Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernstyresmaktene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Ansvarsfordelinga i barnevernet

Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernsområdet. Alle kommunar skal ha ei barnevernsteneste som utfører det arbeidet som til kvar tid må gjerast etter lova.

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hjå foreldra sine. Over 80 % av alle barn som er under omsorg av barnevernstenesta bur i fosterheim.

Saksgang i barnevernet

En barnevernsak starter gjerne med en melding til barneverntjenesten i den kommunen barnet oppholder seg.

Aktuelt nå

Utenriksstasjoners rolle i barnevernssaker

Hvilken rolle kan utenriksstasjoner ha i barnevernsaker? Hvordan skal barneverntjenesten forholde seg til henvendelser fra utenriksstasjoner?

Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

Barneministeren startet i fjor høst et arbeid med å endre ansvarsdelingen i barnevernet. Hovedformålet med ny oppgave- og ansvarsfordeling er et bedre barnevern hvor flere barn får rett hjelp til rett tid.

Bedre beskyttelse av barn mot vold og overgrep

Regjeringen setter i gang en utredning av endringer i barneloven og straffeloven når en forelder eller steforelder dømmes for alvorlige overgrep. Hovedformålet med utredningen er å foreslå endringer i regelverket for å sikre bedre beskyttelse av barn som opplever alvorlig vold eller overgrep.

Flere aktuelle saker om Barnevern

Dokumenter

Kontakt

Barnevernsavdelingen

Telefon: 22242601
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,