Barnevern

Barnevernet si hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernsmyndigheitene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Hvordan arbeider barnevernet?

Omsorg for og oppdragelse av barn er foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Da kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hjå foreldra sine. Over 80 % av alle barn som er under omsorg av barnevernstenesta bur i fosterheim.

Ansvarsfordelinga i barnevernet

Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernområdet. Alle kommunar skal ha ei barnevernteneste. Barneverntenesta skal gi råd og rettleiing, gjere undersøkingar, gjere vedtak etter lova og iverksette og følgje opp saker.

Aktuelt nå

Styrker det psykiske helsetilbudet i barnevernsinstitusjoner

Tre av fire barn og unge i barnevernsinstitusjoner har en psykisk lidelse, viser en ny studie. Barneministeren og helseministeren lover mer og bedre psykisk helsehjelp.

Styrker barns rett til hjelp

Endringer i barnevernloven skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak. Lovendringen skal forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.

Rapport fra Riksrevisjonen

I en rapport til Stortinget har Riksrevisjonen undersøkt saksbehandlingstiden og produktiviteten i Fylkesnemndene.

Flere aktuelle saker om Barnevern

Dokumenter

FAFO-rapport:

Arbeidstid i barneverninstitusjonene

Rapporten tar for seg praktisering og regulering av arbeidstidsordninger der ansatte bor og lever sammen med barn og ungdom i barneverninstitusjoner.

Utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak:

Endringer i barnevernloven

Adgangen til å pålegge hjelpetiltak foreslås utvidet til å omfatte flere typer hjelpetiltak. I tillegg foreslår departementet å lempe på vilkårene for å pålegge tilsyn.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til barnevern:

Høringer, NOU-er, lover og regler.