NOU 2024: 13

Lov og frihet — Negativ sosial kontroll, æresmotivert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, psykisk vold og ufrivillig utenlandsopphold – juridiske problemstillinger og forslag til regelverksendringer

Hovedformålet med lovutvalget om negativ sosial kontroll har vært å vurdere om lovgivningen gir barn og unge som er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, psykisk vold og ufrivillig utenlandsopphold et godt nok rettsvern, eller om det er behov for endringer i lovgivningen. Utvalget foreslår en rekke regelverksendringer i blant annet straffeloven, barnevernsloven og utlendingsloven. Annen lovgivning som berøres av utvalgets forslag er blant annet barnelova, passloven, straffeprosessloven og integreringsloven. Til sammen vil forslagene bidra til et mer treffsikkert vern mot alvorlige krenkelser av individets fysiske og psykiske integritet og en klargjøring av regelverket for hjelpeapparatet.

Les dokumentet