Høring NOU 2024: 13 Lov og frihet — Negativ sosial kontroll, æresmotivert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, psykisk vold og ufrivillig utenlandsopphold – juridiske problemstillinger og forslag til regelverksendringer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender herved NOU 2024: 13 Lov og frihet — Negativ sosial kontroll, æresmotivert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, psykisk vold og ufrivillig utenlandsopphold – juridiske problemstillinger og forslag til regelverksendringer på offentlig høring

Status: På høring

Høringsfrist: 28.10.2024

Vår ref.: 24/2430

Regjeringen Solberg oppnevnte 3. september 2021 et lovutvalg for å utrede de samlede juridiske problemstillingene i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold. Lovutvalget er en oppfølging av tiltak 21 i handlingsplanen «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)». Lovutvalget skulle i henhold til mandatet særlig vurdere om barn og unge som er utsatt for slike handlinger har et godt nok rettsvern, eller om det er behov for endringer i lovgivningen. Lovutvalget skulle også vurdere om fenomenene er tilstrekkelig regulert i norsk lov og om Norge oppfyller sine menneskerettslige forpliktelser på området.

Lovutvalget la fram sin utredning den 24. juni 2024. Den er tilgjengelig på regjeringens nettside: NOU 2024: 13 - regjeringen.no

Lovutvalget har blant annet lagt frem forslag innenfor følgende områder:

  • endringer i straffeloven, blant annet at bestemmelsene om mishandling i nære relasjoner gjøres bedre tilpasset særtrekk i æresvoldssaker. Videre at tvangsekteskap og barneekteskap inntas som utnyttelsesformål i bestemmelsen om menneskehandel (Hurdalsplattformen). Det foreslås også en strengere og mer omfattende bestemmelse om barneekteskap og at æresmotiv synliggjøres som en straffeskjerpende omstendighet.

 

  • tiltak og reguleringer i barneloven og barnevernsloven, blant annet at det skal legges vekt på om barnets rett til medvirkning og selvbestemmelse er alvorlig krenket når det vurderes om det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt.

 

  • tiltak før, under og etter et ufrivillig utenlandsopphold, blant annet reguleringer om utreiseforbud, oppholdstillatelse, fri rettshjelp og straff, og ettervern for risikoutsatte barn. Det foreslås også å synliggjøre at en yrkesutøver plikter å melde fra til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utsatt for skadelig utenlandsopphold.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet inviterer høringsinstansene til å vurdere

lovutvalgets utredning. Alle kan avgi høringsuttalelser. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende virksomheter eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

Departementet ber om at det angis til hvilken del eller kapittel i NOUen høringsuttalelsen knytter seg.

Fristen for å sende inn høringssvar er 28. oktober 2024.

Vi gjør oppmerksom på at uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på

regjeringens nettside. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for

høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Torill Melander Stene (e.f)

avdelingsdirektør                                              Lene Smith Walaas 

                                                                             seniorrådgiver 

 

Alle landets fylkeskommuner

Alle landets kommuner

Departementene

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstolsadministrasjonen

Politidistriktene

Statsforvalterne

Statsadvokatembetene

Universitetene og høyskolene

Akademikerne

Alternativ til Vold

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeiderpartiet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Bufetat region Midt-Norge

Bufetat region nord

Bufetat region sør

Bufetat region vest

Bufetat region øst

Bydelsmødre Norge

Care Norge

Caritas Norge

Datatilsynet

De fylkeskommunale ungdomsrådene

De kommunale ungdomsrådene

Dei nasjonale forskningsetiske komiteane

Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Helsingforskomité

Den norske kirke

Den Norske Turistforening

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Det Europeiske Wergelandsenteret

Det Jødiske Samfunn i Trondheim

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo

Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (NAST)

Dialogforum Østfold

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Diskrimineringsnemnda

Distriktssenteret

DIXI – ressurssenter i Oslo

Elevorganisasjonen

Erstatningsnemda for voldsofre

Etterretningstjenesten

Fagforbundet

Faktisk.no

Falstadsenteret

Flyktninghjelpen

FN-sambandet i Norge

Folkehelseinstituttet

Folkehøyskolerådet

Forbundet for transpersoner i Norge

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Forening for kjønnsforskning i Norge

Foreningen Mot Psykisk Vold

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvaret

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Frelsesarmeen

Fremskrittspartiet

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Fritt ord

Frivillighet Norge

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Gáldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter

Gatejuristen

Generaladvokaten

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helsedirektoratet

Hjelp Meg Stoppe Volden

Hjelpekilden

HL-senteret

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights service (HRS)

Høyre

ICJ-Norge

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Institutt for fredsforskning

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

Islamsk Råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

JussBuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkens Bymisjon

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Konfliktrådet

Kontoret for voldsoffererstatning

Kriminalomsorgsdirektoratet

Krisesentersekretariatet

Krisesentersekretariatet

Kristelig folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør – Sikt

Kvenlandsforbundet

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsgruppen av helsesykepleiere NSF

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Legeforeningen

Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret KUN

Longyearbyen lokalstyre

Mannsforum

Mediebedriftenes landsforening

Medietilsynet

Menneskerettsalliansen

Mental Helse Ungdom

Miljøpartiet De grønne

Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR)

Muslimsk Dialognettverk

Nansen Fredssenter

Narviksenteret

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning - NOKUT

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nordlandsforskning

Norges forskningsråd

Norges Frivilligsentraler

Norges handikapforbund

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Juristforbund

Norges Kristne Råd

Norges kvinne- og familieforbund

Norges kvinnelobby

Norges Politilederlag

Norges Røde Kors

Norid

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Barneversamband

Norsk Folkehjelp

Norsk forening for kriminalreform - KROM

Norsk helsenett AS

Norsk Innvandrerforum

Norsk kulturråd

Norsk kvinnesaksforening

Norsk lektorlag

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk presseforbund

Norsk psykiatrisk forening

Norsk redaktørforening

Norsk Rettsmedisinsk Forening

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk senter for utvekslingssamarbeid – Norec

Norsk Tollerforbund

Norsk utenrikspolitisk institutt

Norske kvinnelige akademikere

Norske Kvinners Sanitetsforening

Nye SOS Rasisme

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Oslo Queer

Parat

Pasient- og brukerombudene

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Politiets fellesforbund

Politiets fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste

Politiets utlendingsenhet

Politihøgskolen

Politijuristene

Psykologforeningen

Raftostiftelsen

Redd Barna

REFORM ressurssenter for menn

Regelrådet

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Midt

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Nord

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Vest

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Øst

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sør

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner (MiRA)

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rødt

Salam

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn

Samenes Folkeforbund

Sametinget

Samisk høgskole

Samora

Sekretariatet for konfliktrådene

Seksualpolitisk nettverk for ungdom

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for seksuelt misbrukte menn

Senterpartiet

Sex og Politikk

Simula Research Laboratory

Sivil klareringsmyndighet

Sivilombudet

Skeiv ungdom for mangfold mot diskriminering

Skeiv verden

Skolelederforbundet

Skolenes Landsforbund

Sosialistisk Venstreparti

Spillhuset.com

Språkrådet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Statistisk sentralbyrå

Statped

Statsadvokatenes forening

Statsforvalterens fellestjenester

Stiftelsen 10. august

Stiftelsen Arkivet

Stiftelsen Fargespill

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep - FMSO

Stine Sofie Stiftelse

Stopp Diskrimineringen

Stopp hatprat

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte

Sysselmesteren på Svalbard

Taternes landsforening

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tolletaten

UNICEF-komiteen i Norge

UNIO

Universitets- og høyskolerådet

Universitetssenteret på Svalbard

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Utrop

Venstre

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)