Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernstyresmaktene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Ansvarsfordelinga i barnevernet

Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernsområdet. Alle kommunar skal ha ei barnevernsteneste som utfører det arbeidet som til kvar tid må gjerast etter lova.

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hjå foreldra sine. Over 80 % av alle barn som er under omsorg av barnevernstenesta bur i fosterheim.

Gangen i en barnevernssak

En barnevernsak starter gjerne med en melding til barneverntjenesten i den kommunen barnet oppholder seg.

Aktuelt nå

Forlenger tverretatlig akuttjeneste for barn og unge

Regjeringen utvider og forlenger nå et forsøksprosjekt med samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og barneverntjenesten i Kristiansandsregionen.

RNB: 3 millioner kroner til prosjektet Våre nye barn

Regjeringen foreslår 3 millioner kroner til SOS-barnebyer for å sette i gang prosjektet Våre nye barn. Prosjektet skal utvikle en ny modell for hvordan kommunene bedre kan ta imot, bosette og integrere enslige mindreårige flyktninger.

Retningslinjer om barnevern over landegrensene

Nytt rundskriv gir retningslinjer til kommunene om hvordan de skal håndtere barnevernssaker der barn har tilknytning til flere land.

Flere saker om Barnevern

Dokumenter

Forslag til endringer i barnevernloven:

Kvalitets- og strukturreform

Forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernsområdet.

Fosterhjemsmeldingen

Regjeringens stortingsmelding om fosterhjemsomsorgen: Trygghet og omsorg for barn i fosterhjem.