Barnevernsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for barnevernet, herunder institusjons- og fosterhjemstilbud og hjelpetiltak. I dette inngår lovutvikling på barnevernsområdet, politikkutvikling, styring og samordning av tjenestene.

Avdelingen har ansvaret for barnevernet, herunder institusjons-, fosterhjemstilbud og hjelpetiltak. Dette innebærer å sikre likeverdig tjenesteyting i hele landet, rettssikkerhet, legitimitet, likebehandling, ivaretakelse av mangfold og saksbehandling av høy kvalitet. I dette inngår lovutvikling på barnevernområdet, politikkutvikling, styring og samordning av tjenestene.  

Utsatte barn og unge har behov for omsorg og vern, slik at de mestrer sine liv og utvikler sine evner. Barnevernsavdelingen skal videreutvikle kvaliteten i barnevernet og det kunnskapsbaserte tilbudet og sikre god tilgjengelighet, medvirkning fra brukerne og et geografisk likeverdig tjenestetilbud. Målet er et barne- og ungdomsvern som baserer omsorg og behandling på kunnskapsbaserte og differensierte barneverntiltak av god kvalitet tilpasset det enkelte barns behov.

Avdelingen er organisert i tre seksjoner: Seksjon for styring og forvaltning, Seksjon for barnevern og Seksjon for barnevernrett, som sammen har ansvaret for: 

  • Styring og samspill mellom stat og kommune
  • Samarbeid og samordning av tjenester
  • Strukturer i barnevernet
  • Fosterhjem
  • Tilsyn
  • Kompetanseutvikling
  • Hjelpetiltak
  • Barneverninstitusjoner
  • Rettigheter
  • Migrasjon og minoriteter

Avdelingen har følgende seksjoner: