Nå lyser regjeringen ut de første havvindområdene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I dag tar regjeringen arbeidet med havvind i Norge et stort steg videre. Olje- og energidepartementet lyser nå ut de første konkurransene om prosjektområder til havvind.

– Å lede Norge gjennom det grønne skiftet, er en av våre viktigste oppgaver som regjering. For å utvikle Norge videre, er svaret på nesten alle spørsmål at vi trenger mer kraft. Derfor er dagen i dag en milepæl, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Regjeringens ambisjon er å tildele områder for  30 000 MW fra havvind innen 2040, det vil si om lag like mye som hele Norges kraftproduksjon i fjor. Nå går startskuddet, og det er viktig at vi fortsetter å holde tempoet oppe, sier Støre.

Olje- og energidepartementet lyser i dag ut konkurranse om prosjektområder til fornybar energiproduksjon til havs i to områder på norsk kontinentalsokkel: Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

– Nå ser vi frem til mange gode søknader fra aktuelle utbyggere, slik at vi kan tildele prosjektområdene senere i år, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Olje og energiministeren sier innspill fra næringen har vært veldig viktig for konkurransene som nå lyses ut.

– Samarbeid er nøkkelen i dette arbeidet, og jeg er godt fornøyd med alle innspillene vi fikk i høringsrunden. De har gjort utlysningen bedre. Sammen legger vi til rette for at det bygges ny industri, at vi får mer fornybar kraftproduksjon og en solid utvikling innen innovasjon og teknologiutvikling, sier Aasland.

Energikommisjonens rapport, som ble lagt frem tidligere i år, peker på at vi må bygge ut mer fornybar kraft raskere enn før, blant annet ved å gjøre flere ting samtidig. Derfor er det allerede startet et arbeid for å vurdere nye arealer til havvind, og regjeringen legger opp til at det vil være en ny runde med utlysninger i 2025.

Olje- og energiminister Tejre Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre stor på dekket av en båt med Bjørvika i Oslo i bakgrunnen.
Olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferanse på båten MS Brisen i Oslofjorden 29. mars 2023 ifm. at regjeringen annonserte at de lyser ut de første konkurransene om prosjektområder til havvind. Foto: Stine Grimsrud / Olje- og energidepartementet

– En forutsetning for oss har vært dialog med ulike interessegrupper for å sikre god sameksistens. Norge har gode tradisjoner for å utvikle sokkelen skrittvis, og det gjør vi også når vi skal levere på havvindsatsingen vår, sier Aasland.

– Norge har store muligheter innen havvind. De norske havområdene er fem ganger større enn våre landarealer, og det er mye vind langs kysten vår. I tillegg har vi dyktige fagfolk og bedrifter som bidrar til å utvikle denne teknologien, sier Støre.

Søknadsfristen for Sørlige Nordsjø II er 4. august 2023 og for Utsira Nord er den 1. september 2023.

Bakgrunn

Sørlige Nordsjø II

Produksjon av fornybar kraft på første fase av Sørlige Nordsjø II skal tildeles én aktør gjennom en prekvalifiseringsrunde etterfulgt av en auksjon og tildeling innen utgangen av 2023.

Det skal gjennomføres en prekvalifisering av aktører som ønsker å konkurrere om å få tildelt prosjektområde i Sørlige Nordsjø II, første fase. Prekvalifiseringskriteriene skal bidra til at utbyggingen av havvind i Norge gjennomføres på en god og bærekraftig måte, og bidrar til ringvirkninger for samfunnet.

I prekvalifiseringen må søkerne dokumentere at de har tilfredsstillende teknisk kompetanse, finansiell styrke og oppfyller relevante krav til helse, miljø og sikkerhet gjennom prekvalifiseringskriteriene gjennomføringsevne, bærekraft og positive lokale ringvirkninger. Søkere som blir prekvalifisert vil deretter få muligheten til å delta i en auksjon. Det er minimum seks og maksimalt åtte aktører som får delta i auksjonen.

Olje- og energidepartementet vil fremme en proposisjon til Stortinget med forslag om fullmakt til å inngå en tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs fra første fase Sørlige Nordsjø II. Statens støtte gjennom differansekontraktene vil avgrenses gjennom et øvre tak.

Prosjektområde for havvind på Sørlige Nordsjø II blir tildelt etter en engelsk auksjon med åpen budgivning.

Utsira Nord

Produksjon av fornybar kraft på Utsira Nord skal tildeles tre aktører gjennom en konkurranse basert på kvalitative kriterier. Tildeling vil skje innen utgangen av 2023. Konkurransen basert på kvalitative kriterier, skal blant annet legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling innen flytende havvind.

Utsira Nord er åpnet for en kapasitet på 1500 MW, og det er tre prosjekter som vil bli tildelt prosjektområde basert på de kvalitative kriteriene. Departementet viser til NVEs arbeid med identifisering av nye områder og kapasitetsutvidelse, jf. oppdrag fra departementet av 9. februar 2022. Dersom dette arbeidet viser at det er mulig å utvide kapasiteten, vil det bli vurdert å øke kapasiteten inntil 750 MW.

Etter tildeling av prosjektområdene skal aktørene utrede konsekvenser og modne områdene videre, før det gjennomføres en konkurranse om statsstøtte. Regjeringen vil legge fram en proposisjon for Stortinget med forslag til kostnadsramme og tilsagnsfullmakt. I proposisjonen vil regjeringen foreslå at ett prosjekt ikke oppnår støtte. Regjeringen vil videre foreslå at prosjektene som oppnår støtte tildeles støtte til 500 MW hver, men får eventuell opsjon til å bygge ut 750 MW. Prosjektet som ikke får støtte vil beholde retten til arealet for en periode, kan benytte seg av det generelle virkemiddelapparatet og vil kunne delta i eventuelle fremtidige konkurranser som statsstøtte for havvind.

Kartutsnitt som viser vindkraftområdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II
Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Foto: Olje- og energidepartementet

Pressekonferansen 29. mars 2023

Nett-tv Pressekonferanse om utlysing av havvindområde

Se sendingen her

Se sendingen her