NOU 2016: 16

Ny barnevernslov — Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over forslag til ny barnevernslov

Kapittel 1 Formål og virkeområde. Grunnleggende rettigheter

 • § 1 Formål

 • § 2 Barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnets beste

 • § 3 Barnets rett til tiltak og medvirkning

 • § 4 Krav til barnevernets virksomhet. Forsvarlighet

 • § 5 Lovens virkeområde

Kapittel 2 Meldinger til barnevernstjenesten. Undersøkelse

 • § 6 Meldinger til barnevernstjenesten

 • § 7 Opplysningsplikt til barnevernstjenesten

 • § 8 Barnevernstjenestens gjennomgang av meldinger

 • § 9 Barnevernstjenestens rett og plikt til å foreta undersøkelser

 • § 10 Barnevernstjenestens gjennomføring av en undersøkelse

 • § 11 Tilbakemelding etter henvendelse til barnevernstjenesten

Kapittel 3 Tiltak der barnet er under foreldrenes omsorg

 • § 12 Hjelpetiltak

 • § 13 Tilbud om bosted utenfor hjemmet

 • § 14 Tilbud om bosted i fosterhjem eller institusjon over landegrensene

 • § 15 Pålegg om hjelpetiltak

 • § 16 Vedtak om samtykke til helsehjelp

 • § 17 Vedtak om samtykke til spesialundervisning mv.

 • § 18 Vedtak om flytteforbud

 • § 19 Tilbud om bosted i institusjon etter samtykke

 • § 20 Vedtak om bosted i institusjon uten samtykke

Kapittel 4. Omsorgsovertakelse og tiltak der barnet er under barnevernets omsorg

 • § 21 Vedtak om å overta omsorgen for et barn

 • § 22 Bostedsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse

 • § 23 Valg av bosted for barnet etter vedtak om omsorgsovertakelse

 • § 24 Omsorgsansvar og foreldreansvar for barnet etter omsorgsovertakelse

 • § 25 Barnevernstjenestens adgang til å flytte barnet etter omsorgsovertakelse

 • § 26 Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse

 • § 27 Fratakelse av foreldreansvar

 • § 28 Adopsjon

 • § 29 Besøkskontakt etter adopsjon

 • § 30 Vedtak om bosted i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel

 • § 31 Foreldres plikt til å betale for oppfostringen av barnet

 • § 32 Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet

Kapittel 5 Hastevedtak

 • § 33 Hastevedtak om hjelpetiltak

 • § 34 Hastevedtak om bosted utenfor hjemmet

 • § 35 Hastevedtak om bosted i institusjon uten barnets samtykke

 • § 36 Hastevedtak om bosted i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel

Kapittel 6 Kontakt og samvær

 • § 37 Barnets rett til kontakt med foreldre, søsken og andre nærstående

 • § 38 Begrensninger i retten til kontakt. Skjult adresse

 • § 39 Hvem som vedtar begrensninger i retten til kontakt

Kapittel 7 Oppfølging av barn og foreldre etter tiltak. Planer

 • § 40 Oppfølging av barn og foreldre ved hjelpetiltak

 • § 41 Oppfølging av barn etter vedtak om omsorgsovertakelse, bosted i institusjon etter § 19 eller § 20 og hastevedtak

 • § 42 Oppfølging av foreldre etter vedtak om omsorgsovertakelse, bosted i institusjon etter § 19 eller § 20 og hastevedtak

 • § 43 Oppfølging av barn etter vedtak om bosted i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel

 • § 44 Forbud mot å ta med barnet ut av Norge

 • § 45 Plan ved hjelpetiltak

 • § 46 Plan ved omsorgsovertakelse

 • § 47 Plan ved bosted i institusjon etter § 19 eller § 20

 • § 48 Plan for gjennomføring av kontakt

Kapittel 8 Fosterhjem

 • § 49 Definisjon av fosterhjem. Krav til fosterforeldre

 • § 50 Godkjenning av fosterhjem

 • § 51 Formidling av fosterhjem

 • § 52 Forskrift om fosterhjem

Kapittel 9 Institusjoner og senter for foreldre og barn mv.

 • § 53 Barnets rettigheter i institusjon

 • § 54 Krav til forebygging av bruk av tvang

 • § 55 Adgang til bruk av tvang

 • § 56 Utvidet adgang til bruk av tvang ved bosted i institusjon etter § 19, § 20 og § 35

