Historisk arkiv

Lovutvalg nedsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fredag 28. november 2014 ble det satt ned et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles. Dagens regelverk er usammenhengende og lite oversiktlig. I tillegg er det behov for å gjøre loven mer tidsriktig. Målet med gjennomgangen av barnevernloven er å bedre rettsikkerheten for barna og skape et mer forståelig lovverk.

– Jeg er glad for at vi nå har fått et lovutvalg som skal vurdere hvordan barnevernloven bør utformes for å ivareta barnets beste, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Barnevernet møter barn og familier med stadig mer sammensatte og komplekse utfordringer, og det er sentralt hvordan barnevernet utfører sine oppgaver.

‒ Jeg er opptatt av rettsikkerheten til barn og deres familier i barnevernet, ikke minst med tanke på at det offentlige kan gripe inn med tvang i enkeltpersoners privatliv. For å sikre barnets beste må vi ha et mer oversiktlig og tilgjengelig regelverk. Loven må være enkel å forstå for de som skal bruke den: barneverntjenesten, barna og familien selv, sier statsråden. 

I tillegg til forenkling av barnevernloven fra 1992, skal utvalget se på områder som:

 • Tidsriktig barnevernlov
 • Barnevernets ansvarsområde
 • Forebyggende arbeid
 • Prinsippene i barnevernet
 • Partsrettigheter og samvær
 • Eventuell rettighetsfesting

Trude Haugli skal lede utvalget. Hun er jurist og har lang og bred erfaring i barnerettslige spørsmål, både gjennom forskning, undervisning og i praksis. Hun er nå tilsatt som dekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

‒ Barnevernet utgjør en viktig del av samfunnets sikkerhetsnett for barn. Barnevernlovgivningen må ivareta ulike hensyn og interesser, og likevel skal hensynet til barna komme i første rekke. Mandatet til utvalget er å ta stilling til mange av de vanskelige spørsmålene som har vært debattert de siste årene og fremme forslag til en ny, tidsriktig barnevernlov. Det blir et krevende, men meningsfylt arbeid, sier Haugli.

Utvalget skal levere sin utredning innen 15. august 2016.

Lovutvalget som skal gjennomgå barnevernloven består av:

 1. Trude Haugli, professor, Tromsø, leder
 2. Christian Børge Sørensen, fylkesnemndsleder, Stavanger, medlem
 3. Frode Lauareid, KS-advokat, Kongsberg, medlem
 4. Cecilia Dinardi, advokatfullmektig, Oslo, medlem
 5. Wenche Dahl Elde, advokat/seniorrådgiver, Oslo, medlem
 6. Arne Birger Krokeide, advokat, Gjøvik, medlem
 7. Berit Roll Elgsaas, seniorrådgiver, Drammen, medlem

Her kan du lese om mandatet til lovutvalget (intern lenke).

Her kan du laste ned mandatet som PDF.Trude Haugli leder utvalget som skal gjennomgå barnevernloven (Foto: UiT)