Ønsker bred høring om lovforslagene om negativ sosial kontroll

Denne uka leverte lovutvalget om negativ sosial kontroll sin utredning, NOU 2024:13 Lov og frihet. Nå skal forslagene på høring.

– Det er en grunnleggende verdi i Norge at alle skal leve frie, trygge liv, uten å bli utsatt for negativ sosial kontroll, vold eller tvang. Slik er det ikke i dag. Vi vet at mennesker, spesielt unge kvinner, blir utsatt for dette i uakseptable former. Forslaget til lovutvalget kan bidra et bedre regelverk, særlig knyttet til ærsmotiv som et straffeskjerpende moment og bedre beskyttelse mot ufrivillig utenlandsopphold for barn, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Lovutvalget foreslår endringer på flere områder. Det er disse som nå skal ut på høring. De vil blant annet endre straffeloven for å tilpasse æresvoldsaker, regulere barneloven og barnevernsloven, og endre tiltakene før, under og etter ufrivillige utlandsopphold.

– Nå sender vi dette på høring, og vil vurdere om loven bør endres for å bedre ivareta barn, unge kvinner og menn som blir utsatt for dette. Jeg håper flest mulig vil delta, gi sin mening om forslagene, og bidra til et bredere bilde på dette viktige problemet, sier Brenna.

Lovutvalget har særlig vurdert om barn og unge som er utsatt for negativ sosial kontroll har et godt nok rettsvern, eller om det er behov for endringer i lovgivningen.

De har blant annet lagt frem forslag innenfor følgende områder:

  • endringer i straffeloven, blant annet at bestemmelsene om mishandling i nære relasjoner gjøres bedre tilpasset særtrekk i æresvoldssaker. Videre at tvangsekteskap og barneekteskap inntas som utnyttelsesformål i bestemmelsen om menneskehandel. Det foreslås også en strengere og mer omfattende bestemmelse om barneekteskap og at æresmotiv synliggjøres som en straffeskjerpende omstendighet.
  • tiltak og reguleringer i barneloven og barnevernsloven, blant annet at det skal legges vekt på om barnets rett til medvirkning og selvbestemmelse er alvorlig krenket når det vurderes om det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt.
  • tiltak før, under og etter et ufrivillig utenlandsopphold, blant annet reguleringer om utreiseforbud, oppholdstillatelse, fri rettshjelp og straff, og ettervern for risikoutsatte barn. Det foreslås også å synliggjøre at en yrkesutøver plikter å melde fra til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utsatt for skadelig utenlandsopphold.

Fristen for å levere høringssvar er 28. oktober 2024.