 • § 57 Særlige tiltak ved fare for utnyttelse til menneskehandel

 • § 58 Forskrift om rettigheter og tvangsbruk

 • § 59 Rettigheter under opphold i sentre for foreldre og barn

 • § 60 Generelle krav til institusjoner og sentre for foreldre og barn

 • § 61 Godkjenning av institusjoner og sentre for foreldre og barn

 • § 62 Inntak i og utskrivning fra institusjoner

 • § 63 Samarbeid med institusjoner som hører under andre lover

 • § 64 Institusjoner med hjem

 • § 65 Krav til andre botiltak

Kapittel 10 Omsorgssentre for mindreårige

 • § 66 Opphold på omsorgssenter for mindreårige

 • § 67 Omsorgsansvaret for barnet

 • § 68 Ansvaret for å ivareta barnets behov ved ankomst til omsorgssenteret

 • § 69 Oppfølgingsvedtak

 • § 70 Ansvaret for å følge barnets utvikling under oppholdet på omsorgssenteret

 • § 71 Kartlegging

 • § 72 Tilsyn, godkjenning, rettigheter under oppholdet og krav til kvalitet

 • § 73 Ansvaret for etablering og drift

 • § 74 Økonomisk ansvar

 • § 75 Bosted i omsorgssenter etter kapittel 3, 4 og 5

Kapittel 11 Saksbehandlingsregler

 • § 76 Anvendelse av forvaltningsloven. Enkeltvedtak

 • § 77 Bruk av sakkyndige

 • § 78 Part i sak etter loven

 • § 79 Trygghetsperson for barn

 • § 80 Taushetsplikt og opplysningsrett

 • § 81 Plikt til å føre journal

 • § 82 Partenes rett til dokumentinnsyn og barnevernstjenestens informasjonsplikt

 • § 83 Barnets medvirkning. Barnevernstjenestens vedtak

 • § 84 Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak

 • § 85 Klage over barnevernstjenestens og Barne-, ungdoms- og familieetatens vedtak. Rettslig overprøving

 • § 86 Saksbehandling og klage ved bruk av tvang i institusjoner mv.

Kapittel 12 Saksbehandlingsregler for fylkesnemnda

 • § 87 Fylkesnemndas stedlige virkeområde

 • § 88 Fylkesnemndas sammensetning

 • § 89 Hovedprinsippene for saksbehandlingen i fylkesnemnda

 • § 90 Dokumentinnsyn for partene

 • § 91 Fylkesnemndas sammensetning i den enkelte sak

 • § 92 Habilitet

 • § 93 Innkalling av partene. Uteblivelse

 • § 94 Advokater

 • § 95 Innledning av sak for fylkesnemnda

 • § 96 Begjæring om tiltak. Tilsvar

 • § 97 Saksforberedelsen i fylkesnemnda

 • § 98 Saksstyrende avgjørelser. Avvisning og heving

 • § 99 Når forhandlingsmøte skal holdes

 • § 100 Gjennomføringen av forhandlingsmøte

 • § 101 Lukkede dører

 • § 102 Bevis

 • § 103 Fylkesnemndas avgjørelsesgrunnlag

 • § 104 Fylkesnemndas vedtak

 • § 105 Retting av feil. Tilleggsvedtak

 • § 106 Forkynning av vedtak

 • § 107 Godkjenning av hastevedtak og vedtak om flytteforbud

 • § 108 Klage over hastevedtak, vedtak om flytting og vedtak om flytteforbud

 • § 109 Rettslig prøving

 • § 110 Samtaleprosess

 • § 111 Klage- og disiplinærordning for nemndsledere

Kapittel 13 Ansvar, organisering og finansiering

 • § 112 Kommunens ansvar og oppgaver

 • § 113 Kommunens organisering av barnevernstjenesten. Økonomisk ansvar

 • § 114 Barnevernstjenestens ansvarsområde

 • § 115 Barnevernstjenestens plikt til å samarbeide med andre sektorer mv. Individuell plan. Deltagelse i fengslingsmøter

 • § 116 Kommunens ansvar for å reise sak

 • § 117 Statlige barnevernsmyndigheters organisatoriske inndeling.

 • § 118 Departementets ansvar og oppgaver

 • § 119 Barne-, ungdoms- og familieetatens ansvar og oppgaver.

 • § 120 Barne-, ungdoms- og familieetatens økonomiske ansvar. Finansiering

 • § 121 Særbestemmelser for Oslo kommune

 • § 122 Fylkesmannens ansvar og oppgaver. Avgjørelse av tvister

 • § 123 Opplysningsplikt overfor statlige barnevernsmyndigheter

 • § 124 Tilskudd fra staten

 • § 125 Forsøksvirksomhet

 • § 126 Barnesakkyndig kommisjon

 • § 127 Krav om politiattest

Kapittel 14 Tilsyn, straff og sanksjoner

 • § 128 Tilsyn med anvendelsen av loven

 • § 129 Statlig tilsyn på barnevernsområdet

 • § 130 Tilsyn med barn i fosterhjem

 • § 131 Tilsyn med institusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for mindreårige

 • § 132 Ileggelse av mulkt

 • § 133 Straff

Kapittel 15 Lovens ikrafttredelse

 • § 134 Lovens ikrafttredelse

Til forsiden