Styrer, råd og utvalg under Barne- og familiedepartementet

Søk i SRU-basen (alle statlige styrer, råd og utvalg)Midlertidige styrer, råd og utvalg

 • Barnevernsutvalget

  Utvalget skal utrede hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvorlige og sammensatte sakene. Dette omfatter rettssikkerheten i utrednings- og beslutningsprosesser i barnevernet og innretningen av tilbudet til de barna som trenger mest oppfølging, både barnevernets tilbud og andre sektorers ansvar for tjenester.

 • Reisegarantiutvalget

  Utvalget, hvis rapport er ventet høsten 2021, skal vurdere alternative modeller for reisegarantisystem og foreslå modellen som best kan håndtere krav fra reisende, og som gir de laveste samfunnsøkonomiske kostnadene.

Permanente styrer, råd og utvalg

 • Barnevernets tvisteløsningsnemnd

  Barnevernets tvisteløsningsnemd er et uavhengig organ som skal gi rådgivende uttalelser ved uenighet mellom stat og kommune om hvem som skal dekke utgifter til tiltak som er gjort etter blandt annet barnevernloven.

 • Forbrukerklageutvalget

  Forbrukerklageutvalget er et domstillignende forvaltningsorgan som avgjør tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Forbrukerklageutvalget behandler også tvister i forbindelse med kjøp av varer mellom privatpersoner.

 • Forbrukerrådets styre

 • Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

  Fordelingsutvalget er et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet. Fordelingsutvalget har som hovedoppgave å tildele tilskudd til landsomfattende frivillige, barne- og ungdoms-organisasjoner.

 • Markedsrådet

  Markedsrådet skal sammen med Forbrukerombudet medvirke ved gjennomføringen av bestemmelsene i markedsføringsloven og gripe inn mot overtredelser.

 • Styret for Opplysningsvesenets fond

  Styret skal forestå forvaltningen av de eiendommer og den finanskapital som hører til Opplysningsvesenets fond.

Innstillinger fra tidligere utvalg