Integreringspolitikken skal stille krav og stille opp

Regjeringen har i dag levert en melding til Stortinget om integrering i Norge. Målet er at flere innvandrere skal få en stabil tilknytning til det seriøse arbeidslivet og at flere skal delta i små og store fellesskap.

– Personer som kommer til Norge, skal møte et samfunn som stiller krav og stiller opp. Integreringen går i hovedsak bra, og vi skal fortsatt ha kontroll på innvandring og integrering. Samtidig har vi noen utfordringer. For få innvandrere er i jobb. For mange minoriteter lever ufrie liv. Vi må styrke innsatsen for at flere blir integrert i det norske samfunnet. Denne meldingen bidrar til det, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Flere barn og unge med innvandrerbakgrunn går i barnehage, gjør det bra på skolen, fullfører videregående opplæring og tar høyere utdanning. Sysselsettingen blant innvandrere har også økt mer enn hos resten av befolkningen de siste årene.

Fortsatt for store forskjeller

Det er forskjeller mellom innvandrere og den øvrige befolkningen. Bare 69 prosent av innvandrere er sysselsatt. Det er 11 prosent lavere enn øvrig befolkning. Samtidig mangler vi arbeidskraft.

Flere med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant personer som lever i vedvarende lavinntekt. Mange opplever rasisme og diskriminering. Og negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er et problem i noen miljøer. Innvandrere deltar i mindre grad i valg og er dårligere representert i politikken og i frivilligheten.

– Flere må forsørge seg selv, og leve trygge, frie liv. Integreringspolitikken skal få folk ut i jobb eller utdanning, sikre velferd og forebygge kriminalitet. Vi satser på tidlig innsats hjemme hos folk, på skolen og gjennom fritidsaktiviteter. Nå peker vi retning for en integreringspolitikk som stiller krav og stiller opp. Senere i vår legger jeg frem en melding om arbeidsmarkedet og der vil det kommer ytterligere tiltak. Disse må sees i sammenheng, sier Brenna.

Regjeringen vil blant annet:

  • Jobbe for at kvalifisering starter allerede i mottak
  • Legge større vekt på arbeid og utdanning i bosettingen
  • Stille krav om mer praksis og opplæring på arbeidsplasser i introduksjonsprogrammet
  • Utvide rett og plikt til introduksjonsprogram opp til 60 år, med krav om å delta for å motta introduksjonsstønad.
  • Utarbeide en veileder til kommuner, arbeidsgivere og andre aktører med forslag til og løsninger for hvordan man kan ta imot arbeidsinnvandrere og deres familier på en god måte
  • Vurdere å gi arbeidsinnvandrere og deres familie rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og utrede nærmere hvordan slik opplæring bør innrettes