Meld. St. 17 (2023–2024)

Om integreringspolitikken: Stille krav og stille opp

Meld. St. 17 (2023-2024) Om integreringspolitikken: Stille krav og stille opp presenterer regjeringens helhetlige politikk for integrering, der de overordnete målene er at 1) flere kommer inn og får varig fotfeste i det seriøse arbeidslivet, 2) systemene for å ta imot nyankomne er fleksible i møte med store svingninger og 3) integreringspolitikken er effektiv, helhetlig og målrettet. Meldingen presenterer politikken som retter seg mot nyankomne innvandrere den første tiden i Norge, og som legger til rette for å få flere i arbeid. Integreringspolitikken blir videre presentert som et bredt, sektorovergripende felt, der blant annet levekår, barrierer for deltakelse og innvandreres tilknytning til lokal- og storsamfunnet er sentrale temaer. Situasjonen for og tilbudet til barn og unge er omtalt gjennomgående. Meldingen gir også en samlet framstilling av erfaringer med de høye ankomstene av fordrevne fra Ukraina siden februar 2022 og oppsummerer lærdommer fra håndteringen til nå. Videre presenterer regjeringen politikken for å bedre integreringen av arbeidsinnvandrere.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget