Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er et særlovsselskap. Staten og fylkeskommunene eier henholdsvis 51 og 49 pst. av selskapet. Innovasjon Norge er en sentral aktør i det næringsrettede virkemiddelapparatet. Selskapets lovfestede formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede ordninger innen finansiering, kompetanse, profilering, nettverk og rådgiving.

Innovasjon Noreg er et særlovsselskap. Staten og fylkeskommunene eier henholdsvis 51 og 49 pst. av selskapet. Innovasjon Norge er en sentral aktør i det næringsrettede virkemiddelapparatet. Selskapets lovfestede formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede ordninger innen finansiering, kompetanse, profilering, nettverk og rådgiving.

Innovasjon Norges ordninger har felles hovedmål om å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og utløse regionenes næringsmessige muligheter. Selskapet forvalter oppdrag fra flere departementet, fylkeskommunene og andre offentlige aktører. Oppdragene spesifiseres i egne oppdragsbrev. Selskapets virksomhet er regulert i lov om Innovasjon Norge.

Innovasjon Norges aktiviteter finansieres i hovedsak gjennom tilskudd, brukerbetalinger og markedsinntekter knyttet til offentlige oppdrag, mens selskapets utlån finansieres gjennom kreditt fra staten. Selskapet ble opprettet i 2003. Innovasjon Norges hovedkontor ligger i Oslo, men selskapet har hovedkontorfunksjoner spredt utover hele landet.

Nettside: www.innovasjonnorge.no

Sentrale dokumenter:

Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/