Barns rettigheter under saksbehandlingen

Barn og unges medvirkning og muligheter til å klage i egne barnevernssaker.

Generelt om barn og unges rett til medvirkning i egne barnevernssaker

Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne.

Barnet skal bli lyttet til og barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. Barneverntjenesten skal sørge for at barnet så tidlig som tilrådelig blir informert (på en måte som barnet forstår), om blant annet hvilke rettigheter barnet har, tjenestetilbud, og om situasjoner der barnet kan utrykke sine synspunkter.

Et barn kan opptre som part i en sak og gjøre partsrettigheter gjeldende dersom det har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder.  

Barn på institusjon

Barns rettigheter under opphold i barneverninstitusjon er regulert i egen forskrift. Dersom beboeren selv eller de foresatte mener det er begått brudd på forskriften, kan dette påklages til Statsforvalteren. Også andre forhold knyttet til oppholdet på institusjonen kan tas opp med Statsforvalteren. 

Barn kan ta opp alle forhold de er misfornøyde med, fra tvangsbruk til for eksempel kvaliteten på maten på institusjonen. Dersom barna har behov for det, skal de få veiledning og hjelp av ansatte på institusjonen til å utforme en klage, men klagen kan også fremsettes muntlig. Institusjonens leder skal informere barnet om adgangen til å klage.

Barn i fosterhjem

Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år. Som en ekstra sikkerhet fører Statsforvalteren tilsyn med at barneverntjenesten utfører sine lovpålagte oppgaver.

Er det forhold barn i fosterhjem er misfornøyde med kan de ta det opp med fosterforeldrene, saksbehandler eller tilsynsfører.

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med barneverntjenester, og skal blant annet bidra til at barneverntjenester er forsvarlige og til barnets beste. 

Dette innebærer overordnet ansvar for tilsynet som Statsforvalteren utfører med barneverntjenesten i kommunene. Som overordnet myndighet for klagesakene arbeider Statens helsetilsyn for å sikre at klagesakene behandles slik lovverket krever.