Historisk arkiv

Forslag til ny barnevernslov overlevert barneministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottok i dag en offentlig utredning om barnevernsloven. Utvalget har vurdert hvordan loven kan forenkles og bli mer tidsriktig.

Utvalget ble satt ned i november 2014, og har blant annet vurdert barnevernets ansvarsområde, forebyggende arbeid, prinsippene i barnevernet, tidsriktig barnevernslov samt partsrettigheter og samvær.

– For å sikre barnets beste må vi ha et mer oversiktlig og tilgjengelig lovverk. Jeg har spesielt merket meg at barns rettigheter er styrket i forslaget, og at utvalget tydeliggjør kommunenes ansvar for å legge til rette for et trygt oppvekstmiljø for barn, sier barneministeren. Utredningen vil bli sendt på høring.

Les NOU 2016: 16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til beskyttelse. 


Utvalget foreslår blant annet:

  • at ny barnevernslov tar utgangspunkt i barnet som et individ med selvstendige rettigheter. Barnets rettigheter styrkes, blant annet gjennom utvidet rett til medvirkning.
  • en ny overordnet bestemmelse som slår fast at barn har rett til omsorg og beskyttelse til enhver tid. Barnet bør vokse opp i trygghet, kjærlighet og forståelse, og helst i egen familie.
  • en ny struktur i loven. Rettigheter for barn skal komme først.
  • at prinsippet om barnets beste utvides i forhold til gjeldende lov. Barnets beste skal være det avgjørende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser etter loven som berører barn.
  • at barnevernstjenestens krav om å følge opp barn og foreldre styrkes.
  • å tydeliggjøre ansvar og samarbeid mellom barnevern og psykisk helse.
  • en egen bestemmelse i barnevernsloven hvor det fremgår at det er  adgang til å nekte partene  innsyn i dokumenter dersom dette kan medføre skade eller fare for barnet eller andre.
  • å lovfeste at barn har rett til nødvendige barnevernstjenester når lovens vilkår er oppfylt.
  • at kommunen får plikt til å samordne det kommunale tjenestetilbudet rettet mot alle barn.

Se sendingen fra pressekonferansen.

 

Utvalgsleder Christian Børge Sørensen og statsråd Solveig Horne.
Utvalgsleder Christian Børge Sørensen og statsråd Solveig Horne. Foto: BLD