Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernstyresmaktene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Far og barn

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 prosent av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Barnevern over 18 år

Tiltak i barnevernet for ungdom over 18 år

Føremålet med å gi etterverntiltak for personar i aldersgruppa 18-23 år, er at ungdommane skal få naudsynt hjelp og støtte i overgangsfasen til sjølvstendige liv som vaksne.

Familie på tur

Ansvarsfordelinga i barnevernet

Barne- og familiedepartementet har forvaltingsansvaret for barnevernlova, men er ikkje klageinstans i einskildsaker. Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernsområdet.

Aktuelt no

To ungdommer

Vil lovfeste tverrfagleg helsekartlegging av barn i barnevernet

18.06.2021: For å kunne gi barn som blir plasserte utanfor heimen, eit tilpassa og godt tilbod må barnevernet ha nok informasjon om helsa og behova til barnet. Regjeringa legg derfor no fram eit lovforslag om tverrfagleg helsekartlegging av barnevernsbarn.

Nærbilde gutt

Revidert nasjonalbudsjett

Kommunane får auka ansvar for barnevernet

11.05.2021: Den 1. januar 2022 trer barnevernsreforma i kraft. Reforma gjev kommunane auka fagleg og økonomisk ansvar for barnevernet. Staten kompenserer for dei auka utgiftene som kommunane får.

Dokument

Meld. St. 34 (2020–2021)

Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Stortingsmeldingen beskriver status, utvikling og utfordringer når det gjelder barne-, ungdoms- og gjengkriminaliteten i Norge. Regjeringens politikk er forebygging gjennom tidlig og samordnet innsats på tvers av sektorer.

Regjeringens fosterhjemsstrategi 2021–2025

Strategien gir en helhetlig fremstilling av regjeringens mål, prioriteringer og tiltak på fosterhjemsområdet.

Kontakt

Barnevernsavdelingen

Telefon: 22 24 26 01
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo