Barnevern

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Barne- og likestillingsdepartementet

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernstyresmaktene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Ansvarsfordelinga i barnevernet

Barne- og likestillingsdepartementet har forvaltingsansvaret for barnevernlova, men er ikkje klageinstans i einskildsaker. Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernsområdet.

Gangen i en barnevernssak

En barnevernsak starter gjerne med en melding til barneverntjenesten i den kommunen barnet oppholder seg.

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 % av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Aktuelt no

Barnevernsreformen: Bedre hjelp der barna bor

31.03.2017: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) la fredag 31. mars fram barnevernsreformen, som skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Endringene skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Foreslår å flytte behandling av barnevernssaker fra fylkesnemnda til domstolene

09.03.2017: Særdomstolsutvalget anbefaler ikke en egen forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Utvalget mener også tingrettene bør behandle foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven.

Betre psykisk helsehjelp for barn i barnevernet

09.01.2017: Regjeringa held fram å styrke innsatsen for dei mest utsette barn og unge. No vert det sett i gang fleire tiltak som skal gi raskare hjelp frå både barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien.

Meir om Barnevern

Dokument

Prop. 73 L (2016–2017)

31.03.2017: Proposisjonen inneholder forslag til en reform i barnevernet. Lovendringer skal styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til det statlige barnevernet tydeliggjøres. Proposisjonen omhandler også forslag til kvalitets- og kompetansetiltak rettet mot kommunene. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.

Høring: Forslag til endringer i rettighetsforskriften

17.03.2017: Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 15. november 2011 nr. 1103 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon (rettighetsforskriften).

Kontakt

Barnevernsavdelingen

Telefon: 22 24 26 01
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo