Barnevern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Barne- og likestillingsdepartementet

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernstyresmaktene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Ansvarsfordelinga i barnevernet

Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernsområdet. Alle kommunar skal ha ei barnevernsteneste som utfører det arbeidet som til kvar tid må gjerast etter lova.

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hjå foreldra sine. Over 80 % av alle barn som er under omsorg av barnevernstenesta bur i fosterheim.

Gangen i en barnevernssak

En barnevernsak starter gjerne med en melding til barneverntjenesten i den kommunen barnet oppholder seg.

Aktuelt no

Ny lov om omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

Regjeringen har sendt på høring forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Ny leder og medlemmer av Barnesakkyndig kommisjon oppnevnt

Barnesakkyndig kommisjon skal kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker.

Meir om Barnevern

Dokument

Høring:

Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

I forslaget til ny lov vil tilbudet ikke lenger være en del av barnevernet, men tilbudet skal bygge på en barnefaglig og flyktningefaglig standard.

Barnevernsreform

Kvalitets- og strukturreform

Forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernsområdet.