NOU 2016: 16

Ny barnevernslov — Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Til innholdsfortegnelse

3 Forslag som innebærer behov for endringer i andre lover:

Kapittel 8

 • Endringer i spesialisthelsetjenesteloven. Se punkt 8.5.2 og punkt 8.5.3. Det foreslås for det første en endring i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a for å presisere de regionale helseforetakenes ansvar ved sektorovergripende plasseringer. For det andre foreslås det en endring i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e hvor de regionale helseforetak pålegges å inngå samarbeidsavtaler som nevnt i forslag til ny barnevernlov § 119.

Kapittel 10

 • Regler om opplysningsrett. Se punkt 10.5.1. Det foreslås endringer i helsepersonelloven § 25, slik av helsepersonell kan dele opplysninger også med barnevernansatte etter bestemmelsen.

 • Regler om opplysningsplikt. Se punkt 10.5.2.1. Endring av barnevernslovens bestemmelse om opplysningsplikt, jf. ny § 7, medfører behov for endringer i:

  • Barnehageloven § 22

  • Opplæringsloven § 15-3

  • Friskoleloven § 7-4

  • Helsepersonelloven § 33

  • Sosialtjenesteloven § 45

  • Familievernkontorloven § 10

  • Krisesenterloven § 6

Kapittel 11

 • Endringer i bestemmelse om samtykke til helsehjelp. Se punkt 11.7.3.2. Som følge av endring av barnevernlovens bestemmelse om samtykke til helsehjelp, jf. ny § 16, foreslås samtidig endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4.

 • Endringer i bestemmelse om samtykke til spesialundervisning mv. Se punkt 11.7.3.3. Som følge av endring av barnevernslovens bestemmelse om samtykke til spesialundervisning mv., jf. ny § 17, foreslås samtidig endringer i opplæringsloven §§ 5-3, 5-1 og 5-7.

Kapittel 17

 • Ny bestemmelse om adgang til anonym vitneførsel. Se punkt 17.3.3. Ny bestemmelse i § 102 medfører behov for endringer i tvisteloven.

Til forsiden