Utsira Nord

Olje- og energidepartementet kunngjorde 29. mars 2023 konkurranse om prosjektområde til havvind i Utsira Nord. Arealet Utsira Nord ligger utenfor kysten av Rogaland og ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020. Endringer i fremdriftsplan søknadsfrist ble offentliggjort 17. oktober.

Utsira Nord ligger utenfor kysten av Rogaland
Utsira Nord ligger utenfor kysten av Rogaland. Grunnet havdybden vil området med en kapasitet på 1500 MW bli bygget ut med flytende vindkraft. Foto: NVE

Konkurransen om prosjektområder gjennomføres i samsvar med havenergiloven § 2-3, og havenergilovforskrifta kapittel 2A. Vinnerne av konkurransen får tildelt et prosjektområde med en tidsavgrenset enerett til å gjennomføre en prosjektspesifikk konsekvensutgreiing og å søke om konsesjon etter havenergiloven § 3-1, jf. havenergiloven § 2-3 (4).

Vinnere av konkurransen vil på et senere tidspunkt få anledning til å delta i konkurranse om statsstøtte til prosjektene. Utlysning og tildeling av gjennomføres i henhold til følgende dokumenter og reglene i havenergilova og havenergiforskrifta

Utlysningsdokumenterer for Utsira Nord

Møte om oppdatert utlysning

Departementet inviterte aktører, som vil å søke om deltakelse i auksjon eller tildeling av område, til et informasjonsmøte hvor departementet redegjorde for endringene i utlysning. Møtet fant sted i Olje- og energidepartementets lokaler tirsdag 24. oktober 09.00-10.00. 

Utlysning av prosjektområde

Departementet inndeler arealet Utsira Nord i tre prosjektområder. Installert effekt i hvert prosjektområde skal være minimum 460 MW og maksimum 500 MW.

Illustrasjon over prosjektområder i Utsira Nord.
Illustrasjon over prosjektområder i Utsira Nord.

Departementet viser til Norges vassdrags og energidirektorats (NVE) arbeid med identifisering av nye områder og kapasitetsutvidelse, jf. oppdrag fra departementet av 9. februar 2022. Dersom dette arbeidet viser at det er mulig å utvide kapasiteten, vil det bli vurdert å øke kapasiteten inntil 750 MW per prosjektområde, og eventuelt også å justere prosjektområdet.

Om konkurransen

Tildeling av prosjektområde vil foregå gjennom en konkurranse basert på kvalitative kriterier, jf. havenergilova § 2-3. Kriteriene fremgår av vedlegg 4 og vil bli vurdert samlet når søknadsfristen er utløpt.

Etter søknadsfristen vil departementet vurdere om søkerne har tilfredsstillende teknisk kompetanse og finansiell styrke, og oppfyller relevante krav til helse, miljø og sikkerhet. Søkere som oppfyller kravene, vil bli rangert etter de kvalitative kriteriene. De tre søkerne som samlet sett får høyest poengsum i den kvalitative konkurransen, vil tildeles hvert sitt prosjektområde. Søkeren med høyest poengsum vil få tildelt sitt foretrukne prosjektområde, søker med nest høyest poengsum vil få tildelt sitt foretrukne prosjektområde blant de gjenstående to prosjektområder og søker med den tredje høyeste poengsum vil få tildelt det siste prosjektområdet.

Oppdatert 17.10.23: Departementet vil komme tilbake med oppdatert søknadsfrist.

Teknisk løsning for innlevering av søknad

Søknad med vedlegg skal sendes inn digitalt via Søknadsportal for havvind på www.altinn.no. I dette dokumentet (oppdatert 5. juli 2023) gis det mer informasjon om format og krav til dokumentene. Lenke til søknadsportal og ytterligere informasjon om den tekniske løsningen vil publiseres nærmere søknadsfrist.

Spørsmål og svar om utlysningen

Etter utlysning skal all kommunikasjon om utlysningen med departementet kun foregå via e-post til havvind@oed.dep.no - henvendelser knyttet til utlysningen via andre kanaler vil ikke bli besvart.

Søkere kan stille skriftlige spørsmål til utlysningsdokumentene i perioden fra 17. april til 1. juni 2023. Spørsmålene kan kun stilles via epost til havvind@oed.dep.no - og vil besvares fortløpende og gjøres tilgjengelig i anonymisert form her på regjeringen.no.

Konkurranse om statsstøtte

Olje- og energidepartementet legger opp til at tre prosjekter på Utsira Nord vil bli tildelt prosjektområder basert på kvalitative kriterier. Aktørene som får tildelt prosjektområder får en eksklusiv rett til å gjennomføre konsekvensutredning og sende inn konsesjonssøknad. Departementet vil fremme en proposisjon for Stortinget med forslag til tilsagnsfullmakt for statsstøtte til fornybar energiproduksjon til havs i Utsira Nord. Eventuell statsstøtte er forbeholdt Stortingets samtykke og positivt vedtak etter notifikasjon til ESA.

Departementet vil i proposisjonen foreslå at tosidig differansekontrakt benyttes som støttemekanisme, at det settes et tak på statsstøtten, at kontrakten inkluderer en reservasjonspris og at varigheten på kontrakten er 15 år fra produksjonsstart. Departementet vil i proposisjonen foreslå at ett av prosjektene ikke mottar statsstøtte. Prosjektene som vinner konkurransen tildeles statsstøtte til 500 MW til hvert prosjekt.

Tentativ tidsplan for Utsira Nord

Utlysning kunngjøres 29. mars 2023
Periode for innsendelse av spørsmål 17. april - 1. juni 2023
Frist for innlevering av søknad Departementet vil komme tilbake med oppdatert søknadsfrist
Kart over Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II på norsk sokkel
Regjeringens ambisjon er å innen 2040 tildele områder for 30 000 MW havvindproduksjon i Norge. Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II blir de første områdene som lyses ut for fornybar energiproduksjon til havs. Foto: NVE