Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernstyresmaktene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Barnevern over 18 år

Tiltak i barnevernet for ungdom over 18 år

Føremålet med å gi etterverntiltak for personar i aldersgruppa 18-23 år, er at ungdommane skal få naudsynt hjelp og støtte i overgangsfasen til sjølvstendige liv som vaksne.

Far og barn

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 % av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Familie på tur

Ansvarsfordelinga i barnevernet

Barne- og familiedepartementet har forvaltingsansvaret for barnevernlova, men er ikkje klageinstans i einskildsaker. Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernsområdet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt no

Statsbudsjettet 2020

Vil auke innsatsen for sårbare barn

07.10.2019: Regjeringa føreslår å styrkje innsatsen mot vald og overgrep med ytterlegare 54 millionar kroner til opptrappingsplanen mot vald og overgrep. Regjeringa held fram satsinga på barnevernet, og vil auke satsinga på kompetanse og hjelpetiltaksarbeid.

Mottak av barn fra Syria til Norge

06.06.2019: Barn av fremmedkrigere som kommer til Norge fra Syria vil bli møtt og ivaretatt på en god måte. Alle barna skal sikres et forsvarlig omsorgstilbud og riktig helsehjelp.

Dokument

Følgeevaluering

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet

Siden 1. april 2016 har kommunene Alta, Færder og Røyken deltatt i forsøk på barnevernsområdet. Gjennom forsøket har kommunene fått et helhetlig ansvar for barnevernet, herunder de fleste oppgaver som er lagt til det statlige barnevernet.

NOU 2019: 10

Åpenhet i grenseland

Utredningen redegjør for hvilke regler som gjelder for bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgssektoren, barnevernet, barnehage og skole, og virksomhetenes adgang til å regulere fotografering, filmopptak og lydopptak gjort av brukere, pasienter, ansatte, pårørende, andre besøkende og mediene.

Kontakt

Barnevernsavdelingen

Telefon: 22 24 26 01
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen