NOU 2016: 16

Ny barnevernslov — Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Barnevernslovutvalget ble oppnevnt 28. november 2014, og ble gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger. Målet med gjennomgangen av barnevernloven har vært å bedre rettssikkerheten for barn og skape et mer tilgjengelig og forståelig regelverk. Utvalget har lagt stor vekt på at det har skjedd en betydelig rettslig utvikling i form av et styrket menneskerettighetsvern for barn, men også for foreldre og andre familiemedlemmer i tiden etter gjeldende lov ble forberedt på 1980-tallet og vedtatt i 1992. En ny og moderne barnevernslov bør være rettighetsbasert, og barnet må være hovedpersonen i loven.

Les dokumentet

Følg saken Saksgang: Ny barnevernlov

 • Prop. 84 L (2019–2020) - Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer i barnevernloven som skal bidra til å styrke rettssikkerheten til barn og foreldre gjennom riktigere hjelp og bedre beskyttelse. Det foreslås blant annet å utvide aldersgrensen for rett til ettervern til 25 år, å innføre samtaleprosess som en alternativ prosessform i fylkesnemndene og å innføre krav om årlig rapportering til kommunestyret om tilstanden i barnevernstjenesten.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Barnas beste i sentrum

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet sender nå forslag til en ny barnevernslov på høring. Målet med den nye loven er å sette barnas behov i sentrum, bidra til bedre faglig arbeid og styrke rettssikkerheten for barn og foreldre. Gjeldende barnevernlov er over 25 år gammel, og det trengs en mer tilgjengelig lov som er bedre tilpasset dagens samfunn.

 • Vil heve aldersgrensa for rett til ettervern i barnevernet til 25 år

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa vil i høyringsnotatet til ny barnevernslov foreslå å utvide retten til ettervern i barnevernet frå 23 til 25 år. Det vert også foreslått å tydeleggjere at retten til ettervern gjeld dei som har eit særleg behov for hjelp frå barnevernet til ein god overgang til vaksenlivet.

 • Endringer i barnevernloven fra 1. juli

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Flere endringer i barnevernloven skal gi bedre hjelp til barn og familier i barnevernet. Barns medvirkning blir styrket, og barnevernets oppfølging av barn og foreldre skal bli bedre.

 • Barnevernlovutvalgets forslag til ny barnevernslov på høring

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen sender i dag NOU 2016:16 med forslag til ny barnevernslov på høring. Barnevernlovutvalget overleverte sin offentlige utredning til barne- og likestillingsminister Solveig Horne 29. september.

 • Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnevernslovutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 28. november 2014 og leverte sin innstilling 29. september i år. Utvalget har foretatt en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven og har i tillegg vurdert noen nærmere angitte temaer. Utvalget har kommet med forslag til en ny barnevernslov.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 30.01.2017

 • Forslag til ny barnevernslov overlevert barneministeren

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottok i dag en offentlig utredning om barnevernsloven. Utvalget har vurdert hvordan loven kan forenkles og bli mer tidsriktig.

 • NOU 2016: 16 - Ny barnevernslov

  NOU | Barne- og familiedepartementet

  Barnevernslovutvalget ble oppnevnt 28. november 2014, og ble gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger. Målet med gjennomgangen av barnevernloven har vært å bedre rettssikkerheten for barn og skape et mer tilgjengelig og forståelig regelverk. Utvalget har lagt stor vekt på at det har skjedd en betydelig rettslig utvikling i form av et styrket menneskerettighetsvern for barn, men også for foreldre og andre familiemedlemmer i tiden etter gjeldende lov ble forberedt på 1980-tallet og vedtatt i 1992. En ny og moderne barnevernslov bør være rettighetsbasert, og barnet må være hovedpersonen i loven.

 • Nett-tv: Overlevering av forslag til ny barnevernslov

  Artikkel | Barne- og familiedepartementet

  Se opptaket av overleveringen, som fant sted torsdag 29. september.

 • Lovutvalg nedsatt

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Fredag 28. november 2014 ble det satt ned et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles. Dagens regelverk er usammenhengende og lite oversiktlig. I tillegg er det behov for å gjøre loven mer tidsriktig. Målet med gjennomgangen av barnevernloven er å bedre rettsikkerheten for barna og skape et mer forståelig lovverk.

 • Starter arbeidet med ny barnevernlov

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Det nedsettes et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven fra 1992 kan forenkles.