Seksjon for styring og forvaltning (BVA1)

Seksjonen har ansvar for etatsstyring av underliggende og tilknyttede virksomheter.

Seksjonen har ansvar for etatsstyring av underliggende og tilknyttede virksomheter, herunder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Barnesakkyndig kommisjon og Barnevernets tvisteløsningsnemnd. Seksjonen følger også opp styringen av Statens helsetilsyns og Fylkesmennenes oppdrag på barnevernområdet. Seksjonen gjør økonomiske analyser og koordinerer budsjettprosessen i avdelingen, og har ansvar for økonomistyring og oppfølging av vedtatt budsjett.