NOU 2016: 16

Ny barnevernslov — Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

Ved kongelig resolusjon 28. november 2014 oppnevnte Regjeringen et utvalg som skulle se på hvordan barnevernloven kan forenkles. I mandatet ble utvalget gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger. Målet med gjennomgangen av barnevernloven var å bedre rettssikkerheten for barn, og skape et mer tilgjengelig og forståelig regelverk. Utvalget ble gitt i oppdrag å utrede og utarbeide et utkast til ny barnevernlov.

Trude Haugli var leder av utvalget frem til 25. april 2016, men måtte tre ut av utvalget på grunn av sykdom. Tidligere medlem Christian Børge Sørensen har vært leder av utvalget siden 25. april 2016.

Utvalget legger med dette frem sin utredning og utkast til ny lov om barnevernstjenester (Barnevernsloven). De punkter der det er dissens fremgår av utredningen.

Oslo, 29. september 2016

Christian Børge Sørensen leder

Wenche Dahl Elde

Cecilia DinardiFrode Lauareid
Arne Birger Krokeide Berit Roll Elgsaas

Hilde Bautz-Holter Geving

Lola Magnussen

Magnus Aarø

Til forsiden