Historisk arkiv

Starter arbeidet med ny barnevernlov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Det nedsettes et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven fra 1992 kan forenkles.

Loven og forskrifter har blitt endret en rekke ganger og regelverket fremstår derfor som usammenhengende og lite oversiktlig. Dette vil bedre rettsikkerheten for barna og gjøre loven mer tilgjengelig.

– Jeg er opptatt av rettsikkerheten til barn og deres familier i barnevernet, ikke minst med tanke på at det offentlige kan gripe inn med tvang i enkeltpersoners privatliv. For å sikre barnets beste må vi ha et mer oversiktlig og tilgjengelig regelverk, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. 

Barnevernet møter barn og familier med stadig mer sammensatte og komplekse utfordringer, og det er sentralt hvordan barnevernet utfører sine oppgaver. For å ivareta barnets beste må loven være enkel å forstå for de som skal bruke den: barneverntjenesten, barna og familien selv. 

I tillegg til forenkling av loven skal utvalget se på:

  • Barnevernets ansvarsområde
  • Forebyggende arbeid
  • Prinsippene i barnevernet
  • Tidsriktig barnevernlov
  • Partsrettigheter og samvær
  • Eventuell rettighetsfesting 

Tidsriktig barnevernlov - nye familiemønstre og økt globalisering

Det har vært store endringer i familiemønstre siden den nåværende loven ble vedtatt i 1992.

– Bare 19 prosent av barn og unge i barnevernet har foreldre som bor sammen – mot 75 prosent i befolkningen for øvrig. Det vil si at mange barn tilbringer mye tid med samværsforeldre, eller at barna har delt fast bosted. Barnevernloven må tilpasses samfunnsutviklingen, sier Horne. 

Utvalget skal blant annet se på muligheten for å fastsette tvangstiltak ovenfor samværsforeldre og identifisere og utrede problemstillinger i skjæringspunktet mellom barneloven og barnevernloven. I tillegg fører økt globalisering og migrasjon til at stadig flere barn har tilknytning til flere land enn Norge. Utvalget skal derfor vurdere barnevernets ansvar når barn med tiltak fra barnevernet har sterk tilknytning til andre land. 

Barnevernets ansvarsområde

– Det er utfordringer knyttet til hva som er barnevernets samfunnsoppdrag, og hva som skal være barnevernets prioriterte oppgaver. Grenseoppgangen mellom barnevernets og andre instansers ansvar kan også være uklar, sier barneministeren. – Det blir derfor viktig å vurdere hva som skal være barnevernets kjerneoppgaver og ansvar. 

Rettighetsfesting 

Flere offentlige utvalg har vurdert om det bør innføres en rett til de tjenestene og tiltakene som omfattes av barnevernloven. Regjeringen har ikke tatt stilling til om barnevernsloven skal bli en rettighetslov, men ønsker at lovutvalget utreder hvordan en slik rettighetsfesting eventuelt kan reguleres i barnevernsloven.

– Det har ikke vært gjort en slik vurdering eller utredning av et lovutvalg tidligere, og dette vil gi regjeringen et bedre beslutningsgrunnlag, sier statsråd Solveig Horne.

Barnevernsproffer fra Forandringsfabrikken fortalte Solveig Horne hva som burde endres med barnevernloven.