Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernstyresmaktene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Svart/hvitt bilde av alvorlig tenåringsjente

Tiltak i barnevernet for ungdom over 18 år

Føremålet med å gi etterverntiltak for personar i aldersgruppa 18-23 år, er at ungdommane skal få naudsynt hjelp og støtte i overgangsfasen til sjølvstendige liv som vaksne.

Far øver med barn på sykling

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 % av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Jente med sommerhatt og shorts sitter på steinstrand

Ansvarsfordelinga i barnevernet

Barne- og familiedepartementet har forvaltingsansvaret for barnevernlova, men er ikkje klageinstans i einskildsaker. Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernsområdet.

Aktuelt no

Mottak av barn fra Syria til Norge

06.06.2019: Barn av fremmedkrigere som kommer til Norge fra Syria vil bli møtt og ivaretatt på en god måte. Alle barna skal sikres et forsvarlig omsorgstilbud og riktig helsehjelp.

Utredning knyttet til lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i barnevernet

08.05.2019: På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Fafo utredet hvordan, og med hvilke konsekvenser, det kan oppnås likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet.

Dokument

NOU 2019: 10

Åpenhet i grenseland

Utredningen redegjør for hvilke regler som gjelder for bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgssektoren, barnevernet, barnehage og skole, og virksomhetenes adgang til å regulere fotografering, filmopptak og lydopptak gjort av brukere, pasienter, ansatte, pårørende, andre besøkende og mediene.

Prop. 78 L (2018–2019)

Endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret)

Proposisjonen inneholder to forslag til endringer i barnevernloven. Det foreslås å lovfeste et krav om fremleggelse av uttømmende politiattest ved ansettelse av fylkesnemndsledere. Videre foreslås det at offentlige myndigheter skal få tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret, når dette er nødvendig for å utføre oppgaver pålagt etter barnevernloven.

Kontakt

Barnevernsavdelingen

Telefon: 22 24 26 01
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen