Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernstyresmaktene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Jente med sommerhatt og shorts sitter på steinstrand

Ansvarsfordelinga i barnevernet

Barne- og likestillingsdepartementet har forvaltingsansvaret for barnevernlova, men er ikkje klageinstans i einskildsaker. Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernsområdet.

Tiltak i barnevernet for ungdom over 18 år

Føremålet med å gi etterverntiltak for personar i aldersgruppa 18-23 år, er at ungdommane skal få naudsynt hjelp og støtte i overgangsfasen til sjølvstendige liv som vaksne.

Far øver med barn på sykling

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 % av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Aktuelt no

Barneminister Solveig Horne foran oransje bilde

Utval skal sjå på rammevilkåra til fosterheim

21.04.2017: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) har sett ned eit offentleg utval som skal gå gjennom rammevilkår for ordinære fosterheim. Fosterheim er det mest brukte tiltaket når born ikkje kan bu saman med foreldra sine.

Jente med oransje kjole på sparkesykkel

Barnevernsreformen: Bedre hjelp der barna bor

31.03.2017: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) la fredag 31. mars fram barnevernsreformen, som skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Endringene skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Nærbilde av voksen hånd som leier barnehånd

Foreslår å flytte behandling av barnevernssaker fra fylkesnemnda til domstolene

09.03.2017: Særdomstolsutvalget anbefaler ikke en egen forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Utvalget mener også tingrettene bør behandle foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven.

Fleire saker om Barnevern

Dokument

Barnevernsreformen

31.03.2017: Reformen skal styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til det statlige barnevernet tydeliggjøres. Proposisjonen omhandler også forslag til kvalitets- og kompetansetiltak rettet mot kommunene. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.

Høring: Forslag til endringer i rettighetsforskriften

17.03.2017: Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 15. november 2011 nr. 1103 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon (rettighetsforskriften).

Kontakt

Barnevernsavdelingen

Telefon: 22 24 26 01
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo