Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnevernslovutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 28. november 2014 og leverte sin innstilling 29. september i år. Utvalget har foretatt en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven og har i tillegg vurdert noen nærmere angitte temaer. Utvalget har kommet med forslag til en ny barnevernslov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.01.2017

Vår ref.: 16/2961

Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

Barnevernslovutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 28. november 2014 og leverte sin innstilling 29. september i år. Utvalget har foretatt en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven og har i tillegg vurdert noen nærmere angitte temaer. Utvalget har kommet med forslag til en ny barnevernslov.

Utvalget har en rekke forslag for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet og for å skape et mer forståelig regelverk. Blant annet foreslås en ny struktur i loven.  Lovforslaget skal være bedre tilpasset dagens samfunns- og familiebilde. Utvalget har vurdert hvordan faglige prinsipper i barnevernet kan komme til uttrykk i loven, og foreslår en ny overordnet bestemmelse om barnets rett til omsorg og beskyttelse og prinsippet om barnets beste. Videre foreslår utvalget å styrke barns medvirkning, lovfeste krav til dokumentasjon og gjøre endringer i regler om partsrettigheter og samvær. Utvalget tilrår at barnevernloven blir en rettighetslov ved å lovfeste at barnet har rett til nødvendige tjenester og tiltak når lovens vilkår er oppfylt. Utvalget foreslår også å styrke oppfølgingen av foreldre når barnet ikke kan bo hjemme, og flere grep for å bedre private parters rettsikkerhetved fylkesnemndsbehandlingen.

Utvalget har også forslag som omhandler barneverntjenestens ansvarsområde. Utvalget foreslår blant annet. at barneverntjenesten skal være tilgjengelige til enhver tid for gjennomgang av meldinger om bekymring for barn. Det foreslås lovfestet at kommunen har ansvar for å fremme gode oppvekstsvilkår for barn og sørge for at kommunens tjenestetilbud rettet mot barn og familier er samordnet. Utvalget har også et eget kapittel i utredningen om samarbeid og ansvarsforhold mellom psykisk helsevern og barnevern når barn har sammensatte behov.

Dette er ikke en uttømmende liste over utvalgets forslag, og det henvises til NOUen for en fullstendig oversikt.

Andre pågående utredninger og arbeid i departementet

Utvalgets mandat var avgrenset mot andre pågående utredninger, som ansvarsfordelingen mellom stat og kommune. Det vises til at departementet 17. mars i år sendte på høring et forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. Høringsfristen gikk ut 10. juni. Som en oppfølging av dette arbeidet tar departementet sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget i løpet av våren 2017.

Barnevernlovutvalget skulle heller ikke vurdere om saker etter barneloven og barnevernloven skal samles i ett avgjørelsesorgan. Disse spørsmålene behandles av et utvalg som er nedsatt for å utrede særdomstoler for barne- og familiesaker og forvaltningsdomstol for utlendingssaker (Særdomstolutvalget). Særdomstolutvalget skal levere sin innstilling på nyåret 2017.

Departementet sendte 6. oktober i år på høring et forlag til endringer i opplysningsplikten til barnevernet. Høringsnotatet inneholder forslag til endringer både i barnevernloven § 6-4 og tilsvarende bestemmelser om opplysningsplikt til barnevernet i andre lover. Hovedformålet med forslagene er å klargjøre og forenkle bestemmelsene om opplysningsplikt slik at de skal bli lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten. Også barnevernlovutvalget er opptatt av at reglene om opplysningsplikt bør forenkles og klargjøres. Utvalgets forslag til regler om opplysningsplikt har flere likhetstrekk med departementets forslag som er på høring, både i innhold og utforming. Departementet ber på denne bakgrunn om at tilbakemeldinger og synspunkter som gjelder opplysningsplikten til barnevernet formidles i tilknytning til det høringsnotatet departementet allerede har sendt på høring. Høringsfristen på forslaget til endringer i opplysningsplikten til barnevernet er 6. desember i år.

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 31. august i år på høring forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Høringsfristen gikk ut 2. november. Barnevernlovutvalget har i tråd med mandatet foretatt en strukturell, tekniske og språklige forenkling av dagens barnevernlov, herunder kapittel 5A om omsorgssentre. Utvalget ble ikke bedt om å vurdere om omsorgssentrene skal reguleres i barnevernloven eller en egen lov. Departementet arbeider nå med å oppsummere uttalelsene til høringsnotatet om ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, og vil i denne forbindelse vurdere om forslaget skal følges opp med en lovproposisjon.

Hva høringsinstansene særlig bør vurdere

Vi ber høringsinstansene vurdere strukturen i forslaget til ny lov, de enkelte lovforslag, samt vurdere den samlede virkningen for barn, foreldre og barnevernet. På grunn av utredningens omfang, ber vi om at høringsuttalelsene, i den grad det er mulig, følger kapittelinndelingen i NOUen.

Barnevernslovutvalget har kommet med forslag som vil få økonomiske og administrative konsekvenser. Utvalget har ikke gitt konkrete anslag for de merutgiftene eller innsparingene forslagene medfører. Vi ber særskilt om høringsinstansenes vurderinger av de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene.

Hvordan gi høringsuttalelse

NOUen er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på vedlagte høringslisten.

Fristen til å komme med innspill til NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse er satt til 30. januar 2017.

Med hilsen                                                                       

Kjetil Moen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Mette Solum

                                                                                          avdelingsdirektør

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

 • Alle departementer
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bufetat, region Midt- Norge
 • Bufetat, region Nord
 • Bufetat, region Sør
 • Bufetat, region Vest
 • Bufetat, region Øst
 • Barneombudet 
 • Datatilsynet
 • Fylkesmennene
 • Helsedirektoratet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Krisesentersekretariatet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt
 • Norges forskningsråd (NFR)
 • NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Nord universitetet
 • Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Politidirektoratet
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP)
 • Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU) 
 • Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
 • Regjeringsadvokaten
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Statens barnehus Oslo
 • Statens barnehus Bergen
 • Statens barnehus Hamar
 • Statens barnehus Stavanger
 • Statens barnehus Kristiansand
 • Statens barnehus Tromsø,
 • Statens barnehus Bodø,
 • Statens barnehus Ålesund
 • Statens barnehus Sandefjord
 • Statens helsetilsyn
 • Statlige høgskoler
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Trygderetten
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Vid vitenskapelige høgskole
 • VOX – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

 

 • Domstolsadministrasjonen 
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Sivilombudsmannen
 • Alle landets fylkeskommuner
 • Alle landets kommuner
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Abelia
 • Akademikerne
 • Antirasistisk senter
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • BAR - Barn av rusmisbrukere
 • Batteriet Oslo - sekretariat for samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Den norske jordmorforeningen
 • Den norske legeforeningen
 • Den norske tannlegeforeningen
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Forandringsfabrikken
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)
 • Forum for Barnekonvensjonen
 • Ideelt barnevernsforum
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens bymisjon – Oslo og Bergen
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Krisesentersekretariatet
 • Kristne friskolers forbund
 • Landets pasient- og brukerombud
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsgruppen av helsesøstre
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsorganisasjonen for romanifolket
 • Lærernes yrkesforbund
 • Mental helse ungdom
 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn 
 • Norsk Innvandrerforum 
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norges Røde Kors Ungdom
 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norsk barnevernsamband
 • Norske fag- og friskolers landsforbund
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk lektorlag
 • Norsk montesorriforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis (Atferdssenteret)
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk tannpleierforening
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
 • Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Private barnehagers landsforbund
 • Press – Redd Barna Ungdom
 • Redd Barna
 • Rådet for psykisk helse
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Stiftelsen Fontene –
 • Stiftelsen Kirkens familievern
 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Taternes landsforening
 • Unge Duer
 • Uni Research Hovedkontor
 • UNICEF Norge
 • UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsforbundet
 • Velferdsalliansen
 • Voksne for barn
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Følg saken

 • 09.04.2021

  Styrker rettssikkerheten for barn og foreldre

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Kompetansekrav, mer forebygging, økte krav til dokumentasjon og begrunnelser, og mer styring og ledelse lokalt. Barns rettigheter styrkes og samværsreglene endres i tråd med føringer fra Høyesterett og den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD. Det er hovedgrepene i forslag til ny barnevernslov. Målet er å sikre økt rettssikkerhet for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.

 • 09.04.2021

  Prop. 133 L (2020–2021) - Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til ny barnevernslov. Gjeldende barnevernlov er snart 30 år gammel, og formålet med ny barnevernslov er å få en mer tilgjengelig lov tilpasset dagens samfunn. Ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Loven skal avløse lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 07.04.2021

  Pressemøte om regjeringens forslag til ny barnevernslov

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Fredag 9. april kl. 13.30 presenterer barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) forslaget. Gjeldende barnevernlov er snart 30 år gammel, og formålet med ny barnevernslov er å få en mer tilgjengelig lov som er bedre tilpasset dagens samfunn. Ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats.

 • 04.04.2019

  Barnas beste i sentrum

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet sender nå forslag til en ny barnevernslov på høring. Målet med den nye loven er å sette barnas behov i sentrum, bidra til bedre faglig arbeid og styrke rettssikkerheten for barn og foreldre. Gjeldende barnevernlov er over 25 år gammel, og det trengs en mer tilgjengelig lov som er bedre tilpasset dagens samfunn.

 • 04.04.2019

  Høring - forslag til ny barnevernslov

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Forslaget er en oppfølging av NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.08.2019

 • 07.11.2016

  Barnevernlovutvalgets forslag til ny barnevernslov på høring

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen sender i dag NOU 2016:16 med forslag til ny barnevernslov på høring. Barnevernlovutvalget overleverte sin offentlige utredning til barne- og likestillingsminister Solveig Horne 29. september.

 • 07.11.2016

  Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnevernslovutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 28. november 2014 og leverte sin innstilling 29. september i år. Utvalget har foretatt en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven og har i tillegg vurdert noen nærmere angitte temaer. Utvalget har kommet med forslag til en ny barnevernslov.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 30.01.2017

 • 29.09.2016

  Forslag til ny barnevernslov overlevert barneministeren

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottok i dag en offentlig utredning om barnevernsloven. Utvalget har vurdert hvordan loven kan forenkles og bli mer tidsriktig.

 • 29.09.2016

  NOU 2016: 16 - Ny barnevernslov

  NOU | Barne- og familiedepartementet

  Barnevernslovutvalget ble oppnevnt 28. november 2014, og ble gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger. Målet med gjennomgangen av barnevernloven har vært å bedre rettssikkerheten for barn og skape et mer tilgjengelig og forståelig regelverk. Utvalget har lagt stor vekt på at det har skjedd en betydelig rettslig utvikling i form av et styrket menneskerettighetsvern for barn, men også for foreldre og andre familiemedlemmer i tiden etter gjeldende lov ble forberedt på 1980-tallet og vedtatt i 1992. En ny og moderne barnevernslov bør være rettighetsbasert, og barnet må være hovedpersonen i loven.

 • 28.11.2014

  Lovutvalg nedsatt

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Fredag 28. november 2014 ble det satt ned et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles. Dagens regelverk er usammenhengende og lite oversiktlig. I tillegg er det behov for å gjøre loven mer tidsriktig. Målet med gjennomgangen av barnevernloven er å bedre rettsikkerheten for barna og skape et mer forståelig lovverk.

 • 16.09.2014

  Starter arbeidet med ny barnevernlov

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Det nedsettes et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven fra 1992 kan forenkles.