Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernstyresmaktene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Barnevern over 18 år

Tiltak i barnevernet for ungdom over 18 år

Føremålet med å gi etterverntiltak for personar i aldersgruppa 18-23 år, er at ungdommane skal få naudsynt hjelp og støtte i overgangsfasen til sjølvstendige liv som vaksne.

Far og barn

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 prosent av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Familie på tur

Ansvarsfordelinga i barnevernet

Barne- og familiedepartementet har forvaltingsansvaret for barnevernlova, men er ikkje klageinstans i einskildsaker. Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernsområdet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt no

Barn på stranden

Viktige endringar i barnevernlova på plass

19.06.2020: Frå i dag er samtaleprosess i fylkesnemndane, rett til ettervern opp til 25 år og krav til årleg tilstandsrapportering av barneverntenestane ein del av barnevernloven. Det vil styrke barnevernet og rettighetane til barna.

Jente

Midlertidig lov for barnevernet og fylkesnemnda

12.05.2020: Barne- og familiedepartementet foreslår en midlertidig lov for å sikre at barnevernet og fylkesnemnda fortsatt skal kunne ivareta sine oppgaver under koronautbruddet.

Dokument

Sluttrapport fra følgeevaluering

Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Forsøkskommunene Alta, Færder og Røyken har prøvd en ny ansvarsfordeling med et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Formålet har vært å få erfaringer og kunnskap om konsekvenser av økt kommunalt ansvar for barnevernet.

Koronasituasjonen

Prop. 112 L (2019–2020)

Proposisjonen inneholder forslag om en midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19.

Kontakt

Barnevernsavdelingen

Telefon: 22 24 26 01
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen