OG21 forum

Energisikkerhet og bærekraft, Norges rolle og planer

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget da han deltok på OG21 forum på Lysaker i Oslo 16. november 22.

Terje Aasland på OG21 forum
Olje- og energiminister Terje Aasland talte på OG21 forum om hvordan Norge som energinasjon skal utvikles hvor olje- og gass- og fornybarandelen går mer sammen i fremtiden. Foto: Norges Forskningsråd

Sjekket mot fremføring.

Kjære alle sammen,

Det er veldig spennende å være olje- og energiminister om dagen, og det å komme hit er toppen av kransekaka. Fordi det er her framtiden er. Jeg vil takke Forskningsrådet som samler oss her i dag.

Jeg vil også takke deltagerne på dagens frokostmøte for gode diskusjoner om temaer som utslippsreduksjon, hvordan vi skal lykkes med havvind, mulighetene for å produsere mer olje og gass og hvordan vi skal kutte klimagassutslippene. Og hvordan vi skal klare å ta i bruk de fantastiske mulighetene vi har som land. Det er det som er utgangspunktet vårt, og det vi må strekke oss etter.

Ut ifra det frokost møtet vi hadde, er min oppsummering, at vi er en energisektor. Fornybardelen og olje- og gassdelen går mer i sammen og vi blir en energisektor. Det er viktig å ha fokus på hvordan vi skal utnytte de mulighetene. Det viktige er at vi skal fortsette å utvikle Norge som en viktig energinasjon, hvor vi skal kunne produsere energi og eksportere energi og teknologiske løsninger.

I tillegg hadde vi en interessant påminnelse om at vi må utnytte kapasiteten og samarbeide for å få utnyttet denne, og vi må ha fokus på rekruttering. Dette er kjernen. Da kan vi begynne å realisere de fantastiske mulighetene vi har.

Og da trenger vi nettopp forum som dette. Vi trenger OG21 og vi trenger de diskusjonene som er her. Fordi det er nettopp næringen , forskningen og utdanningen  – sammen - som gir gode innspill til hvordan vi skal utvikle kompetanse og teknologi for et energisystem i endring hvor målet er sikker energiforsyning og reduserte klimagassutslipp. Det er så enkelt, og så vanskelig.

Så er det ingen tvil om at akkurat nå er det en annerledes situasjon, jeg tror ikke noen av oss har kjent på kroppen, det vi har opplevd det siste trekvart året. OG21-forum 2022 holdes i en tid hvor nettopp verden, energimarkeder og klima er i endring.

Men vi har også en brutal krig midt i Europa som utfordrer hele energibildet. Det viser egentlig hvor sårbar energisektoren har vært. Bortfall av en leverandør til Europa, gir energiknapphet, sosiale forskjeller som øker som følge av det, og vi har spenninger inn i viktige næringer og industrier som betyr mye for folk og folks trygghet. Og i tillegg skyhøye energipriser. Dette er bakteppet.

I denne situasjonen er vårt viktigste bidrag å produsere maksimalt av det vi kan produsere av energi, sørge for at vi kan levere maksimalt til Europa. Det har vi gjort. Åtte prosent økning, 100 terrawatt timer gjør vi om til elektrisitet fra norsk sokkel, til det europeiske markedet. Det betyr mye for Europa i den situasjonen de står i. Det er et viktig bidrag.

Så er ikke dette et mål i seg selv, tvert om. De høye prisene er uønsket og svært uheldig. Det har konsekvenser for oss her hjemme, næringslivet i Europa og har også en global effekt.

Og derfor er det viktig at vi klarer å utvikle Norge som en stabil, forutsigbar og pålitelig partner både nå, men også i fremtiden når det gjelder energisektoren. Og da er jeg helt overbevist om at dette forumet er viktig. Europa og EU støtter Norge i videre leting og investering på norsk sokkel for å bringe olje og gass til det europeiske markedet. Dette passer som hånd i hanske med vårt mål om å utvikle, ikke avvikle, norsk olje- og gassnæring. Fordi den er så viktig og bidrar til mange spennende løsninger og muligheter for landet vårt. Men også for næringene, for de som jobber i næringene og de som kommer inn i næringene i fortsettelsen.

Jeg er opptatt av at vi fører en forutsigbar og helhetlig politikk som bidrar til å forsyne Europa med energi, men også trygge og utvikle norske arbeidsplasser og norske bedrifter i tiden fremover.

OG21-rapporten, som blir lagt frem i dag, identifiserer de viktigste teknologiene for å nå utslippsmålene. Vi er nødt til å klare de målene. Den drøfter drivere og barrierer for akselerert teknologimodning og bruk. Jeg kommer tilbake til den senere i innlegget.

Vi skal bygge ny, grønn industri på skuldrene til den eksisterende. Og hadde vi ikke hatt olje- og gassektoren som driver i denne utviklingen, så hadde vi vært litt fattigere som nasjon.

Hvis vi tar utgangspunkt i hydrogen, en energibærer med lave utslipp, med store muligheter for verdiskaping og sysselsetting, så har vi en fantastisk mulighet til å bidra der.

Vårt mål er å bidra til sammenhengende verdikjede i Norge og etter hvert bidra til utviklingen av et marked for hydrogen i Europa.

Noe av det vi snakket om på frokostmøtet i dag, var behovet for å ha forpliktelser fra Europa, i langsiktige kontrakter til f.eks. leveranse på hydrogen – så kan norsk næringsliv bidra til at det hydrogenet kommer til de europeiske markedene. Men vi trenger langsiktighet og vi trenger et sterkt og forpliktende samarbeid.

