskaping.

Styret for Energi21 har startet opp arbeidet med ny revisjon av strategien. Planen er å legge frem en ny strategi våren 2022.

Ytterligere informasjon finnes på Energi 21s nettsider.