Om Barne- og familiedepartementet

Styrer, råd og utvalg under Barne- og familiedepartementet

 Midlertidige styrer, råd og utvalg

 • Barnevernsutvalget

  Utvalget skal utrede hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvorlige og sammensatte sakene. Dette omfatter rettssikkerheten i utrednings- og beslutningsprosesser i barnevernet og innretningen av tilbudet til de barna som trenger mest oppfølging, både barnevernets tilbud og andre sektorers ansvar for tjenester.

 • Barnevernsinstitusjonsutvalget

  Utvalget skal utrede institusjonsbarnevernet og gi tydelige forslag til endringer som gjør at barn som i dag blir flyttet til institusjon, får bedre hjelp. Utvalget skal avgi utredningen i form av en NOU med endelige tilrådninger i oktober 2023.

 • Ekspertgruppe om barn i fattige familier

  Ekspertgruppen skal vurdere hvilke tiltak som har best effekt og hvordan den offentlige innsatsen bør prioriteres for å i størst mulig grad styrke oppvekstsvilkårene for barn i fattige familier på kort sikt, og forebygge at fattigdom går i arv på lengre sikt.

Permanente styrer, råd og utvalg

 • Barnevernets tvisteløsningsnemnd

  Barnevernets tvisteløsningsnemd er et uavhengig organ som skal gi rådgivende uttalelser ved uenighet mellom stat og kommune om hvem som skal dekke utgifter til tiltak som er gjort etter blandt annet barnevernloven.

 • Forbrukerklageutvalget

  Forbrukerklageutvalget er et domstillignende forvaltningsorgan som avgjør tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Forbrukerklageutvalget behandler også tvister i forbindelse med kjøp av varer mellom privatpersoner.

 • Forbrukerrådets styre

 • Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

  Fordelingsutvalget er et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet. Fordelingsutvalget har som hovedoppgave å tildele tilskudd til landsomfattende frivillige, barne- og ungdoms-organisasjoner.

 • Markedsrådet

  Markedsrådet skal sammen med Forbrukerombudet medvirke ved gjennomføringen av bestemmelsene i markedsføringsloven og gripe inn mot overtredelser.

 • Styret for Opplysningsvesenets fond

  Styret skal forestå forvaltningen av de eiendommer og den finanskapital som hører til Opplysningsvesenets fond.

Innstillinger fra tidligere utvalg