Vi skal fortsette arbeidet med å fremme CO2-håndtering. En viktig løsning for å nå klimautfordringene våre, er å kutte klimagassutslippene våre i sektorer hvor de er vanskelig, eller nesten umulig. Men det faktisk mulig. Å samle CO2 og deponere den trygt på norsk sokkel.

Og når jeg var ute og kikket på utstillerne her, så er viktig å forstå hvordan det er forskjell på å håndtere et olje- og gass reservoar og et CO2-reservoar. Det er fantastisk hvordan kompetansen i teknologimiljøet vinner frem gjennom det arbeidet mange av dere står for. Så CO2-håndtering blir viktig og er en viktig nøkkel for at vi skal kunne lykkes i tiden fremover.  

Det tredje elementet som er stort og viktig, og som også ble mye diskutert på frokostmøtet er i manges interessefelt, havvind. Det blir en stor, ny mulighet for Norge. Det har tre dimensjoner i seg. Det ene er at det vil produsere enormt mye fornybar energi, mye av denne energien skal transporteres til Europa. Det gir oss også muligheten til å kutte klimagassutslippene.

Det er viktig at vi lykkes på dette området. Vi kommer til å utlyse de to første arealene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, første kvartal 2023, og vi har fullt fokus på både kvalitet og tempo i arbeidet vi gjør. Vi skal inkludere norsk industri.

For det er den tredje kvaliteten. For når vi nå satser på havvind, så er det for å få mer fornybar energi, men det er også for å lage et nytt ben og nye muligheter for industrien, for kompetansen og for at vi være med å finne løsningen for et globalt marked.

Vi er godt i gang med det. Jeg håper å komme med nye muligheter for havvind ganske snart, og gleder meg til det.

Som politikere skal vi ikke detaljstyre hva det skal forskes på. Men vi kan stake ut en kurs. Når vi setter oss målet om å utvinne mer ressurser, redusere utslipp og legge til rette for nye, grønne arbeidsplasser, så vil ikke dette være mulig uten forskning og utvikling.

Dette fikk jeg erfare da jeg var i Bergen i september og åpnet CSSR-sentret, som hadde fått tildeling fra Forskningsrådets Petrosenter-satsing.

Et senter som skal bidra til digitalisering av reservoarstyringen, som også er relevant for hydrogen og CCS. Bygd på flere tiår med petroleumskompetanse – for å møte utfordringene som ligger fremfor oss.

Med andre ord: Energi- og petroleumsforskningen har spilt en viktig rolle – og den kommer til å spille en viktig rolle fremover.

Så vet jeg at mange her, meg selv inkludert, er skuffet over at vi ikke har kunnet satse så mye som vi vil på forskning. Vi er i en økonomisk krevende situasjon for landet, vi kan ikke bruke mer penger enn det vi har foreslått, vi må holde igjen, så vi ikke får uønskede effekter av den økonomiske politikken.

Det er sterke prioriteringer, men jeg håper at energi- og petroleumsforskningen har en tydelig retning i tiden fremover, da den skal løse fremtidens muligheter.   

Kjære venner.

La det ikke være noen tvil. Vi står ovenfor en tøff vinter og vi står ovenfor vanskelige valg også i den langsiktige politikken. Men på tross av utfordringer og dystre overskrifter vil jeg si at vi er ganske heldige i Norge. Vi bor i mulighetenes land.

For det første, vi har et næringsliv og vi har forskningsinstitusjoner som gjør jobben for mer effektivitet og lavere utslipp i næringslivet, i bedriftene og på sokkelen. Jeg har fått hilse på noen av dem, på den runden jeg hadde utenfor her. Veldig spennende. Og ganske snart skal noen av dere trekkes frem når vi skal kåre «OG21 Technology Champion».

De viser at vi har all grunn til å være stolte av leverandørindustriens innovasjonsevne – og kanskje inspirerer de til at alle selskaper blir enda mer fremoverlent til å ta i bruk ny teknologi. Teknologi som gjør at vi kan:

  • Finne mer olje og gass.
  • Bygge ut og drive feltene våre stadig mer effektivt. I går mottak jeg PUD-en for Maria 2. Et omdiskutert felt som det har vært jobba med lenge. Så knekker de koden, så kan de gå for en investeringsbeslutning. Et veldig godt eksempel på at nitidig arbeid, erfaring og kompetanse bringer oss videre.
  • Kutte utslippene fra virksomheten. Og skape et nytt grønt industrieventyr.

For det andre, vi har gode samarbeidsarenaer, som nettopp OG21.

Med en felles plattform og en omforent stemme, kan vi lettere mobilisere næringen til samhandling for å nå målene vi har satt oss.

Den reviderte OG21-strategien er tydelig på dette. For å sitere: «Vi har ingen tid å miste, industri og myndigheter må handle nå.»

Det hører jeg svært ofte og det minner meg om at vi må gjøre ting raskere. Den oppfordrer næringen til raskt å finne og modne fram flere prosjekter, men også hvordan vi som myndigheter kan forkorte beslutninger for lavutslippsprosjekter.

Den er tydelig på at energieffektivisering må prioriteres, fordi energi er en knapphetsressurs som må brukes klokt. Og ikke minst, den er tydelig på at elektrifisering er nøkkelen for å nå klimamålene våre, om det er elektrifisering fra land, fra havvind eller lavutslipps-gasskraft.

Og sist, men ikke minst, i denne samhandlingen skal myndighetene bidra med rammevilkår, virkemidler og en retning. Jeg har en drøm og en ambisjon som olje- og energiminister: Vi skal være industriens førstevalg. Og det mener jeg vi har all grunn til å lykkes med.

Takk for oppmerksomheten og for at jeg fikk komme hit. Det flotteste med å være politiker, er å treffe folk som dere, for dere er engasjerte og opptatt av at vi skal lykkes i fellesskapet – og det er der mulighetene er.