Mottok utredning fra Lovutvalget om negativ sosial kontroll

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna mottok utredning fra Lovutvalget om negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.

– Det er en grunnleggende verdi i Norge at alle skal leve frie, trygge liv, uten å bli utsatt for negativ sosial kontroll, vold eller tvang. Slik er det ikke i dag. Vi vet at mennesker, spesielt unge kvinner, blir utsatt for dette i uakseptable former. Lovverket er en viktig del av det brede spekteret med tiltak som skal beskytte retten til frihet og trygghet fra negativ sosial kontroll. Jeg er åpen for alle gode forslag for at ingen skal måtte leve et liv i frykt, og ser frem til å sette meg inn i denne utredningen, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna mottar utredning fra Lovutvalget om negativ sosial kontroll
Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovutvalget har sett på de juridiske problemstillingene i saker som gjelder negativ sosial kontroll og i hvilken grad det gir et godt nok rettsvern for utsatte, eller om det er behov for endringer i lovgivningen.

– Det handler om å kjempe for folks grunnleggende rettigheter. Med utvalgets rapport kan vi bedre vurdere om regelverket vårt treffer godt nok, blant annet om æresmotiv bør tas inn som et straffeskjerpende moment i lovverket, og hvordan vi kan hindre at barn utsettes for ufrivillig utenlandsopphold, sier Brenna.

Vurderer endringer i lovgivningen

Utvalget har særlig hatt som oppgave å vurdere behovet for begrepsavklaringer og klargjøring av særlovgivning, regulering av psykisk vold og æresmotiv samt styrking av rettsvernet for barn og unge som er ufrivillig etterlatt i utlandet.

I tillegg har utvalget vurdert om æresvold skal omfattes av straffeloven, og slik sikre at det totale kontrollregimet ofre utsettes for kan vektlegges i vurdering av straffespørsmålet.

– Gjennom arbeidet har vi jobbet oss gjennom et bredt kunnskapsgrunnlag både empirisk og juridisk. Jeg mener vi har kommet frem til viktige avklaringer og forslag som vil styrke rettsvernet for barn og unge. Blant annet kommer vi med konkrete forslag til endringer i straffeloven og barnevernsloven og avklaringer knyttet til begrepet negativ sosial kontroll, sier utvalgets leder Henriette Sinding Aasen.

Det er lagt opp til at lovutvalgets utredning sendes på fire måneders høring. Oppfølging av utredningen vil bli vurdert inn i arbeidet med ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll som, etter planen, legges frem våren 2025.

Lovutvalget settes ned for å få utredet de samlede juridiske problemstillingene i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold. Det skal avklares om gjeldende regelverk gir et tilstrekkelig godt rettsvern for utsatte, eller om det er behov for endringer/ytterligere regulering. Utvalget skal komme med konkrete anbefalinger og eventuelle forslag til regelverksendringer.

Utvalget skal også gjennomføre en helhetlig gjennomgang av forholdet mellom norsk lovgivning og internasjonale rettighetsavtaler som Norge er bundet av med betydning for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Lovutvalget skal kartlegge hovedtrekkene av de folkerettslige forpliktelsene på området og vurdere om Norge i tilstrekkelig grad oppfyller menneskerettslige forpliktelser på området, og eventuelt komme med konkrete anbefalinger og forslag til regelverksendringer.

Professor Henriette Sinding Aasen (utvalgsleder)
Forsker og politiker Halima El Abassi
Statsadvokat Rudolf Christoffersen
Advokat Cecilia Dinardi
Embetsleder/førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland
Forsker Jon Horgen Friberg
Postdoktor Mona Martnes
Professor Jon Petter Rui

Nett-tv Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna mottar utredning fra Lovutvalget om negativ sosial kontroll

Se sendingen her

Se sendingen her