Historisk arkiv

Saksgang: Ny barnevernslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Formålet med ny barnevernslov er å få en mer tilgjengelig lov tilpasset dagens samfunn. Ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Loven skal avløse lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

Følg saken

 • 09.04.2021

  Styrker rettssikkerheten for barn og foreldre

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Kompetansekrav, mer forebygging, økte krav til dokumentasjon og begrunnelser, og mer styring og ledelse lokalt. Barns rettigheter styrkes og samværsreglene endres i tråd med føringer fra Høyesterett og den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD. Det er hovedgrepene i forslag til ny barnevernslov. Målet er å sikre økt rettssikkerhet for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.

 • 09.04.2021

  Prop. 133 L (2020–2021) - Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til ny barnevernslov. Gjeldende barnevernlov er snart 30 år gammel, og formålet med ny barnevernslov er å få en mer tilgjengelig lov tilpasset dagens samfunn. Ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Loven skal avløse lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 07.04.2021

  Pressemøte om regjeringens forslag til ny barnevernslov

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Fredag 9. april kl. 13.30 presenterer barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) forslaget. Gjeldende barnevernlov er snart 30 år gammel, og formålet med ny barnevernslov er å få en mer tilgjengelig lov som er bedre tilpasset dagens samfunn. Ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats.

 • 04.04.2019

  Barnas beste i sentrum

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet sender nå forslag til en ny barnevernslov på høring. Målet med den nye loven er å sette barnas behov i sentrum, bidra til bedre faglig arbeid og styrke rettssikkerheten for barn og foreldre. Gjeldende barnevernlov er over 25 år gammel, og det trengs en mer tilgjengelig lov som er bedre tilpasset dagens samfunn.

 • 04.04.2019

  Høring - forslag til ny barnevernslov

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Forslaget er en oppfølging av NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.08.2019

 • 07.11.2016

  Barnevernlovutvalgets forslag til ny barnevernslov på høring

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen sender i dag NOU 2016:16 med forslag til ny barnevernslov på høring. Barnevernlovutvalget overleverte sin offentlige utredning til barne- og likestillingsminister Solveig Horne 29. september.

 • 07.11.2016

  Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnevernslovutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 28. november 2014 og leverte sin innstilling 29. september i år. Utvalget har foretatt en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven og har i tillegg vurdert noen nærmere angitte temaer. Utvalget har kommet med forslag til en ny barnevernslov.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 30.01.2017

 • 29.09.2016

  Forslag til ny barnevernslov overlevert barneministeren

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottok i dag en offentlig utredning om barnevernsloven. Utvalget har vurdert hvordan loven kan forenkles og bli mer tidsriktig.

 • 29.09.2016

  NOU 2016: 16 - Ny barnevernslov

  NOU | Barne- og familiedepartementet

  Barnevernslovutvalget ble oppnevnt 28. november 2014, og ble gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger. Målet med gjennomgangen av barnevernloven har vært å bedre rettssikkerheten for barn og skape et mer tilgjengelig og forståelig regelverk. Utvalget har lagt stor vekt på at det har skjedd en betydelig rettslig utvikling i form av et styrket menneskerettighetsvern for barn, men også for foreldre og andre familiemedlemmer i tiden etter gjeldende lov ble forberedt på 1980-tallet og vedtatt i 1992. En ny og moderne barnevernslov bør være rettighetsbasert, og barnet må være hovedpersonen i loven.

 • 28.11.2014

  Lovutvalg nedsatt

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Fredag 28. november 2014 ble det satt ned et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles. Dagens regelverk er usammenhengende og lite oversiktlig. I tillegg er det behov for å gjøre loven mer tidsriktig. Målet med gjennomgangen av barnevernloven er å bedre rettsikkerheten for barna og skape et mer forståelig lovverk.

 • 16.09.2014

  Starter arbeidet med ny barnevernlov

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Det nedsettes et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven fra 1992 kan forenkles.