Barnevern

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Barne- og likestillingsdepartementet

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernstyresmaktene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Ansvarsfordelinga i barnevernet

Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernsområdet. Alle kommunar skal ha ei barnevernsteneste som utfører det arbeidet som til kvar tid må gjerast etter lova.

Gangen i en barnevernssak

En barnevernsak starter gjerne med en melding til barneverntjenesten i den kommunen barnet oppholder seg.

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hjå foreldra sine. Over 80 % av alle barn som er under omsorg av barnevernstenesta bur i fosterheim.

Aktuelt no

Betre psykisk helsehjelp for barn i barnevernet

09.01.2017: Regjeringa held fram å styrke innsatsen for dei mest utsette barn og unge. No vert det sett i gang fleire tiltak som skal gi raskare hjelp frå både barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien.

Vil gi Statens helsetilsyn tilgang til taushetsbelagt informasjon for gjennomgang av barnevernssaker

16.12.2016: Regjeringen har i dag fremmet en lovproposisjonen som skal gi Statens helsetilsyn tilgang til taushetsbelagt informasjon i barnevernssaker.

Barnevernlovutvalgets forslag til ny barnevernslov på høring

07.11.2016: Regjeringen sender i dag NOU 2016:16 med forslag til ny barnevernslov på høring. Barnevernlovutvalget overleverte sin offentlige utredning til barne- og likestillingsminister Solveig Horne 29. september.

Meir om Barnevern

Dokument

Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

07.11.2016: Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnevernslovutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 28. november 2014 og leverte sin innstilling 29. september i år. Utvalget har foretatt en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven og har i tillegg vurdert noen nærmere angitte temaer. Utvalget har kommet med forslag til en ny barnevernslov.

Høring: Endring i opplysningsplikten til barnevernet

06.10.2016: Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i opplysningsplikten til barnevernet, samt forslag til en ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven om opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige.

Kontakt

Barnevernsavdelingen

Telefon: 22 24 26 01
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.