Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er et særlovsselskap. Staten og fylkeskommunene eier henholdsvis 51 og 49 pst. av selskapet. Innovasjon Norge er en sentral aktør i det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Selskapets lovfestede formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede ordninger innen finansiering, kompetanse, profilering, nettverk og rådgiving.

Innovasjon Norges ordninger har felles hovedmål om å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og utløse regionenes næringsmessige muligheter. Selskapet forvalter oppdrag fra flere departementer, fylkeskommunene og andre offentlige aktører. Oppdragene spesifiseres i egne oppdragsbrev. Selskapets virksomhet er regulert i lov om Innovasjon Norge.

Innovasjon Norges aktiviteter finansieres i hovedsak gjennom tilskudd, brukerbetalinger og markedsinntekter knyttet til offentlige oppdrag, mens selskapets utlån finansieres gjennom kreditt fra staten. Selskapet ble opprettet i 2003. Innovasjon Norges hovedkontor ligger i Oslo, men selskapet har hovedkontorfunksjoner spredt utover hele landet.

Les om Innovasjon Norge i Statens eierrapport 2022

Sentrale dokumenter:

Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/