Ansvarsområder og oppgaver

Departementet har følgende hovedmål for sine politikkområder:

  • God og effektiv forvaltning
  • Trygge rammer for familiene
  • Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom
  • Utsatte barn og ungdom skal få omsorg, trygghet og mulighet til utvikling
  • En sterk stilling for forbrukerne
  • Utforme en helhetlig politikk med ny lovgiving og en stortingsmelding på tros- og livssynsfeltet

Arbeidsområdene våre angår hverdagen for de fleste, og de beslutningene som fattes kan ha stor betydning for den enkelte.

Fagavdelingene forvalter lover og tilskuddsordninger, arbeider med planlegging, utredninger, stimuleringstiltak, veiledning, informasjon til allmennheten og berørte grupper.

Avdelingene gir også støtte til forskning, forsøk og utviklingsarbeid, og deltar i internasjonalt samarbeid.

R5
Barne- og familiedepartementet ligger i Akersgt. 59 i Oslo (R5).