Sju søknader om å delta i auksjon om havvind i Sørlige Nordsjø II

Olje- og energidepartementet har mottatt sju søknader om å delta i auksjon om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II. Det er positivt at flere sterke aktører viser interesse for utbygging av havvind på norsk sokkel. Departementet vil nå starte jobben med å vurdere søknadene.

– Til tross for store kostnadsøkninger for den globale havvindindustrien den siste tiden, er det flere sterke aktører som søker om å kunne delta i auksjonsrunden om Sørlige Nordsjø II. Det er viktig for regjeringens havvindsatsing. Vi går nå i gang med å vurdere de ulike søknadene, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

I utlysingsdokumentene framkommer det at departementet vil prekvalifisere minimum seks og maksimalt åtte søkere. Dersom færre enn seks søkere kan prekvalifiseres, vil departementet vurdere om auksjonen skal gjennomføres.

Olje- og energidepartementet lyste 29. mars i år ut de første konkurransene om prosjektområder for havvind på norsk kontinentalsokkel. Fristen for å søke om å kunne delta i auksjonen om havvind i området Sørlige Nordsjø II gikk ut 15. november kl. 12.00.

I søknaden skal søkeren dokumentere at de oppfyller minimumskriteriene for bærekraft og positive ringvirkninger. Videre skal søkeren vurderes på prekvalifiseringskriteriet gjennomføringsevne.

Departementet vil så snart som mulig offentliggjøre hvilke søkere som er kvalifisert til å delta i auksjonen. Tentativt auksjonstidspunkt er februar 2024.

Konsortium og selskaper som har søkt:

  • Aker Offshore Wind, BP og Statkraft
  • Equinor og RWE
  • Hydroelectric Corporation
  • Mingyang Smart Energy
  • Norseman Wind
  • Parkwind og Ingka
  • Shell, Lyse og Eviny

Bakgrunn
Regjeringen har en ambisjon om at det innen 2040 skal tildeles områder for 30 000 MW havvindproduksjon. I 2020 ble de første områdene på norsk sokkel åpnet for fornybar energiproduksjon til havs, og myndighetene har siden jobbet med å fastsette regelverket i tett samarbeid med næringslivet og øvrige brukere av havet. 29. mars 2023 ble de de første prosjektområdene for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II utlyst.