Historisk arkiv

Barnevernlovutvalgets forslag til ny barnevernslov på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen sender i dag NOU 2016:16 med forslag til ny barnevernslov på høring. Barnevernlovutvalget overleverte sin offentlige utredning til barne- og likestillingsminister Solveig Horne 29. september.

– Det er en omfattende utredning om ny barnevernslov som nå sendes på høring. Utvalget har mange forslag som skal styrke rettssikkerheten til barn og foreldre i barnevernssaker. Utvalget foreslår en barnevernlov som er mer tidsriktig og bedre tilpasset ulike familiemønstre og et flerkulturelt samfunn. For å sikre barnas beste må vi ha et forståelig, oversiktlig og tilgjengelig lovverk, sier Horne. 

Utvalget foreslår en ny overordnet bestemmelse om barnets beste og at det lovfestes at barn «bør vokse opp i trygghet, kjærlighet og forståelse, og helst i egen familie». Det foreslås også å lovfeste en plikt for kommunene til å samordne det kommunale tjenestetilbudet rettet mot alle barn. 

Gå til høringen

Barnevernlovutvalget tar utgangspunkt i barnet som et individ med selvstendige rettigheter. Barnets rettigheter foreslås styrket, blant annet gjennom å senke aldersgrensen for når barn har partsrettigheter og ved å innføre lovfeste krav til dokumentasjon av barnets medvirkning. Utvalget tilråder at barnevernloven blir en rettighetslov. Dette innebærer at barn har rett til nødvendige tjenester og tiltak etter barnevernsloven, når vilkårene for det er oppfylt. 

– Barnevern og arbeidet med ny barnevernslov engasjerer og jeg ser frem til å få inn mange gode høringssvar, sier barneministeren. 

Høringsfristen på NOU 2016: 16 Ny barnevernslov — Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse er 30. januar 2017.