Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår. Ansvaret og arbeidsoppgåvene til barnevernstyresmaktene er regulert i barnevernlova med forskrifter.

Svart/hvitt bilde av alvorlig tenåringsjente

Tiltak i barnevernet for ungdom over 18 år

Føremålet med å gi etterverntiltak for personar i aldersgruppa 18-23 år, er at ungdommane skal få naudsynt hjelp og støtte i overgangsfasen til sjølvstendige liv som vaksne.

Far øver med barn på sykling

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 % av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Jente med sommerhatt og shorts sitter på steinstrand

Ansvarsfordelinga i barnevernet

Barne- og likestillingsdepartementet har forvaltingsansvaret for barnevernlova, men er ikkje klageinstans i einskildsaker. Både kommunane og staten har oppgåver og ansvar på barnevernsområdet.

Aktuelt no

Betre psykisk helsehjelp for barn i barnevernet

09.01.2017: Regjeringa held fram å styrke innsatsen for dei mest utsette barn og unge. No vert det sett i gang fleire tiltak som skal gi raskare hjelp frå både barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien.

Kommunenes bruk av private aktører i barnevernet

24.10.2017: I et brev til Bufdir, med kopi blant annet til kommunene og fylkesmennene, går Barne- og likestillingsdepartementet gjennom bruken av private aktører i det kommunale barnevernet.

Historisk kompetanseløft i barnevernet

12.10.2017: Regjeringa føreslår over 80 millionar kroner til kompetanseheving i det kommunale barnevernet for å hjelpe barn i barnevernet tidlegare og betre.

Alle saker om Barnevern

Dokument

Brev:

Bruk av private aktører i barnevernet

24.10.2017: Departementet har vurdert om barnevernloven gir kommunen adgang til å overlate til private aktører å utøve oppgaver og myndighet som gjennom loven er lagt til barneverntjenesten.

Prop. 169 L

Endringer i barnevernloven

01.09.2017: Endringene skal bidra til å øke rettssikkerheten til barn og foreldre i barnevernssaker ved å bedre barneverntjenestens saksbehandling og styrke barneperspektivet i loven. Det foreslås blant annet å gi barn rett til nødvendige barneverntiltak og rett til medvirkning. Det foreslås lovendringer som skal bidra til bedre dokumentasjon i barnevernet.

Kontakt

Barnevernsavdelingen

Telefon: 22 24 26 01
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo