Familie og barn

Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernstyresmaktene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Far og barn

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 prosent av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Barnevern over 18 år

Tiltak i barnevernet for ungdom over 18 år

Føremålet med å gi etterverntiltak for personar i aldersgruppa 18–25 år, er at ungdommane skal få naudsynt hjelp og støtte i overgangsfasen til sjølvstendige liv som vaksne.

Familie på tur

Ansvarsfordelinga i barnevernet

Barne- og familiedepartementet har forvaltingsansvaret for barnevernlova, men er ikkje klageinstans i einskildsaker. Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernsområdet.

Aktuelt no

Hege Nilssen

Hege Nilssen er ny direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

20.05.2022: Kongen har i statsråd åremålsbeskikket Hege Nilssen (52) som ny direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for en periode på seks år.

Gutt og jente leker

Forslag til mellombelse endringar i barnevernlova for å handtere auken av flyktningar frå Ukraina til Noreg

29.04.2022: Det er venta at det kan komme eit stort tal barn til Noreg samtidig. Dei kan trenge hjelp frå barnevernet. For å gjere tenestene i stand til å ta imot fleire barn på kort tid, foreslår regjeringa i dag naudsynte tilpassingar.

Dokument

Høring

Forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift

Barne- og familiedepartementet sender med dette to separate høringsnotater med forslag til forskrifter til ny barnevernslov på høring. Begge høringsnotatene gjelder forslag til forskrifter på institusjonsområdet.

Prop. 86 L (2021–2022)

Endringer i barnevernsloven mv. (krav om politiattest ved ansettelser i barne-, ungdoms- og familieetaten mv.)

Proposisjonen omfatter forslag til endringer i barnevernsloven om utvidede hjemler for krav til politiattest for den som skal ansettes i eller utføre oppgaver på vegne av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), og som i sitt arbeid har direkte kontakt med barn.

Kontakt

Barnevernsavdelingen

Telefon: 22 24 26 01
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo