Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernstyresmaktene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Far og barn

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 prosent av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Barnevern over 18 år

Tiltak i barnevernet for ungdom over 18 år

Føremålet med å gi etterverntiltak for personar i aldersgruppa 18–25 år, er at ungdommane skal få naudsynt hjelp og støtte i overgangsfasen til sjølvstendige liv som vaksne.

Familie på tur

Ansvarsfordelinga i barnevernet

Barne- og familiedepartementet har forvaltingsansvaret for barnevernlova, men er ikkje klageinstans i einskildsaker. Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernsområdet.

Aktuelt no

Barnevernansatt

Endring av mandat og samansetjing for Barnevernsutvalet

17.01.2022: Regjeringa gjer no endringar i mandatet til utvalet som ser på rettstryggleiken i barnevernet. Utvalet vert òg supplert med ein representant frå arbeidstakarsida og ein representant frå ideell sektor.

Far og barn

Nå trer barnevernsreformen i kraft

23.12.2021: Reformen skal styrke det forebyggende arbeidet i kommunene i hele oppvekstsektoren. Målet er at flere barn og familier skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den, og at tjenestetilbudet i større grad skal tilpasses lokale forhold.

Kontakt

Barnevernsavdelingen

Telefon: 22 24 26 01
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo