NOU 2016: 16

Ny barnevernslov — Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Til innholdsfortegnelse

Lover, forskrifter og konvensjoner

Nedenfor gis en oversikt over de mest sentrale lover, forskrifter og konvensjoner som er benyttet i utredningen.

Norske lover

Grunnloven: lov av 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov.

Adopsjonsloven: lov av 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon.

Barneloven: lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre.

Barnebortføringsloven: lov av 8. juli 1988 nr. 72 om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn.

Barnehageloven: lov av 17. juni nr. 64 om barnehager.

Barnevernloven: lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

Domstolloven: lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene.

Ekteskapsloven: lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap.

Familievernkontorloven: lov av 19. juni nr. 62 om familievernkontorer.

Forvaltningsloven: lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Friskoleloven: lov av 4. juli nr. 94 om frittståande skolar.

Helse- og omsorgstjenesteloven: lov av 24. juni nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Helsepersonelloven: lov av 2. juli nr. 64 om helsepersonell mv.

Kommuneloven: lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner.

Kommunehelsetjenesteloven: lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (opphevet)

Krisesenterloven: lov av 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod.

Menneskerettsloven: lov av 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

NAV-loven: lov av 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Offentlighetsloven: lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd.

Opplæringsloven: lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæring.

Pasient- og brukerrettighetsloven: lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.

Passloven: lov av 19. juni 1997 nr. 82 om pass.

Psykisk helsevernloven: lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

Rettshjelploven: lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp.

Sosialtjenesteloven av 1991: lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (opphevet).

Skadeserstatningsloven: lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning.

Spesialisthelsetjenesteloven: lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

Straffeloven: lov av 20. mai 2005 nr. 28 om straff.

Straffeprosessloven: lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker.

Tjenestemannsloven: lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.

Tvisteloven: lov av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister.

Utlendingsloven: lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Vergemålsloven: lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål.

Forskrifter

Forskrift om barnesakkyndig kommisjon: forskrift av 24. september 2009 nr. 1210 om barnesakkyndig kommisjon.

Forskrift om sentre for foreldre og barn: forskrift av 25.november 2010 nr. 1479 om sentre for foreldre og barn.

Fosterhjemsforskriften: forskrift av 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem.

Internkontrollforskriften: forskrift av 14. desember 2005 nr. 1584 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester.

Kvalitetsforskriften: forskrift av 10. juni 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner.

Medvirkningsforskriften: forskrift av 1. juni 2014 nr. 697 om medvirkning og tillitsperson.

Rettighetsforskriften: forskrift av 15. november 2011 nr. 1103 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.

Talspersonforskriften: forskrift av 18. februar 2013 nr. 203 om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Tilsynsforskriften: forskrift av 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling.

Konvensjoner

EMK: Den europeiske menneskerettskonvensjonen, 4. november 1950.

Barnekonvensjonen: FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989.

SP: Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 23. mars 1976.

ØSK: Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter av 16. desember 1966.

Til forsiden